Internationella samarbeten

 

Foto: Kommunikationsenheten


"För Umeå universitet är det viktigt att internationella samarbeten inom utbildning och forskning utvecklas och stöttas samt att lärare, forskare och övriga medarbetare ingår i nationella och internationella nätverk. Omvärldsanalys ska vara en viktig del av vårt arbete vid Umeå universitet och universitetets medarbetare ska ges möjlighet och uppmuntras att vara med och påverka i internationella forum och sammanhang."

(ur Policy för internationalisering)


För att Umeå universitet ska kunna samarbeta inom internationella nätverk för utbildning, forskning och samverkan behöver fokus läggas på

Långsiktigt relationsbyggande

Att arbeta med långsiktigt relationsbyggande gör det möjligt för projekt att utvecklas, rutiner att etableras och samarbeten att fördjupas. Långsiktiga relationer ger möjligheter till erfarenhetsutbyte och delat engagemang inspirerar till att förverkliga gemensamma mål.

Universitetet verkar idag i flera nätverk och samarbetsprojekt som uppfyller dessa kriterier och verkar för att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer.

Läs mer om internationella samarbeten på denna sida

Projektstöd

Umeå universitet stöttar internationella samarbeten inom utbildning och forskning på olika sätt. Dels finns det medel att söka på olika nivåer för internationaliseringsprojekt och dels finns det stöd för hjälp med ansökningar på nationell och internationell nivå.

Det går till exempel att söka stöd via Enheten för forskningsstöd och samverkan, och via fakulteter. 

Stöd till forskning
Utlysningar
Wallenberg resemedel
Resebidrag ur Kempestiftelserna 

Andra bra länkar för omvärldsbevakning, utlysningar och projektstöd:
STINT (Stiftelsen för internationalisering för högre utbildning och forskning)
www.si.se

Stöd till etablerade utbildnings-och forskningssamarbeten

Det är viktigt med ett bra och tydligt stöd för både utbildnings- och forskningssamarbeten på flera nivåer inom universitetet. Varje institution har till exempel som stöd en forskningsansvarig, en studierektor (utbildningsansvarig), programansvariga, en internationell kontaktperson och ekonomistöd.

Forskning kräver långsiktighet. Umeå universitet stödjer etablerade samarbeten, en grund för att bedriva excellent forskning.

Det finns stöd genom alla delar av forskningsprocessen för universitetets forskare. Umeå universitet underlättar också för forskare att söka externa medel hos nationella och internationella forskningsfinansiärer för internationella samarbeten. Universitetet använder anslag för forskning så att internationellt samarbete gynnas och utvecklas.

Stöd till utbildning
Stöd till utbildning på forskarnivå
Stöd till forskning

Utveckling av nya utbildnings- och forskningssamarbeten

Som det står i Umeå universitets vision krävs driv, mod och risktagande för kunskapsgenombrott. Utveckling av nya forskningssamarbeten är ett led i att våga tänka nytt och ha en tillåtande forskning. Nya forskningssamarbeten stöttas och nya partners beaktas både ur ett etiskt och ett strategiskt perspektiv.

När det gäller utbildningssamarbeten kan inte vikten nog poängteras av interkulturell kompetens och ett internationellt perspektiv som också kan vara en skjuts i karriären.

Ansvarsfull internationalisering innebär ömsesidigt värdeskapande, akademisk frihet, transparens och integritet med utrymme för reflektion kring etik samt kulturell, politisk och legal kontext.

Läs mer om omvärldsanalys och strategiskt relationsbyggande på STINT:s (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) webb 

Nationella och internationella nätverk och arenor

Det är viktigt att universitetets forskare är engagerade i internationella nätverk och arenor för utbildning, forskning samt i policyorienterade projekt. Exempel på sådana är projekt som kan vara relaterade till större frågor som till exempel de praktiska implikationerna av Bologna-processen, vad Dublindeklarationen innebär samt hur vi arbetar med utbildningskvalitet.

Forskare som är med och påverkar i beslutande nationella och internationella organ och forskningsråd bidrar med kunskap som är av vikt för den globala forskningsarenan och är med och påverkar förutsättningarna för internationell forskning. Att vara med där beslut och policys tas som påverkar högre utbildning är att vara med och rita kartan över det internationella landskapet på den nationella, europeiska och globala arenan. Nätverken ger ovärderligt erfarenhetsutbyte och perspektiv.

Europauniversitet, European Universities Initiative (EUI), är EU:s stora satsning där Umeå universitet har ansökt om att ingå i en allians. Samarbetet rör både mobilitet, forskning och innovation. Europas nya högskolesektor växer fram.

Några exempel på organisationer och nätverk där Umeå universitet skulle kunna öka sin synlighet och sitt deltagande är i:

  • EUA
  • ENQUA
  • EAIE
  • NAFSA
  • Nordiska Ministerrådet/Nordiska rådet
  • CASE-Europe
  • European Consortium for Accreditation in higher education (ECA)
  • European Universities' Network (SGroup).

Mer information 

Mer information om de internationella samarbeten som finns idag vid Umeå universitet finns på Aurora. 

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Nyhetsbrev

International Office skickar varannan vecka ut ett nyhetsbrev med fokus på internationellt utbyte men också andra internationaliseringsfrågor. Kontakta komm.io@umu.se om du vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Petra Käck
2022-09-26