Registrering och avbrott på kurs

Registrering

Studenter som antagits till ett utbildningstillfälle ska normalt registreras i Ladok. Förutom att registreringen utgör grund för tilldelningen av resurser använder CSN studentens registrering i Ladok för att kontrollera att en student deltar i utbildning och därmed har rätt att få studiemedel utbetalt.

  • Institutionen ska registrera varje student som deltar i en kurs.
  • Registrering ska föregås av en antagning och ska göras i direkt anslutning till kursstarten.
  • För studenter som är antagna med villkor till kursen ska institutionen kontrollera att behörighetskraven är uppfyllda innan registrering görs.
  • Registrering får endast göras för studenter som närvarat vid upprop eller som på annat sätt meddelat att man tänker påbörja kursen.

I de fall webbregistrering tillämpas registrerar studenten sig själv på studentwebben. Kontakta oss via ladok@adm.umu.se för att beställa självregistrering för kursen. Här finns information för studenter om registrering.

Kontroll tre veckor efter kursstart

Tre veckor efter kursstart ska institutionen kontrollera vilka studenter som fortfarande går kursen.

Det finns tre olika registreringstyper i Ladok:

  • FFG - förstagångsregistrering: den studerande registrerar sig för första gången i en kurs.
  • FO - fortsättningsregistrering: den studerande registrerar sig termin 2 eller följande terminer i en kurs som går över flera terminer.
  • OM - omregistrering: den studerande registrerar sig för att gå om hela eller en del av kursen, det vill säga för att följa undervisningen en gång till på en kurs som han eller hon är förstagångsregistrerad i tidigare.

I Teamskanalen Webbpublicering kan du se hur det ser ut för studenten som loggat in på studentwebben.

Avbrott på kurs

Ett avbrott ska dokumenteras i Ladok på de studenter som registrerat sig på en kurs men därefter bestämt sig för att avbryta kursen. Beroende på när avbrottet sker ska avbrottet karakteriseras som antingen ett tidigt avbrott eller som ett avbrott.

Tidigt avbrott

Om studenten inom tre veckor efter kursstart anmält avbrott, eller att institutionen kan konstatera att en registrerad student inte kvarstår, ska avbrottet dokumenteras i Ladok som ett tidigt avbrott. Om studenten har deltagit i ett examinerande moment på kursen ska ärendet däremot hanteras som ett avbrott. Studenten kan söka kursen på nytt kommande terminer vid ett tidigt avbrott. Universitetet är inte heller berättigat ersättning för dessa studenter.

Avbrott

Om studenten anmält avbrott efter tre veckor från kursstart, eller att institutionen kan konstatera att en registrerad student inte kvarstår, ska avbrottet dokumenteras i Ladok som ett avbrott. Studenten har bara möjlighet att söka om kursen kommande terminer om denne inte deltagit i ett examinerande moment. Har studenten resultat och vill återuppta sina studier ska studenten omregistreras på kursen i mån av plats. Ett avbrott innebär att universitetet är berättigat ersättning för dessa studenter (i form av ersättning för helårsstudenter). Dessa studenter tas således med i registreringsstatistik och andra statistiksammanställningar.

Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Mer information

Mer om Ladok

Informationsblad om Ladok med kort information om Ladoks funktion och betydelse för studieadministration.

Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildning och support

Vill du få mer utbildning i Ladok? Har du frågor och behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Studentcentrum/Ladokgruppen

Marika Wahlberg
2022-11-30