Beviljade projekt som fått Punktum-medel

Följande projekt har beviljats PUNKTUM-medel sedan starten 2014.

Punktum 2023

Den nionde utlysningen av medel skedde hösten 2022. Av 20 ansökningar beviljades tio medel. Alla som beviljades medel detta år fick 50 000 kronor som motsvarade arbetstid för att skriva fram en publiceringsbar text under 2023.

Alice Annelin & Gert-Olof Boström, Handelshögskolan
Sustainability Instruction from Above and Below: Nordic Perspectives of Education for Sustainability

Karolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visualisation through Virtual Reality – spatiality in chemistry higher education

Sandra Einarsson, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Twelve Tips for university teachers when collaborating pedagogically over department and faculty boundaries

Maria Garoff, Institutionen för odontologi
Kamratgranskning i tandläkar- och tandhygienistutbildningarna

Malin Isaksson, Institutionen för språkstudier
Flippat klassrum i franska

Åsa Jeansson, Institutionen för estetiska ämnen
Digital kompetens i slöjdämnet – Slöjdlärarutbildares förståelse av digital teknik i relation till slöjd

Johanna Lauri, Umeå centrum för genusstudier
Trygga digitala undervisningsrum – bortom debatten om trigger warnings och cancel culture

Johanna Lönngren, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Att utbilda för hållbar utveckling

Karyn Sandström, Institutionen för språkstudier
Filling the holes: Identifying lecturers' needs when supervising degree projects peripheral to their disciplines

Loïs Vanhée, Institutionen för datavetenskap
Transdisciplinary AI for social good pedagogy

Punktum 2022

Den åttonde utlysningen av projektmedel skedde i november 2021. Av 17 ansökningar beviljades sex projekt medel.

Markku Haapamäki (Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap)
Omslutande 3D 'Virtual reality' (VR) simulering för utbildning i akut sjukvård. Omhändertagande av traumapatienter och introduktion till akutrummet
Belopp: 500 000 kr

Lisa Hed (Institutionen för matematik och matematisk statistik)
Att öka genomströmningen och minska avhoppen genom digitala stödåtgärder.
Belopp: 194 093 kr

Elena Lindholm (Institutionen för språkstudier)
Nätutbildning om plagiat: En universitetsövergripande, SCORM-paketerad utbildning om plagiat med syfte att informera, utbilda och certifiera studenter i Canvas.
Belopp: 400 000 kr

Maria Lundberg (Institutionen för odontologi)
Implementering av digitala verktyg för att främja studenters lärprocesser genom precis och relevant feedback och bedömning i preklinisk undervisning
Belopp: 300 000 kr

Anders Råde (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap)
Rollspel med artefakter vid undervisning om konflikthantering i högre utbildning
Belopp: 350 000 kr

Linda Sandberg (Umeå centrum för genusstudier)
Trygga rum på nätet
Belopp: 201 456 kr

Punktum 2021

Den sjunde utlysningen av projektmedel skedde i november 2020. Av 15 ansökningar beviljades åtta projekt medel.

Alice Annelin & Gert-Olof Boström (Handelshögskolan)
A Systematic and Holistic Approach for ESD: Developing a Curriculum Framework
Belopp: 498 080 kr

Jenny Eklöf (Institutionen för idé-och samhällsstudier)
Visuell litteracitet i en digital värld
Belopp: 405 383 kr

Hanna Lövgren, Annica Nylander, Cecilia Olsson (Institutionen för kost- och måltidsvetenskap) samt Åse Tieva (UPL)
Hybrida lärmiljöer - Praktiskt och kollaborativt lärande som verktyg för att skapa trygga lärmiljöer
Belopp: 373 768 kr

Fatima Pedrosa Domellöf (Institutionen för klinisk vetenskap) och Frank Dignum (Institutionen för datavetenskap)
DOCTOR: Digital Ophthalmology Clinical Training Tool
Belopp: 500 000 kr

Anna Sjödin & Jonas Burén (Institutionen för kost-och måltidsvetenskap)
Studentdrivet e-lärande som programresurs
Belopp: 400 000 kr

Sangram Shirke (Arkitekthögskolan)
Architectural pedagogy to address global challenges through inter-disciplinary working in live project

Belopp: 314 068 kr

Tomas Holmgren (Pedagogiska institutionen)
Snabb återkoppling, fördjupat lärande. Visualisering som hjälpmedel för lärare i textbaserade seminarier
Belopp: 197 387 kr

Brendon Clark (Designhögskolan)
Hybrid Prototyping Lab: Co-creating resources for new teaching and learning situations
Belopp: 311 314 kr

Punktum 2019

Den sjätte utlysningen om projektmedel skedde i maj 2019. Av 18 ansökningar beviljades tre projekt medel.

Karolina Broman (NMD)
The Drug Design Challenge – att främja studenternas förståelse för molekylers 3D-strukturer.
Belopp: 250 000 kr

Sara Lilliehorn (Institutionen för socialt arbete)
Professionalism som utbildningsmål – Hur kan bedömning av professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning?
Belopp: 400 000 kr

Sandra Einarsson (Institutionen för kostvetenskap)
TEAMING UP – Interprofessional learning between healthcare students in a digital environment
Belopp: 497 746 kr

Punktum 2018

Den femte utlysningen om projektmedel skedde i slutet av maj 2018. Elva (11) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Medfak: 1, Samfak: 3, Humfak: 4, Teknat:3. Följande fyra projekt beviljades medel:

Jenny Eklöf (Institutionen för idé och samhällsstudier)
Lärande lärare i öppna miljöer: Utveckling och implementering av en ny modell för hållbar humanistisk pedagogisk utveckling.
Belopp: 249 752 kr

Inger Eliasson (Pedagogiska institutionen)
IT-baserat case i undervisning och digital examination.
Belopp: 90 145 kr

Maria Göransdotter (Designhögskolan)
Att utbilda för komplexitet och hållbart lärande: Utveckling av ett nytt kandidatprogram i industridesign.
Belopp: 249 979 kr

Lars Karlsson (Institutionen för datavetenskap)
Interactive digital examination som stöd för Mastery Learning.
Belopp: 151 001 kr

Punktum 2017

Den fjärde utlysningen om projektmedel skedde i slutet av maj 2017. Femton (15) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Medfak: 6, Samfak: 4, Humfak: 4, Teknat:1. Följande 5 projekt beviljades medel:

Andy Wallman (Inst. f. farmakologi och klinisk neurovetenskap)
Utveckling och implementering av reflektiva professionsutvecklingsportföljer inom farmaciprogrammen.
Belopp: 250 000 kr

Dan Johnels (Kemiska institutionen)
Virtual reality i kemiundervisning för ökad förståelse av molekylära 3D-strukturer. Belopp: 250 000 kr

Ronnie Berntsson (Medicinsk kemi och biofysik)
Implementering av flipped classroom för att få ett mer studentaktivt lärande.
Belopp: 150 000 kr

Robert Holmgren (Pedagogiska institutionen)
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser.
Belopp: 147 514 kr

Merja Ellefson (Institutionen för kultur och medievetenskap)
Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av alternativa fakta.
Belopp: 150 000 kr

Punktum 2016

Den tredje utlysning om projektmedel skedde i slutet av maj 2016. Tjugofem (25) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Samfak: 12, Medfak: 8, Humfak: 3, Teknat:2. Följande 7 projekt beviljades medel.

Pedher Johansson (Datavetenskap): Storskalig digital examination av digitala färdigheter och förmågor. Belopp: 203 236 kr

Karin Bölenius (Omvårdnad): Implementering av pedagogiskt verktyg för praktisk färdighetsutövning för effektiv lärprocess. Belopp: 250 0000 kr.

Pia Almarlind (TUV): Att höja kvaliteten i bedömning och betygssättning – kollegialt lärande via webben. Belopp: 249 633 kr.

Maria Karlsson (USBE): Aktivt lärande på webben och i klassrummet med särskild programvara för att kombinera det bästa av Flipped classroom och MOOCs. Belopp: 248 016 kr

Marie Nordström (Datavetenskap): Den vetenskapliga otryggheten - En kvalitativ studie i systematisk utvärdering av examensarbeten. Belopp: 201 098 kr

Sofia Isberg (USBE): Från grupparbete till lärande i team. Belopp: 241 678 kr

Johan Svensson (USBE): Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller. Belopp: 99 638 kr.

Punktum 2015

Den andra utlysningen av PUNKTUM medel skedde våren 2015 och av de 25 inkomna projektansökningar beviljades medel till 8 projekt:

Pia Almarlind: Sambedömning. Samarbete vid bedömning och betygsättning för ökad likvärdighet och rättvisa för studenter. 302 216 kr

Hanna Zipernovsky: Funktionsnedsättning och lärande: pedagogiska strategier och inkluderande lösningar. 229 784 kr

Anngelica Kristoferqvist: Aktiv studentmedverkan: ett projekt för ökad delaktighet och kvalité i institutionens undervisning. 250 000 kr

Britta Lindholm-Sethson: Development of an advanced and applied course in electrochemistry with flexible and creative learning. 245 476 kr

Mattias Lundberg: Professionskurser – en ny modell för integrering av kunskaper och färdigheter vid psykologprogrammen vid Umeå universitet. 244 313 kr

Joacim Rocklöv: Student Active e-learning Approach to Climate Change and Health Research methods. 137 289 kr

Anders Bek: Kommunikativa färdigheter för polisstudenter. 234 111 kr

Oscar Rantatalo: Portfoliometodik i undervisning till vilken nytta? Utvecklande av en utvärderingsmodell av portfolioinslag i undervisning. 251 000 kr

Punktum 2014

Den första utlysningen av PUNKTUM medel skedde våren 2014 och av de 14 inkomna projektansökningar beviljades medel till 6 projekt:

Åse Tieva, Inst. för kostvetenskap, Studerandeaktiva arbetsformer. 211 806 kr.

Monica Öberg-Nordin, Inst. för omvårdnad, Nätbaserad färdighetsträning inom yrkesmässig handledning. 240 000 kr.

Tomas Lindh, Odontologiska institutionen, Skandinavisk Klinisk Odontologi. 223 000 kr.

Jenny Eklöf, Inst. för idé & samhällsstudier, Att skapa närvaro & gemenskap med hjälp av video ljud & bild. 219 446 kr.

Jonny Pettersson, Datavetenskap, Katalysatorer för pedagogisk utveckling hos lärare. 242 715 kr.

Limin Gu, Pedagogiska institutionen, Muntlig examination & kommunikation inom nätutbildning. 252 883 kr.

 

Ellen Säll
2023-10-03