Stöd till utbildning på forskarnivå

Umeå universitet utbildar doktorer med ett internationellt perspektiv för både akademi och samhället i övrigt. Cirka 900 doktorander bidrar till att universitetets forskning är nydanande och möter samhällets utmaningar.

Utbildning på forskarnivå innebär motsvarande fyra års heltidsstudier (240 hp) fram till en doktorsexamen eller två års heltidsstudier (120 hp) fram till en licentiatexamen. Utbildningen är individbaserad och har fokus på både vetenskaplig och personlig utveckling.

Utbildningen regleras av både nationella lagar och lokala regler. Vid Umeå universitet finns dessutom flera policydokument för anställda som även inkluderar doktorander.

Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning ska bidra till att målen för utbildningen uppnås, och att det stärker och utvecklar kvaliteten, genom att olika perspektiv i utbildningen utvärderas och följs upp.

Fakulteterna ansvarar för kvaliteten, utbildningens uppläggning, studieplaner och handledning samt samordning av kurser och utbildning av handledare. På fakulteternas hemsidor och i fakulteternas handböcker finns utförligare information.

Koordinatorn för doktorandärenden informerar om regler, rättigheter och skyldigheter i olika sammanhang. Doktorander, men även andra som berörs av utbildningen, kan samtala enskilt med koordinatorn, som har tystnadsplikt, om hur man kan hantera problematiska situationer. Det kan vara aktuellt att förmedla kontakter inom och utanför universitetet.

Varje doktorand tillsänds en avgångsenkät strax efter disputationen. Avgångsenkäten är en viktig del i universitetets kvalitetsarbete och resultaten diskuteras tillsammans med fakultetskanslierna.

Ester Roos-Engstrand
2024-02-09