Länkar till EU-medel

EU är en stor finansiär av europeisk forskning och innovation. Det program som för närvarande har mest pengar är EU:s nuvarande ramprogram, Horisont 2020. Men det finns också flera andra program som du kan söka medel ifrån.

Om du är intresserad av hitta utlysningar inom EU är det mest effektiva sättet att gå via utlysningsportalen Funding & Tenders. Här kan du filtrera fram utlysningar från de program som du är intresserad av, se aktuella deadlines och läsa igenom beskrivningar av de krav som ställs på dig som sökande. Det är också här du ansöker om och hanterar dina bidrag. 

Gå till Funding & Tenders-portalen

För att ge en fingervisning om de många finansieringsmöjligheter som finns kan du nedan se kort information om EU:s olika program. Sidan uppdateras så snart det nya ramprogrammet, Horisont Europa, tar form. 

Horisont 2020

Horisont 2020 är ett av EU:s största redskap för att säkerställa Europas konkurrenskraft genom att stärka ekonomin, skapa jobb och förbättra levnadsvillkoren för människor i EU och i hela världen. Här satsar EU under 2014–2020 ungefär 80 miljarder euro på: 

Excellent Science

Excellent Science, eller spetskompetens, syftar till att stärka och behålla Europas ställning inom fri excellent forskning. Programmet stöttar spetsforskning initierad av forskare själva.

Läs mer om Excellent Science

Här återfinns följande delprogram:

 • European Research Council (ERC)
  European Research Council ger individuella bidrag till framstående juniora och seniora forskare.
  Läs mer om ERC
 • Future and Emerging Technologies (FET)
  Future and Emerging Technologies stödjer samverkansforskning genom satsningar på framtidens teknik.
  Läs mer om FET
 • Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)
  Marie Sklodowska-Curie Actions vill främja karriärutveckling, forskarskolor och nätverkande genom att finansiera såväl internationellt utbyte som mobilitet mellan olika sektorer i samhället.
  Läs mer om MSCA
 • European Research Infrastructures (ERI)
  European Research Infrastructures tillgängliggör medel för infrastruktur.
  Läs mer om ERI

Societal Challenges 

Inom Societal Challenges arbetar större nätverk av forskare tillsammans för att lösa dagens samhälleliga utmaningar. Programmet fokuserar på sju stora utmaningar som EU och resten av världen står inför:

 • SC1: Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande.
 • SC2: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi.
 • SC3: Säker, ren och effektiv energi.
 • SC4: Smarta, gröna och integrerade transporter.
 • SC5: Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror.
 • SC6: Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen.
 • SC7: Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

Läs mer om Societal Challenges

Industrial Leadership 

Inom Industrial Leadership ligger tyngdpunkten på samarbete mellan industri och forskningssamhälle, för på så sätt stärka innovativa europeiska små och medelstora företag och bidra till att göra Europa konkurrenskraftigt. 

Programmet stöttar industriella insatser som syftar till att omvandla vetenskapliga resultat till innovationer.

Läs mer om Industrial Leadership

Science with and for Society 

För att forskning och innovation ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningarna behöver forskare och innovatörer arbeta tillsammans med övriga samhället. SwafS finansierar projekt som utvecklar sådan samverkan och stärker medborgarnas relation till forskning.

Läs mer om Science with and for Society

Spreading Excellence and Widening Participation 

Här står kapacitetsuppbyggnad för ökat deltagande projekt som rör forskning och innovation, främst bland nyare medlemsländer, i fokus. 

Läs mer om Spreading Exellence and Widening Participation

EIT – European Institute of Innovation and Technology

EIT är ett EU-organ som driver på innovation i Europa genom att förena företagande, utbildning och forskning för att hitta lösningar på akuta globala utmaningar.

Läs mer om EIT

Euratom

Forskningsprogrammet Euratom främjar europeiskt samarbete inom kärnenergiområdet. EU:s kärnforskning är bland annat inriktad på säkerhet, medicinsk forskning, strålskydd, avfallshantering och industriella användningsområden för strålning.

Läs mer om Euratom

JRC – Joint Research Center

Det gemensamma forskningscentrumet, JRC, är EU-kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för olika EU-åtgärder.

Läs mer om JRC

Partnerskapsprogram

Inom ramen för H2020 finns också flera partnerskapsprogram. Dessa finansierar projekt där forskare från flera olika länder deltar. I de europeiska partnerskapsprogrammen ingår:

ERA-NET Cofund

ERA-NET Cofund främjar europeisk samverkan inom forskning och innovation genom att öppna upp nationella program för forskare från andra länder. Syftet är att bidra till att rationalisera insatser inom forskning och innovation i Europa.

Läs mer om ERA-NET Cofund

Cofund Marie Sklodowska-Curie Actions

Främjar öppnande av nationella post-doktor-program för europeiskt deltagande.

Läs mer om Cofund Marie Sklodowska-Curie Actions

Samarbetsprogram (Artikel 185)

Artikel 185 är långvariga forskningsprogram som till hälften finansieras av EU-kommissionen och till hälften av medlemsstaterna. Ofta rör initiativen samverkan mellan nationella program kring en gemensam fråga. 

Läs mer om Artikel 185

Joint Technology Initiatives (JTI, Artikel 187)

Initiativen stimulerar privata/offentliga partnerskap och kraftsamlar resurser inom viktiga industriella områden.

Läs mer om JTI

Kontraktsbaserade offentliga-privata partnerskap (CPPP)

Dessa privata eller offentliga partnerskap med EU strävar efter att kraftsamla resurser inom viktiga industriella områden.

Läs mer om Kontraktsbaserade offentliga-privata partnerskap

Gemensam programplanering (Joint Programming Initiatives, JPI)

Här identifierar EU:s medlemsländer själva områden/program för långsiktig samverkan, exempelvis kring stora samhällsutmaningar som inget land ensamt kan lösa. Syftet är att länderna ska komma överens om en gemensam forskningsagenda och tillsammans arbeta mot en lösning.

Läs mer om Gemensam programplanering

Europeiska partnerskap för innovation (EIP)

Samverkan på europeisk nivå för att lösa samhälleliga problem och skapa nya marknader.

Läs mer om Europeiska partnerskap för innovation

Övriga program

Andra program som finansierar forskning och innovation är exempelvis:

Samarbetsprogram

För att främja en harmonisk utveckling av unionen som helhet, såväl socialt som ekonomiskt, stödjer EU-kommissionen också en rad samarbetsprogram. Programmen bereds av varje medlemsstat och/eller region och finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Sammanhållningsfonden.

Regionala program – Sverige

 • Socialfonden ESF
  Fonden finansierar olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling.
 • Strukturfonden Övre Norrland
  Fonden investerar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.
 • Havs- och fiskeriprogrammet
  Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att utveckla ett miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.

Nationellt program – Sverige

 • Nationella Regionalfondsprogrammet 
  Programmet bidrar till att identifiera och möjliggöra synergieffekter mellan regional, nationell och europeisk politik för att främja en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 

Territoriella samarbetsprogram

 • Botnia-Atlantica-programmet (BA)
  Samverkan mellan Sverige, Norge och Finland för att stärka innovationskraft och näringsliv, samt utveckla områdets kommunikation, natur- och kulturarv.
  Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltande myndighet
  .
 • Northern Periphery and Arctic Programme (NPAP)
  Detta transnationella samarbete fokuserar på gemensamma frågor som låg befolkningstäthet, låg tillgänglighet, rikliga naturresurser och stor påverkan av klimatförändringar.
  Länsstyrelsen i Västerbotten är förvaltande myndighet.
 • Kolarctic-programmet
  Strävar efter att förbättra den ekonomiska och sociala utvecklingen i de norra delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Bland annat genom att ta sig an gemensamma utmaningar inom miljö, folkhälsa, säkerhet och mobilitet. 
  Kontaktperson i Sverige finns på Länsstyrelsen i Norrbotten.
 • ESPON 2020 (medfinansierat av ERDF)
  Forskningsprogrammet fokuserar på regional utveckling och rumslig planering.
  Kontaktperson finns på Tillväxtverket.
 • URBACT III
  Syftet är att städer ska samarbeta för att lösa urbana problem och dela med sig av sina erfarenheter för en hållbar stadsutveckling.
  Kontaktperson finns på Tillväxtverket.

Interreg

 • Interreg Europe
  Ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa.
 • Interreg Baltic Sea Region
  Målsättningen är att göra Östersjöregionen till ett område som är attraktivt att bo, arbeta och investera i.
 • Interreg Sverige-Norge
  Främjar gränsöverskridande samarbete i syfte att skapa förutsättningar för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.
  Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen i Jämtland.
 • Interreg Nord
  Samarbetsprogram mellan de norra delarna av Sverige, Norge och Finland, samt Sápmi. Det övergripande målet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet.
  Förvaltande myndighet är Länsstyrelsen i Norrbotten. 

Kontakt

Har du frågor eller behöver du tips för att komma vidare? Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan:

rso@umu.se

eufonder.se

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du också undersöka vilka möjligheter som finns inom de olika programmen.

Gå till eufonder.se

Euraxess

Euraxess är ett europeiskt initiativ för att bland annat främja karriärutveckling för forskare, stimulera till forskarrörlighet inom EU och synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

Läs mer om Euraxess Sverige 

Läs mer om Euraxess Centre vid Umeå universitet

Erasmus+

EU-programmet Erasmus+ syftar till att öka kvaliteten, samarbetet och rörligheten inom högre utbildning i Europa. Genom Erasmus+ kan studenter, lärare och administrativ personal tillfälligt byta Umeå mot en vistelse vid ett partneruniversitet eller företag ute i Europa.

Läs mer om Erasmus+ vid Umeå universitet

Läs mer om Erasmus+

North Sweden

North Sweden European Office är en direktlänk till EU för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Målet är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentliga verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

Läs mer om North Sweden

Lena Holmberg
2021-11-01