Länkar till svenska finansiärer

I Sverige finansieras forskning av olika statliga myndigheter, offentliga stiftelser och privata finansiärer. Här hittar du kortfattad information om ett urval av de större, med länkar vidare till deras webbplatser.

Genom att gå till finansiärernas egna webbsidor hittar du alltid uppdaterad information om aktuella utlysningar, deadlines och krav på dig som sökande. 

Statliga forskningsråd

Energimyndigheten

Energimyndigheten finansierar forskning om förnyelsebar energi och framtidens hållbara teknik.

Gå till Energimyndigheten

Formas

Formas finansierar forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande för hållbar utveckling. 

Gå till Formas

Forte

Forte finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är viktigt för rådet att forskningen kan komma till nytta i samhället. 

Gå till Forte

Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapsområden, samt forskningsinfrastruktur. Merparten av medlen går till grundforskning. 

Gå till Vetenskapsrådet

Vinnova 

Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, finansierar främst behovsmotiverad forskning inom områdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv. 

Gå till Vinnova

Forskningsstiftelser

Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Familjen Erling-Perssons Stiftelse stöder vetenskaplig forskning, främst projekt inom medicin och vård. Andra fokusområden är undervisning och utbildning, samt barns och ungdomars utveckling. 

Gå till Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Kempestiftelserna

Kempebidragen går enbart till personer anknutna till institutioner som bedriver forskning eller utbildning inom Norrbottens, Västerbottens eller Västernorrlands län. Ansökan ska vara godkänd av institutionens prefekt eller motsvarande.

Gå till Kempestiftelserna

Kungl. vetenskapsakademien (KVA)

Akademien stödjer forskning och utbildning inom de flesta vetenskapliga ämnesområden i form av stipendier, anslag, forskarutbyte, forskartjänster och professorsanslag.

Gå till Kungl. vetenskapsakademien

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Riksbankens Jubileumsfond främjar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Gå till Riksbankens Jubileumsfond

Kungl. Skytteanska Samfundet

Skytteanska Samfundets uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. 

Gå till Kungl. Skytteanska Samfundet

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering, samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten.

Gå till STINT

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Mistra investerar i forskning som har potential att lösa viktiga miljöproblem och stärka Sveriges konkurrenskraft. Målet är att bidra till en god livsmiljö och utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Gå till Mistra

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) 

Stiftelsen för strategisk forskning finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. 

Gå till Stiftelsen för strategisk forskning

Wallenbergstiftelserna 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt, samt utbildning, som anses främja Sverige.

Gå till Wallenbergstiftelserna

Kontakt

Har du frågor eller behöver du tips för att komma vidare? Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan:

rso@umu.se

 

Foto:

Lena Holmberg
2024-01-15