Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen

Vid Umeå universitet ska utbildning, forskning och viss administration genomföras av personal som är anställd vid universitetet. Undantagsvis kan det ändå vara nödvändigt att komplettera universitetets kompetens med externa resurser för tillfälliga undervisningsuppdrag.

När det gäller undervisning är huvudregeln att en lärare som är anställd vid universitetet i första hand genomför undervisningen. Om det inte finns någon lärare anställd som kan utföra undervisningen är det möjligt att anlita externa uppdragstagare. Det kan ske på två sätt:

  • I första hand ska en fysisk person anlitas mot arvode.
  • I andra hand kan juridiska personer anlitas.

Fysisk person är en juridisk term för en enskild person i egentlig mening.

Juridisk person kan vara stat, landsting, kommun, olika företagsformer som bolag, ekonomiska och ideella föreningar och stiftelser. Enskilda firmor (enkla bolag) likställs i detta sammanhang med juridisk person. En enskild firma med F-skattsedel får alltså anlitas för tjänster inom universitetet på samma sätt som en juridisk person.

Köp av undervisningstjänster från en juridisk person bör endast ske vid enstaka tillfällen under kortare perioder och får inte inkludera examination.

För att få använda en juridisk person i undervisningen krävs ett beslut från universitetsdirektören innan personen anlitas.

Checklista inför anlitande av juridisk person

  • Arbetsrätt: Kontrollera om det behövs förhandling med facket. Var mycket tydlig med den person som anlitas att det handlar om ett köp av tjänst. En juridisk person är uppdragstagare, inte anställd.
  • Moms: Kontrollera om uppdraget kan utgöra en momsfri så kallad utbildningstjänst. Läs mer i Ekonomihandboken avsnitt 6.3.2, under rubriken "Tjänster".
  • Ansök om tillstånd från universitetsdirektören: För att få använda en juridisk person i undervisningen krävs beslut från universitetsdirektören.
  1. Fyll i blanketten Ansökan om externa uppdragstagare för undervisning noggrant fram till till rubriken "Beslut". 
  2. Spara därefter ner blanketten på din hårddisk och skicka blanketten som bifogad fil till registrator@umu.se
  3. När du får tillbaka ditt beslut undertecknat av universitetsdirektören ska du använda sista delen av dokumentet för att skriva avtal med uppdragstagaren. (Behövs ett mer utförligt avtal bör detta läggas som bilaga till beslutsdokumentet).
  4. Spara originalet på institutionen för redovisning.

Är kostnaden över 100 000 kronor?

För köp där det totala värdet överstiger 100 000kr ska samråd ske med Området för Upphandling och Inköp. Köpet ska även dokumenteras med blanketten Dokumentation av direktupphandling uh03.

Vill du veta mer?

Läs mer i regeln Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet.

Du kan också kontakta Upphandling och inköp, Ekonomienheten, Personalenheten eller universitetsjurist direkt för att diskutera vidare.

Chatarina Wiklund
2023-10-13