Beviljade projekt

Följande projekt har beviljats PUNKTUM-medel sedan starten 2014.

Punktum 2022

Den åttonde utlysningen av projektmedel skedde i november 2021. Av 17 ansökningar beviljades sex projekt medel.

Markku Haapamäki (Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap)
Omslutande 3D 'Virtual reality' (VR) simulering för utbildning i akut sjukvård. Omhändertagande av traumapatienter och introduktion till akutrummet
Belopp: 500 000 kr

Lisa Hed (Institutionen för matematik och matematisk statistik)
Att öka genomströmningen och minska avhoppen genom digitala stödåtgärder.
Belopp: 194 093 kr

Elena Lindholm (Institutionen för språkstudier)
Nätutbildning om plagiat: En universitetsövergripande, SCORM-paketerad utbildning om plagiat med syfte att informera, utbilda och certifiera studenter i Canvas.
Belopp: 400 000 kr

Maria Lundberg (Institutionen för odontologi)
Implementering av digitala verktyg för att främja studenters lärprocesser genom precis och relevant feedback och bedömning i preklinisk undervisning
Belopp: 300 000 kr

Anders Råde (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap)
Rollspel med artefakter vid undervisning om konflikthantering i högre utbildning
Belopp: 350 000 kr

Linda Sandberg (Umeå centrum för genusstudier)
Trygga rum på nätet
Belopp: 201 456 kr

Punktum 2021

Den sjunde utlysningen av projektmedel skedde i november 2020. Av 15 ansökningar beviljades åtta projekt medel.

Alice Annelin & Gert-Olof Boström (Handelshögskolan)
A Systematic and Holistic Approach for ESD: Developing a Curriculum Framework
Belopp: 498 080 kr

Jenny Eklöf (Institutionen för idé-och samhällsstudier)
Visuell litteracitet i en digital värld
Belopp: 405 383 kr

Hanna Lövgren, Annica Nylander, Cecilia Olsson (Institutionen för kost- och måltidsvetenskap) samt Åse Tieva (UPL)
Hybrida lärmiljöer - Praktiskt och kollaborativt lärande som verktyg för att skapa trygga lärmiljöer
Belopp: 373 768 kr

Fatima Pedrosa Domellöf (Institutionen för klinisk vetenskap) och Frank Dignum (Institutionen för datavetenskap)
DOCTOR: Digital Ophthalmology Clinical Training Tool
Belopp: 500 000 kr

Anna Sjödin & Jonas Burén (Institutionen för kost-och måltidsvetenskap)
Studentdrivet e-lärande som programresurs
Belopp: 400 000 kr

Sangram Shirke (Arkitekthögskolan)
Architectural pedagogy to address global challenges through inter-disciplinary working in live project

Belopp: 314 068 kr

Tomas Holmgren (Pedagogiska institutionen)
Snabb återkoppling, fördjupat lärande. Visualisering som hjälpmedel för lärare i textbaserade seminarier
Belopp: 197 387 kr

Brendon Clark (Designhögskolan)
Hybrid Prototyping Lab: Co-creating resources for new teaching and learning situations
Belopp: 311 314 kr

Punktum 2019

Den sjätte utlysningen om projektmedel skedde i maj 2019. Av 18 ansökningar beviljades tre projekt medel.

Karolina Broman (NMD)
The Drug Design Challenge – att främja studenternas förståelse för molekylers 3D-strukturer.
Belopp: 250 000 kr

Sara Lilliehorn (Institutionen för socialt arbete)
Professionalism som utbildningsmål – Hur kan bedömning av professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning?
Belopp: 400 000 kr

Sandra Einarsson (Institutionen för kostvetenskap)
TEAMING UP – Interprofessional learning between healthcare students in a digital environment
Belopp: 497 746 kr

Punktum 2018

Den femte utlysningen om projektmedel skedde i slutet av maj 2018. Elva (11) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Medfak: 1, Samfak: 3, Humfak: 4, Teknat:3. Följande fyra projekt beviljades medel:

Jenny Eklöf (Institutionen för idé och samhällsstudier)
Lärande lärare i öppna miljöer: Utveckling och implementering av en ny modell för hållbar humanistisk pedagogisk utveckling.
Belopp: 249 752 kr

Inger Eliasson (Pedagogiska institutionen)
IT-baserat case i undervisning och digital examination.
Belopp: 90 145 kr

Maria Göransdotter (Designhögskolan)
Att utbilda för komplexitet och hållbart lärande: Utveckling av ett nytt kandidatprogram i industridesign.
Belopp: 249 979 kr

Lars Karlsson (Institutionen för datavetenskap)
Interactive digital examination som stöd för Mastery Learning.
Belopp: 151 001 kr

Punktum 2017

Den fjärde utlysningen om projektmedel skedde i slutet av maj 2017. Femton (15) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Medfak: 6, Samfak: 4, Humfak: 4, Teknat:1. Följande 5 projekt beviljades medel:

Andy Wallman (Inst. f. farmakologi och klinisk neurovetenskap)
Utveckling och implementering av reflektiva professionsutvecklingsportföljer inom farmaciprogrammen.
Belopp: 250 000 kr

Dan Johnels (Kemiska institutionen)
Virtual reality i kemiundervisning för ökad förståelse av molekylära 3D-strukturer. Belopp: 250 000 kr

Ronnie Berntsson (Medicinsk kemi och biofysik)
Implementering av flipped classroom för att få ett mer studentaktivt lärande.
Belopp: 150 000 kr

Robert Holmgren (Pedagogiska institutionen)
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser.
Belopp: 147 514 kr

Merja Ellefson (Institutionen för kultur och medievetenskap)
Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av alternativa fakta.
Belopp: 150 000 kr

Punktum 2016

Den tredje utlysning om projektmedel skedde i slutet av maj 2016. Tjugofem (25) ansökningar inkom fördelat på följande fakulteter: Samfak: 12, Medfak: 8, Humfak: 3, Teknat:2. Följande 7 projekt beviljades medel.

Pedher Johansson (Datavetenskap): Storskalig digital examination av digitala färdigheter och förmågor. Belopp: 203 236 kr

Karin Bölenius (Omvårdnad): Implementering av pedagogiskt verktyg för praktisk färdighetsutövning för effektiv lärprocess. Belopp: 250 0000 kr.

Pia Almarlind (TUV): Att höja kvaliteten i bedömning och betygssättning – kollegialt lärande via webben. Belopp: 249 633 kr.

Maria Karlsson (USBE): Aktivt lärande på webben och i klassrummet med särskild programvara för att kombinera det bästa av Flipped classroom och MOOCs. Belopp: 248 016 kr

Marie Nordström (Datavetenskap): Den vetenskapliga otryggheten - En kvalitativ studie i systematisk utvärdering av examensarbeten. Belopp: 201 098 kr

Sofia Isberg (USBE): Från grupparbete till lärande i team. Belopp: 241 678 kr

Johan Svensson (USBE): Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller. Belopp: 99 638 kr.

Punktum 2015

Den andra utlysningen av PUNKTUM medel skedde våren 2015 och av de 25 inkomna projektansökningar beviljades medel till 8 projekt:

Pia Almarlind: Sambedömning. Samarbete vid bedömning och betygsättning för ökad likvärdighet och rättvisa för studenter. 302 216 kr

Hanna Zipernovsky: Funktionsnedsättning och lärande: pedagogiska strategier och inkluderande lösningar. 229 784 kr

Anngelica Kristoferqvist: Aktiv studentmedverkan: ett projekt för ökad delaktighet och kvalité i institutionens undervisning. 250 000 kr

Britta Lindholm-Sethson: Development of an advanced and applied course in electrochemistry with flexible and creative learning. 245 476 kr

Mattias Lundberg: Professionskurser – en ny modell för integrering av kunskaper och färdigheter vid psykologprogrammen vid Umeå universitet. 244 313 kr

Joacim Rocklöv: Student Active e-learning Approach to Climate Change and Health Research methods. 137 289 kr

Anders Bek: Kommunikativa färdigheter för polisstudenter. 234 111 kr

Oscar Rantatalo: Portfoliometodik i undervisning till vilken nytta? Utvecklande av en utvärderingsmodell av portfolioinslag i undervisning. 251 000 kr

Punktum 2014

Den första utlysningen av PUNKTUM medel skedde våren 2014 och av de 14 inkomna projektansökningar beviljades medel till 6 projekt:

Åse Tieva, Inst. för kostvetenskap, Studerandeaktiva arbetsformer. 211 806 kr.

Monica Öberg-Nordin, Inst. för omvårdnad, Nätbaserad färdighetsträning inom yrkesmässig handledning. 240 000 kr.

Tomas Lindh, Odontologiska institutionen, Skandinavisk Klinisk Odontologi. 223 000 kr.

Jenny Eklöf, Inst. för idé & samhällsstudier, Att skapa närvaro & gemenskap med hjälp av video ljud & bild. 219 446 kr.

Jonny Pettersson, Datavetenskap, Katalysatorer för pedagogisk utveckling hos lärare. 242 715 kr.

Limin Gu, Pedagogiska institutionen, Muntlig examination & kommunikation inom nätutbildning. 252 883 kr.

 

Hanna Karlsson
2022-09-30