Utlandserfarenhet

 

Foto: Kommunikationsenheten


"Umeå universitet vill stödja de studenter och medarbetare som strävar efter internationella erfarenheter. Genom nya kulturella och organisatoriska erfarenheter samt ny kunskap om metoder och arbetssätt gynnas såväl individer som lärosätet som helhet.

Även om en hel del internationellt samarbete kan ske digitalt, är fysiska möten av vikt för ett framgångsrikt samarbete, och särskilt betydelsefullt när det gäller nya kontakter.

Som student och medarbetare vid Umeå universitet ska det finnas möjlighet till egna internationella erfarenheter i form av till exempel utbytesstudier, praktik, jobbskuggning, konferensdeltagande, nätverksträffar och forskningsvistelser utomlands. Kvalitetsaspekten av utlandserfarenheter är betydelsefull, och det är därför viktigt att följa upp och utvärdera dem."

(ur Policy för internationalisering)


För att studenter och medarbetare vid Umeå universitets ska kunna få egna utlandserfarenheter behöver fokus läggas på

Mobilitetsfönster

Studier eller praktik utomlands är unika möjligheter för studenter att själva få egen internationell erfarenhet.

Med mobilitetsfönster i utbildningsprogrammen underlättar och möjliggör Umeå universitet för studenter att inom ramen för sin utbildning erhålla värdefull internationell erfarenhet.

Exempel på mobilitetsfönster kan vara en fri termin, eller en kortare period, där studenterna har möjlighet att åka på utbytesstudier.

Vill du ha hjälp med implementering av mobilitetsfönster i utbildningen? Kontakta gärna den internationella kontaktpersonen på din institution för råd och tips. Representanter från International Office kommer gärna till planeringsmöten eller programrådsmöten. 

Utrymme i bemanningen och incitament för utlandsvistelse

För att möjliggöra och uppmuntra till lärarutbyten och utbyten för teknisk- och administrativ personal behövs utrymme i tjänsterna.

Det behövs incitament för att lärare ska välja att undervisa utomlands. En utlandserfarenhet kan ge mycket värdefull input till den egna pedagogiken, kursutveckling och möjligheter till internationellt samarbete i undervisningen. Den kan ge insikter om hur studenter med olika kulturell och språklig bakgrund kan integreras i klassrummet.

En utlandserfarenhet kan också ge möjlighet till personlig utveckling, erfarenhet av att undervisa på ett annat språk och tillfälle att skapa kontakter vid partneruniversitetet, inte minst inom det egna forskningsområdet.

Lärare som undervisat utomlands uppmuntrar och stimulerar studenter genom att använda sina erfarenheter och lärdomar i undervisningen. De är goda ambassadörer och inspirerar studenter på hemmaplan till utbyte. Det behövs incitament som understryker universitetets strävan att öka intresset för att undervisa utomlands.

Förslag på sådana kan vara att inkludera undervisning utomlands i lönekriterier och i det pedagogiska meriteringssystemet eller lärares internationella undervisningserfarenheter kan ges särskild vikt eller beaktas vid bemanning av kurser och program.

Det behövs en förståelse för hur både individen och universitetet gagnas av att teknisk- och administrativ personal reser ut. Jobbskuggning inom EU är till exempel ett relativt enkelt sätt att få nya perspektiv och knyta kontakter på andra lärosäten.

Genom att se hur andra personer med liknande arbetsuppgifter löser uppgifter, får teknisk- och administrativ personal med sig en verktygslåda att plocka ur som sedan kan användas vid det egna lärosätet.

Partneruniversitetsavtal

Utbytesavtal med utländska lärosäten för student-, lärar- och personalmobilitet ska kännetecknas av hög kvalitet och eftersträva ömsesidiga utbyten med in- och utresande studenter och medarbetare.

Avtal med partneruniversitet för utbytesstudier finns på tre nivåer som kompletterar varandra: institutionsnivå, fakultetsnivå och universitetsövergripande. Det är viktigt att avtalen på de tre nivåerna tillsammans utgör en varierad och bred portfölj av utbytesavtal med utländska lärosäten både vad det gäller geografiskt läge och ämnesområden.

Det ska finnas ett välutvecklat stöd för samtliga utbytesavtal samt tydliga rutiner för uppstart, underhåll och avslut av utbytesavtal.

Alla partneruniversitetsavtal hittar du i Solemove.

Information om möjligheter till utlandserfarenhet

Information om möjligheter och hur man går till väga för att söka utlandserfarenhet är viktigt för att fler ska kunna upptäcka och överväga att resa ut. Studenter, lärare och teknisk- och administrativ personal erbjuds relevant information, vägledning och service före, under och efter en utbytesperiod som kan vara i form av studier, praktik, jobbskuggning eller undervisning utomlands.

Det är också av stor vikt att uppmana och inspirera studenter och medarbetare att söka sig utlandserfarenhet. Speciellt viktigt är vägledning och stöttning om internationell mobilitet för studenter med särskilda utmaningar och underrepresenterade studentgrupper som själva inte har tidigare egna internationella erfarenheter eller reflekterat över studier och praktik utomlands under sin studietid.

Utbytesstudier för studenter
Internationellt utbyte för medarbetare

Samordning

Vid Umeå universitet har varje institution en internationell kontaktperson med ansvar för institutionens avtal, information och stöd till studenter, lärare samt teknisk- och administrativ personal som är intresserade av en mobilitet.

De internationella kontaktpersonerna utgör tillsammans med andra personer som arbetar med internationalisering ett nätverk av personer som stöttar varandra och som stöds av International Office.

Genom centrala funktioner kan alla medarbetare också kontinuerligt ta del av universitetets omvärldsbevakning.

Internationella kontaktpersoner
International Office

Vikten av internationell erfarenhet för karriär

Umeå universitets studenter kommer, efter studierna, att konkurrera om jobb i en allt mer global värld, där förståelse och medvetenhet såsom interkulturell kompetens är viktiga bitar. Internationell erfarenhet kan göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Medarbetare ska inom ramen för sin anställning kunna delta i konferenser och nätverk men också spendera en tid utomlands. Alla forskningstjänster bör möjliggöra för egna internationella erfarenheter. En prioriterad målgrupp är doktorander och postdoktorer då internationella samarbeten i ett tidigt skede kan ge positiva effekter för forskningen.

Medel för egna utlandserfarenheter

Det är viktigt att universitetets medarbetare får kännedom om vilka medel som kan sökas för internationalisering. Eftersom det är prioriterat att som ung forskare bygga internationella relationer och verka i internationella sammanhang avsätter Umeå universitet på olika nivåer särskilda medel till doktorander.

Utlysningar 

 

Vill du lära dig mer om värdet av mobilitet och mobilitetsfönster?

Läs gärna UHR:s rapport "Det akademiska värdet av mobilitet" 

Läs också "Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier?" (Svenskar i världen)

Tips på länkar

För studenter: 
Utbytesstudier
 (inom och utom Europa, MFS m.m.)
Praktisera utomlands

För medarbetare:
Internationellt utbyte (undervisa utomlands, jobbskuggning m.m.)
Utlysningar

Internationella kontaktpersoner

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Nyhetsbrev

International Office skickar varannan vecka ut ett nyhetsbrev med fokus på internationellt utbyte men också andra internationaliseringsfrågor. Kontakta komm.io@umu.se om du vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Petra Käck
2022-06-17