Resultatrapportering

Det finns två typer av betyg som ska rapporteras in i Ladok:

  • Betyg på hel kurs (slutbetyg).
  • Betyg på modul.

När en kurs enligt kursplan innehåller ett eller flera moduler ska betyg rapporteras för moduler och sedan för hela kursen. Rapportera in så snart som möjligt efter examinationen. Rapportera in även underkända betyg.

När alla moduler i en kurs är godkända ska slutbetyg rapporteras på kursen. En kurs kan ibland bestå av en enda modul. I sådana fall genereras slutbetyget automatiskt vid inrapportering av godkänt enda modul. Det som ligger till grund för betyget kan vara tentamen (muntlig eller skriftlig), ett antal laborationer, en uppsats, obligatoriska seminarier med mera.

Två datum är viktiga i ett betygsärende:

  • Examinationsdatum är det datum då studenten fullgjorde prestationen (till exempel lämat in den sista examinationsuppgiften eller skrivit tentamen) för betyget vilket även omfattar eventuella delar av kursen som betygssätts. Examinationsdatum är det datum som läggs in i Ladok. Datum för slutbetyg på en kurs är detsamma som datumet för kursens sist avklarade prestation.
  • Attestdatum är datumet då beslutet om betyg fattas, vilket är det datum attestanten genomför attesteringen i Ladok och slutbetyget för hela kursen fastställs.

Kom ihåg att studenten måste vara registrerad på kursen i Ladok för att betygsrapportering ska vara möjlig.

​Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

mer information

Behöver du hjälp med resultatrapportering i Ladok? Kontakta Ladokgruppen eller läs mer här.  

 

Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Maria Bek
2023-02-06