Pågående projekt

Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder särskild support till projekt som finansieras av EU eller amerikanska bidragsgivare. I annat fall är det i första hand din institution som du vänder dig till för att få stöd under projekttiden.

Projektuppstart

I samband med nya beviljade EU- och amerikanska projekt erbjuder Enheten för forskningsstöd och samverkan alltid ett uppstartsmöte. Då bjuder vi in dig som forskare, berörd ekonomiadministratör och prefekten vid din institution för att tillsammans gå igenom de administrativa regler och rutiner som gäller. Allt för att underlätta projektets start, genomförande och avslut.

Löpande administration, redovisning och revision

Om ditt projekt är finansierat av EU eller USA kan du kan även få stöd av oss när det gäller löpande administration. Då vi på dessutom ansvarar för att granska alla ekonomiska redovisningar av EU-projekt innan de skickas in är det viktigt att du kontaktar oss i god tid innan redovisningen, så att vi kan komma överens om hur granskningen ska gå till.

Vi på Enheten för forskningsstöd och samverkan samordnar även revisioner som initieras av EU-kommissionen eller av amerikanska bidragsgivare för Umeå universitets räkning.

Presentera din forskning på umu.se

På umu.se kan du skapa sidor för forskningsprojekt och forskargrupper där du presenterar din forskning. På så vis blir forskningen enkel att hitta för allmänhet och andra intresserade, till exempel forskare vid andra universitet eller media. Du kan också uppdatera din personliga sida med din pågående forskning.

Allmänt stöd

Enheten för forskningsstöd och samverkan har goda kunskaper om EU:s och USA:s regelverk, policyer och praxis och ger dig stöd om du har frågor eller funderingar under projektets gång. Till exempel om vill veta mer om hur EU:s Funding & Tenders-portal fungerar, är osäker på hur du ska hantera projektmedel internt, behöver råd när det gäller att tolka eller hitta information om leveranser eller stöd i din kommunikation med EU-kommissionen.

Mallar

Om du behöver mallar för:

  • Prefektintyg
  • Tidsredovisning
  • Beräkningar
  • Rollhantering EU-projekt


Besök gärna sidan 
Dokument och mallar 

kontakta oss på forskningsstöd

Funktionsbrevlåda: rso@umu.se

Allmänt stöd

Agneta H. Plamboeck
EU-expert & verksamhetsledare
agneta.plamboeck@umu.se
090-786 56 61
073-083 00 76

Ekonomi och redovisning

Sofia Granberg
Ekonom
sofia.granberg@umu.se
090-786 97 60

Maria Königsson
Projektsamordnare
maria.konigsson@umu.se
090-786 89 42

Lena Holmberg
2023-06-15