Disputation, examen och promotion

I förberedelserna för disputationen ingår flera olika moment där ansvaret till stor del ligger hos doktoranden själv. Förutom de universitetsgemensamma bestämmelserna finns även regler och rutiner vid varje fakultet.

Boka tid för disputation

Tid för disputation preliminär-bokas av doktoranden hos fakultetskansliet. Doktoranden ansöker samtidigt om tid och plats för disputationen genom en särskild blankett. Blanketten sänds med e-post till registrator. När anhållan är godkänd skickas en kopia av beslutet till doktoranden, fakultetskansliet, universitetsbiblioteket och pressinformatören. När biblioteket har erhållit blanketten skickas information om spikning och inlämning av tryckta exemplar.

Tryckning av avhandling 

Kontakta Tryckservice för att diskutera utformning och tryck av avhandlingen. Mallar för avhandling och spikblad finns under Stöd och service, Mallar och informationsmaterial, Mallar med Logotyp

Spikning

Vid Umeå universitet har vi traditionen att doktoranden spikar avhandlingen minst tre veckor innan disputationen. Från 2010 är så kallad e-spikning obligatorisk samtidigt som den traditionella spikningen är frivillig.

Läs mer på bibliotekets sidor om spikning och spikningsceremoni.

Pressmeddelande

Inför disputationen ska doktoranden skriva ett pressmeddelande som informerar om forskningsresultat och disputationen. Pressmeddelandena går via fakulteternas informatörer.

Disputation, examen och betyg

Ordförande, fakultetsopponent och betygsnämnd utses av dekanen. Efter att avhandlingen och disputationen är godkända skickas betygsprotokollet till registraturen som i sin tur sänder kopia till UB och till Studentcentrum/Examina. Tänk på att ange följande uppgifter i protokollet: doktorandens namn och personnummer, fakultet, disputationsdatum, avhandlingens titel (svenska och engelska), betyg samt ledamöternas namn, underskrift och datum.

Doktoranden måste själv ansöka om sin licentiat- eller doktorsexamen via den här länken. Doktoranden loggar in med sitt Umu-id och klickar på fliken "Examen och bevis".

Den som inte kan ansöka via länken kan använda en ansökningsblankett. Kontakta i sådant fall Infocenter för att få en blankett.

Promotion

Till Vårpromotionen bjuder universitetet in de doktorer som under de senaste åren avlagt doktorsexamen. Information om vårpromotionen.

Digitala disputationer

Kommer din disputation att vara digital? På denna sida hittar du information om hur du förbereder dig för din digitala disputationer i Triple Helix och Aula Biologica.

Instruktioner för digitala disputationer

Ester Roos-Engstrand
2024-03-11