Handledning

Varje doktorand ska ha minst två handledare, varav en är huvudhandledare.

Förutom handledarna ska doktorander som antas efter 1 januari 2014 dessutom ha tillgång till en referensgrupp. Där ingår ytterligare minst en vetenskapligt meriterad lärare utan anknytning till doktorandens forskningsprojekt.

Enligt högskoleförordningen ska en doktorand som begär det få byta handledare.

Doktoranden har rätt till handledning så länge inte rektor beslutar att dra in handledning och andra resurser. Orsakerna till indragning kan vara att doktoranden inte följer sin individuella studieplan.

Frågor angående handledning ställs i första hand till prefekten vid institutionen. Doktorandkoordinator vid Planeringsenheten svarar också på handledningsfrågor men även andra övergripande frågor om forskarutbildning.

Ester Roos-Engstrand
2022-09-29