Studieplaner

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan och varje doktorand ska ha en individuell studieplan med individuella lärandemål.

Allmän studieplan

Forskarutbildningsämnets allmänna studieplan reglerar det huvudsakliga innehållet och uppläggningen i utbildningen, behörighetskrav samt vad som gäller för urval och bedömningsgrunder av de sökande.

Den innehåller även en beskrivning av obligatoriska moment, fördelning mellan avhandlings- och kurspoäng och ämnesvisa lärandemål samt om det finns möjlighet att avsluta utbildningen med en licentiatexamen.

Individuell studieplan

Varje doktorand ska ha en individuell studie- och finansieringsplan. Den är ett instrument för att planera och följa upp varje doktorands utbildning. Minst en gång per år ska den följas upp då doktorand och handledare diskuterar hur utbildningen fortskrider. För de doktorander som antas efter 1 januari 2014 ska dessutom referensgruppen träffas i samband med den årliga uppföljningen. I Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet framgår vad den individuella studieplanen ska innehålla.

Lärandemål

Varje doktorand ska ha uppföljningsbara individuella lärandemål som ett stöd för att säkerställa att hon eller han uppnår de nationella examensmålen. Vid examinationen ska alla doktorander ha uppnått de kunskaper och färdigheter som anges i högskoleförordningens bilaga 2.

Vägen fram till examen skiljer sig från doktorand till doktorand och utbildningen anpassas efter varje individs enskilda förutsättningar och förkunskaper, men även efter det enskilda forskningsprojektets karaktär. De individuella lärandemålen skiljer sig därför mellan doktorander och behöver även revideras allteftersom studierna och det enskilda forskningsprojektet fortskrider.

De individuella lärandemålen formuleras i de individuella studieplanerna.

Ester Roos-Engstrand
2024-03-26