Pågående projekt

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder särskild support till projekt som finansieras av EU eller amerikanska bidragsgivare. I annat fall är det i första hand din institution som du vänder dig till för att få stöd under projekttiden.

Projektuppstart

I samband med nya beviljade EU- och amerikanska projekt erbjuder Enheten för forskningsstöd och samverkan alltid ett uppstartsmöte. Då bjuder vi in dig som forskare, berörd ekonomiadministatör och prefekten vid din institution för att tillsammans gå igenom de administrativa regler och rutiner som gäller. Allt för att underlätta projektets start, genomförande och avslutning.

Löpande administration, redovisning och revision

Du kan också få stöd av oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan i den löpande administrationen för EU- och amerikanska projekt. Vidare ansvarar vi för att granska alla ekonomiska redovisningar av EU-projekt innan de skickas in. Därför är det viktigt att du kontaktar oss i god tid innan redovisningen, så att vi kan komma överens om hur granskningen ska gå till.

Enheten för forskningsstöd och samverkan samordnar även revisioner som initieras av EU-kommissionen eller av amerikanska bidragsgivare för Umeå universitets räkning.

Presentera din forskning på umu.se

På umu.se kan du skapa sidor för forskningsprojekt och forskargrupper där du presenterar din forskning. På så vis blir forskningen enkel att hitta för allmänhet och andra intresserade, till exempel forskare vid andra universitet eller media. Du kan också uppdatera din personliga sida med din pågående forskning.

Allmänt stöd

Enheten för forskningsstöd och samverkan har goda kunskaper om EU:s och USA:s regelverk, policyer och praxis och ger dig stöd om du har frågor eller funderingar under projektets gång. Till exempel om vill veta mer om hur EU:s Funding & Tenders-portal fungerar, är osäker på hur du ska hantera projektmedel internt, behöver råd när det gäller att tolka eller hitta information om leveranser eller stöd i din kommunikation med EU-kommissionen.

Mallar

Om du behöver mallar för:

  • Prefektintyg
  • Tidsredovisning
  • Beräkningar
  • Rollhantering EU-projekt


Besök gärna sidan 
Dokument och mallar 

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Funktionsbrevlåda: rso@umu.se

Allmänt stöd EU-projekt

Agneta H. Plamboeck
EU-expert
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Allmänt stöd amerikanska projekt

Anders Wennström
Forskningssamordnare
anders.wennstrom@umu.se
090-786 56 57
070-272 01 47

Ekonomi och redovisning

Sandra Karlström (föräldraledig)
Redovisningsrådgivare
sandra.karlstrom@umu.se
090-786 66 17

Sussi Mikaelsson
Budgetrådgivare
sussi.mikaelsson@umu.se
090-786 79 29
070-654 12 04

Lena Holmberg
2021-06-07