Process för lokala examensbeskrivningar

För varje examen beskrivs de lokala examenskraven i en lokal examensbeskrivning. Här kan du läsa om processen inför fastställande av ny eller reviderad examensbeskrivning.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Universitetet får ange mer preciserade krav för respektive examen i lokala examensbeskrivningar. Där uttrycks exempelvis vad som krävs för att få en viss yrkesexamen eller generell/konstnärlig examen med en specifik inriktning. De preciserade kraven ska utgå från de nationella examensbestämmelserna i Högskoleförordningen och de lokala examensbestämmelserna i Umeå universitets lokala examensordning.

Alla examensbeskrivningar ska följa en gemensam struktur och framställas utifrån de gemensamma mallarna. Där anges bland annat examensbenämning, mål, omfattning, självständigt arbete och vad som i övrigt krävs för att uppnå examen. Mer information om examensbeskrivningar hittar du i den lokala examensordningen.

Om en redan fastställd examensbeskrivning behöver revideras går processen till på samma sätt som vid ett fastställande av en ny examensbeskrivning. En revidering blir nödvändig när exempelvis lokala mål eller krav för examen förändras.

Process för fastställande och revidering av lokala examensbeskrivningar

Med fakultet avses även Lärarhögskolan och Handelshögskolan.

 1. Studentcentrum/Examina får förslag på lokal examensbeskrivning. Förslaget ska följa mallen för lokala examensbeskrivningar. Mallarna tillhandahålls av Examina.
 2. Examina granskar och yttrar sig om förslaget.
 3. Dialog mellan Examina, fakulteten och/eller institutionen.
 4. Dokumentet redigeras vid behov så att Examina, fakulteten och/eller institutionen kommer överens om förslaget till ny examensbeskrivning.
 5. Förslaget tillstyrks av fakultetsnämnden.
 6. Det tillstyrkta förslaget skickas till Examina tillsammans med en bilaga som ett underlag för rektorsbeslutet. Bilagan anger syfte och grund för den nya lokala examensbeskrivningen, exempelvis skillnader mellan den nya examensbeskrivningen och den föregående.
 7. Slutlig redigering görs av Examina och diarienummer samt datum för rektorsbeslut läggs till.
 8. Examina skickar in underlag om ärendet till registraturen, som diarieför och lägger in ärendet inför rektors beslutsmöte.
 9. Rektorsmöte. Rektor fastställer efter föredragning av Examina.
 10. Beslutet expedieras till berörd fakultet och studentkår.
 11. Eventuell information om Diploma Supplement (engelskspråkig bilaga till examensbeviset) inhämtas från fakulteten eller institutionen.
 12. Examina ansvarar för att examen blir sökbar för studenten på Ladok för studenter samt skapar mallar m.m. för examensbevis.
 13. Examina publicerar den lokala examensbeskrivningen på studentwebben.

mallar

Om du behöver mallar inför fastställande eller revidering av en lokal examensbeskrivning för generell examen, konstnärlig examen eller yrkesexamen, kontakta Maria Rudberg vid Studentcentrum/Examina: maria.rudberg@umu.se

kontaktinformation

​Maria Rudberg,
Studentcentrum/Examina, maria.rudberg@umu.se

Besöksadress:
Studentcentrum,
Förvaltningshuset,
Östra flygeln, plan 3

Relaterad information

Examensrådet

Regelverk: Lokal examensordning vid Umeå universitet (enligt 2007 års bestämmelser)
Examensordning vid Umeå universitet (enligt 1993 års bestämmelser)
Regelverk - Utbildning på grund- och avancerad nivå

Maria Rudberg
2023-05-25