Scholars at risk

Scholars at Risk (SAR) är ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet.​

I mars 2016 lanserades en svensk sektion av SAR där Umeå universitet ingår tillsammans med elva andra lärosäten, Scholars at Risk Network – Sweden Section, SAR-Sverige som koordineras av Göteborgs universitet.

I situationer när forskare diskrimineras, censureras eller hotas kan nätverket erbjuda temporära boenden och anställningar vid lärosäten i andra länder. En viktig hörnsten är också att arbeta förebyggande genom att dokumentera incidenter, sprida information och aktuell statistik om läget i olika länder för att få fler medvetna om, och engagerade i arbetet, för akademisk frihet.

Forskare som har behov av skydd ska anmäla sig direkt till nätverket.

Det internationella nätverket Scholars at Risk etablerades år 2000 i Chicago, USA. Idag finns basen vid New York University, och nästan 400 universitet och högskolor är medlemmar.

Följande lärosäten ingår i den svenska sektionen: Göteborgs universitet, Umeå universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Högskolan Väst, Karlstads universitet Karolinska institutet, Konstfack, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Vad kan Umeå universitet göra inom nätverket?

I vanliga fall krävs lång planering och resurser för att ta emot en riskutsatt forskare eller lärare. Med anledning av kriget i Ukraina kommer en arbetsgrupp med representanter från fakulteterna och Universitetsförvaltningen att bildas för att planera och koordinera det interna arbetet med mottagande av SAR-forskare till Umeå universitet.

Riskutsatta lärare och forskare som antingen befinner sig utomlands eller i Sverige, och som vill få stöd av nätverket, ska skicka in en ansökan direkt till SAR: 
Scholars at Risk - secure submission

Frågor?

Kontakta Helena Gradin på International Office

Mer information på:

Scholars at Risk

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Elizabet Westerlund
2022-09-14