Länkar till EU-medel

EU är en stor finansiär av europeisk forskning och innovation. Det program som för närvarande har mest pengar är nya ramprogrammet, Horisont Europa. Men det finns också flera andra program som du kan söka medel ifrån.

Om du är intresserad av hitta utlysningar inom EU är det mest effektiva sättet att gå via utlysningsportalen Funding & Tenders. Här kan du filtrera fram utlysningar från de program som du är intresserad av, se aktuella deadlines och läsa igenom beskrivningar av de krav som ställs på dig som sökande. Det är också här du ansöker om och hanterar dina bidrag. 

Gå till Funding & Tenders-portalen

För att ge en fingervisning om de många finansieringsmöjligheter som finns kan du nedan se kort information om EU:s olika program och såddpengar tänkta att hjälpa dig på traven.

Planeringsbidrag

Målet med planeringsbidrag är att hjälpa dig som forskare att lägga grunden för en större EU-ansökan i framtiden. Pengarna kan till exempel användas för att testa idéer, utveckla nya verktyg, nätverka med andra forskare eller externa aktörer, genomföra undersökningar eller arrangera evenemang. 

Horisont Europa

Horisont Europa tar vid efter Horisont 2020 som EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det pågår under åren 2021–2027 och har en budget på drygt 95 miljarder euro.

Syftet med programmet är att stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund, bland annat genom att utveckla lösningar som kan verkställa den gröna och digitala omställningen. Det ska också bidra till att underlätta samarbete, samt främja EU:s konkurrenskraft, jobbskapande och tillväxt. 

Horisont Europa har tre huvudinriktningar, pelare, inom vilka projekt kan få finansiering:

Vetenskaplig spetskompetens

Programmets första pelare betonar den öppna forskningen, med målet att förstärka och utöka kompetensen inom EU:s vetenskapliga sfär.

Här ingår:

• Europeiska forskningsrådet (ERC)

ERC främjar forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden. Här finns stöd för spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer initierade av forskare själva.

Läs mer om ERC

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

MSCA erbjuder stöd för mobilitet, utbildning, karriärutveckling och kunskapsutbyte för forskare i alla akademiska åldrar, liksom för annan personal som jobbar med forskning och innovation.

För dig som vill göra postdoc i Europa eller välkomna en internationell forskartalang vid din institution så har vi listat några tips rörande MSCA Postdoctoral Fellowships. 

Tips för MSCA PF 

Handbok till MSCA Postdoctoral Fellowships 2023

Läs mer om MSCA

Forskningsinfrastruktur

Den här delen av pelare ett strävar efter att ge Europas forskare tillgång till hållbar forskningsinfrastruktur i världsklass. Därför erbjuder programmet finansiering av allt från moderna anläggningar till tjänster, liksom driften av dessa och deras tillgänglighet.

Läs mer om Forskningsinfrastruktur

Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft

Denna andra pelare lyfter fram industrins avgörande roll i att uppnå de övergripande målen med Horisont Europa. Här ska insatser som görs stödja EU:s teknologiska och industriella kapacitet att möta de globala utmaningarna, bland annat genom att främja viktig möjliggörande teknik och samverkan mellan olika aktörer.

Utlysningarna inom pelare två är indelade i sex olika ämnesområden, kluster, och du söker medel tillsammans med andra som ett konsortium. Klicka på länken för respektive kluster för att läsa mer om arbetsprogram, utlysningar, budget och deadlines (på engelska). 

 1. Hälsa
 2. Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen
 3. Civil säkerhet för samhället
 4. Digitala frågor, industri och rymden
 5. Klimat, energi och mobilitet
 6. Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö


Gemensamma forskningscentrumet (JRC)
Pelare två omfattar även verksamhet som utförs av Gemensamma forskningscentrumet (JRC). JRC stöder EU:s beslutsfattande genom oberoende och evidensbaserad vetenskaplig rådgivning.

Läs mer om Gemensamma forskningscentrumet


Missions
Här ryms också det nya konceptet missions, riktade forskings- och innovationsuppdrag varigenom EU vill försöka lösa flera av de stora samhällsutmaningar som vi står inför. Uppdragen ska skapa en starkare koppling mellan EU:s forskning och innovation och medborgarnas behov.

De fem missions-områdena är:

 1. Klimatanpassning, däribland omvandling av samhället
 2. Cancer
 3. Marknadens tillstånd och livsmedel
 4. Klimatneutrala och smarta städer
 5. Friska hav, kust- och inlandsvatten

Läs mer om missions

Här hittar du missions arbetsprogram för 2023–2024


Europeiska partnerskap
En annan viktig beståndsdel i Horisont Europas andra pelare är Europeiska partnerskap. Partnerskapen är ett samlingsnamn för olika samarbeten mellan EU-kommissionen, medlemsländerna och associerade länder, näringsliv och andra intressenter.

Läs mer om Europeiska partnerskap

Innovativa Europa

Den tredje pelaren har till uppgift att stimulera marknadsskapande genombrott och ekosystem som underlättar innovation.

Här ingår: 

• Europeiska innovationsrådet (EIC)

EIC är en viktig del av pelare tre. Detta nya EU-organ ger stöd till banbrytande innovationer, samt strävar efter att hjälpa forskare och innovatörer att skapa framtidens marknader, mobilisera privat finansiering och expandera.

Rådet förfogar dessutom över olika instrument som kan användas för att överbrygga klyftan mellan idé och marknad. Mest intressant för dig som universitetsforskare är sannolikt Pathfindersom stödjer projekt i fasen från tidig teknik till förkommersiell teknik. 

Läs mer om EIC


• Europeiska innovationsekosystem (EIE)

EIE ska främja ett europeiskt ekosystem för innovation genom att koppla ihop aktörer på lokal, regional och nationell nivå och stödja gränsöverskridande innovationsprogram.

Läs mer om EIE


• Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

EIT:s roll är att sammanföra aktörer inom forskning, utbildning och näringsliv så att de tillsammans kan arbeta mot gemensamma mål och främja Europas innovations- och konkurrenskraft.

Institutet stödjer långsiktiga, dynamiska och gränsöverskridande partnerskap mellan företag, forskningscentrum och universitet. Dessa partnerskap kallas för kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och ska bidra till att: 

• utveckla innovativa produkter och tjänster kopplade till globala utmaningar, exempelvis klimatförändringar, hälsosam livsstil och livsmedel

• starta nya företag

• utbilda nästa generations entreprenörer

Läs mer om EIT

Horisont Europas grundplatta

De tre pelarna vilar på ett tvärgående område som kallas Bredda deltagande och förstärka det europeiska forskningsområdet (ERA). Här ingår två delar. Den första fokuserar på åtgärder för att bredda deltagande och sprida spetskompetens så att hela EU, inte minst länder som släpar efter, kan bygga upp sin kapacitet inom forskning och innovation. Den andra på att reformera och förstärka det europeiska FoI-systemet

Här hittar du hela arbetsprogrammet för 2023–2024

I Horisont Europa ingår också: 

Europeiska försvarsfonden

Europeiska försvarsfonden är ett särskilt program som stödjer samarbetsprojekt inom försvarsforskning. Tanken är att bidra till utvecklingen av nyckelprodukter, teknologier och leveranskedjor som kan borga för Europas säkerhet och försvar.

Läs mer om Europeiska försvarsfonden

Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

Detta kompletterande finansieringsprogram omfattar forskning, utbildning och innovation inom bland annat kärnsäkerhet, strålskydd, radioaktivt avfall och fusionsenergi. 

Läs mer om Euratoms forsknings- och utbildningsprogram

EU för hälsa

Programmet EU för hälsa (EU4Health) skapades som en respons på covid-19-pandemin i syfte att förbättra EU:s beredskap inför liknande kriser i framtiden. HaDEA, European Health and Digital Agency, ansvarar för alla utlysningar inom programmet. Målet är att bygga starkare, mer motståndskraftiga och lättillgängliga hälso- och sjukvårdssystem.

Läs mer om EU för hälsa och HaDEA

Samarbetsprogram

För att främja en harmonisk utveckling av unionen som helhet, såväl socialt som ekonomiskt, stödjer EU-kommissionen också en rad samarbetsprogram. Programmen bereds av varje medlemsstat och/eller region och finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller andra delar av sammanhållningspolitiken.

Regionala program – Sverige

 • Socialfondsprogrammet ESF+
  Fonden finansierar olika nationella, regionala och lokala projekt som bidrar till sysselsättning och kompetensutveckling.
 • Strukturfonden Övre Norrland
  Fonden investerar i regional tillväxt och sysselsättning i Övre Norrland och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas.

Nationellt program – Sverige

 • Nationella Regionalfondsprogrammet 
  Programmet bidrar till att identifiera och möjliggöra synergieffekter mellan regional, nationell och europeisk politik för att främja en smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 

Territoriella samarbetsprogram

 • Kolarctic-programmet
  Strävar efter att förbättra den ekonomiska och sociala utvecklingen i de norra delarna av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Bland annat genom att ta sig an gemensamma utmaningar inom miljö, folkhälsa, säkerhet och mobilitet.
  Övergår till att bli Interreg NEXT Kolarctic 2021–2027.
  Kontaktperson i Sverige finns på Länsstyrelsen i Norrbotten.
 • ESPON (medfinansierat av ERDF)
  Samarbetsprogrammet stödjer arbetet med att öka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna. Det främjar också arbete med nationella och regionala utvecklingsstrategier för effektivare beslutsprocesser i Europa och EU:s medlemsstater.
  Kontaktperson finns på Tillväxtverket.
 • URBACT
  Syftet är att städer ska samarbeta för att lösa urbana problem och dela med sig av sina erfarenheter för en hållbar stadsutveckling.
  Kontaktperson finns på Tillväxtverket.

Interreg

 • Interreg Europe
  Ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Programmet ger stöd till erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för att förbättra satsningar till att främja den regionala utvecklingen i Europa.
 • Interreg Baltic Sea Region
  Programmet erbjuder EU-finansiering till partners från nio länder runt Östersjön i att omsätta innovativa, vattensmarta och klimatneutrala lösningar i praktik. Målsättningen är att göra Östersjöregionen till ett område som är attraktivt att bo, arbeta och investera i.
 • Interreg Northern Periphery and Arctic
  Med målet att nå en hållbar utveckling fokuserar detta transnationella samarbete på gemensamma frågor som låg befolkningstäthet, låg tillgänglighet, rikliga naturresurser och stor påverkan av klimatförändringar. 
 • Interreg Sverige-Norge
  Programmet stödjer gränsöverskridande samarbete i syfte att skapa förutsättningar för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö.
 • Interreg Aurora
  Detta är ett nytt program för gränsöverskridande samarbete mellan de norra delarna av Europa och Sápmi. Syftet är att hitta gemensamma lösningar inom prioriterade områden såsom näringsliv, forskning och innovation, hållbar utveckling, utbildning, energi, miljö och transport.

Nyfiken på fler Interreg-program?

Du hittar samtliga på Interregs portalsida.

Kontakt

Har du frågor eller behöver du tips för att komma vidare? Kontakta Enheten för forskningsstöd och samverkan:

rso@umu.se

 

Foto:

Ordlista

NCP, KET, topics och kluster. I EU-sammanhang kan du stöta på en hel del förkortningar och mer eller mindre kända termer. Osäker på vad de står för? Ordlistan för Horisont Europa reder ut begreppen. 

Gå till ordlistan

eufonder.se

Webbplatsen eufonder.se är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du också undersöka vilka möjligheter som finns inom de olika programmen.

Gå till eufonder.se

Euraxess

Euraxess är ett europeiskt initiativ för att bland annat främja karriärutveckling för forskare, stimulera till forskarrörlighet inom EU och synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

Läs mer om Euraxess Sverige 

Läs mer om Euraxess Centre vid Umeå universitet

Erasmus+

EU-programmet Erasmus+ syftar till att öka kvaliteten, samarbetet och rörligheten inom högre utbildning i Europa. Genom Erasmus+ kan studenter, lärare och administrativ personal tillfälligt byta Umeå mot en vistelse vid ett partneruniversitet eller företag ute i Europa.

Läs mer om Erasmus+ vid Umeå universitet

Läs mer om Erasmus+

North Sweden

North Sweden European Office är en direktlänk till EU för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Målet är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentliga verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

Läs mer om North Sweden

Lena Holmberg
2024-01-11