Generella råd för lärare

Genom att själv använda AI-verktyg kan du planera lektioner, samtala med elever om dess möjligheter och begränsningar och analysera genererat innehåll i relation till kursen. Det hjälper både dig som lärare och eleverna att förstå AI:s funktion och om det är lämpligt att använda i utbildningen.

Prova själv

Generativ AI kan vara ett bra hjälpmedel för dig som lärare vid till exempel planering, genomförande av undervisning och formulering av frågor. Genom att använda AI själv kan du få en god kännedom om fördelar och nackdelar med verktyget.

Prata om det

Samtala med studenterna om vilka möjligheter och begränsningar det finns med generativ AI, hur det påverkar deras lärande och om vad som är tillåtet och inte. Ett sådant samtal bör utgå från ett gemensamt förhållningssätt till AI som tagits fram inom lärarlaget. Ett exempel är att använda ChatGPT för att ta fram två olika texter om samma ämnesinnehåll. Den ena texten kan vara mer förenklad medan den andra innehåller en mer utvecklad beskrivning.

Analysera innehållet

Be sedan studenterna jämföra texterna, enskilt eller i grupp, där fokus bör ligga på att förstå det AI-genererade innehållet i relation till kursens litteratur och innehåll. På detta vis kan studenterna få syn på hur generativ AI fungerar, samt få en fördjupad förståelse för kvalitetsaspekter och diskutera källkritik i relation till ämnet du undervisar i.

Förklara för studenterna i vilka sammanhang det är tillåtet att använda AI i utbildningen, det är inte alltid självklart för studenterna.

Underlag för samtal

 

Foto:

Ellen Säll
2023-11-15