Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen, och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Programmet pågår i cykler om sju år.

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Makedonien, och Norge, Serbien och Turkiet. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

International Office samordnar Erasmus+

International Office är den enhet som samordnar Umeå universitets deltagande i Erasmus+. Vid varje institution finns även en internationell kontaktperson som samordnar institutionens utbytesavtal.

Programperiod 2021–2027

Den 1 juni 2021 startar ett nytt ramprogram för Erasmus+. Ledord för det programmet är:

 • Inkludering: Programmet ska bli än mer inkluderande och fokus är på deltagare med färre möjligheter. Nya möjligheter till kortare och delvis digitala mobiliteter finns så att fler studenter ska kunna delta i programmet.
 • Hållbarhet: En ny del kallad Gröna Erasmus+ har fokus på hållbarhet. Denna del kommer att utvecklas under programmets gång, än så länge finns möjlighet till extra resdagar och extra medel till deltagare som väljer mer hållbara sätt för resa såsom tåg, buss och båt.
 • Digitalisering: Möjlighet till virtuell mobilitet tillkommer, och programmet ska bli papperslöst - all administration och alla processer digitaliseras. Umeå universitet är sedan höstterminen 2021 ansluten till Erasmus Without Paper (EWP - hub för datautbyte). Information om EWP på Umeå universitet.
 • Gemensamma värderingar och aktivt medborgarskap: Fokus på aktivt deltagande i det omgivande samhället och det demokratiska livet.

Det finns tre olika delar inom programmet:

Erasmus+ mobilitet högre utbildning (Key Action 1)

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal och studenter.

Programmet innebär att studenter kan ansöka om stipendium för utbytesstudier och/eller för att praktisera utomlands. Personal kan ansöka om medel för att under en kortare tid jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat programland. Mer information och lärar- och personalutbyte.

För att kunna delta i vissa delar av Erasmus+ mobilitet högre utbildning måste ett avtal om samarbete finnas till grund. Ett avtal måste alltid finnas till grund för utbyte av studenter för utbytesstudier samt för att lärare ska kunna ansöka om medel för att åka på lärarutbyte.

Utomeuropeisk mobilitet

International Credit Mobility (ICM) syftar till samarbete mellan programländer och utomeuropeiska länder. Inom ICM kan institutioner söka stipendier för in- och utresande studenter, lärare och personal. För studentmobilitet finns det möjlighet att söka medel för såväl grund och avancerad nivå som utbildning på forskarnivå. International Office utlyser ICM en gång per år, i december. Utlysningen publiceras på:
Utlysningar

Mer information om ICM finns på Universitets- och högskolerådets webb:
Erasmus+ International Credit Mobility

Nyheter inom Key Action 1

 • Kravet på längden för utbytesstudier sänks från 90 till 60 dagar.
 • Kravet på minst ett års studier på akademisk nivå innan utbytet tas bort vilket innebär att studenter kan åka på utbytesstudier under första studieåret.
 • Personal- och lärarutbyte kan ske vid flera mottagare i samma land under en sammanhängande period.

Ett antal nya programdelar har tillkommit som knyter an till fokus på ökad inkludering och digitalisering:

Blandade intensivprogram

 • För att öka inkluderingen inom Erasmusprogrammet finns denna möjlighet till kortare utbyten för främst studenter men även för personal. Minst tre lärosäten från programländer kan anordna ett så kallat blandat intensivprogram (Blended Intensive Programme, BIP) där man tillsammans skapar en kurs med gemensamma lärandemål. Tanken med BIP är att lärosäten tillsammans ska skapa kurser som passar in i befintliga utbildningar. Koordinerande lärosäte är per automatik det mottagande lärosätet, om inget annat har beslutats.

Mer information om blandat intensivprogram finns i Erasmus+ programguide.

Allmänna villkor blandat intensivprogram (BIP)

Samarbetet ska vara mellan minst tre lärosäten (med ECHE) från tre olika programländer.

 • Koordinerande lärosäte är mottagande lärosäte, om inte annat upplägg meddelas, och är ansvarig för kursen med den fysiska mobilitetsdelen i hemlandet samt virtuella komponenten.
 • Sändande lärosäten deltar aktivt i kursen och måste tillsammans med övriga sändande lärosäten uppfylla kravet på sammanlagt minst 15 deltagare (exkl. lärare och studenter från mottagande lärosäte)

Andra lärosäten/organisationer från program- och partnerländer kan också delta.

Kurs ska ha minst 15 deltagare (mobiliteter som finansieras av Erasmusmedel, exkl. lärare som undervisar).

Kurs ska ge minst 3 ECTS (för studenter).

Kortare kurs/aktivitet ska inkludera:

 • Gemensam fysisk mobilitet på 5-30 dagar
 • Gemensam virtuell komponent

Lärosäten utformar gemensamt blandade mobilitetskursplaner och aktiviteter för studenter samt för akademisk och administrativ personal. En BIP bör ha ett mervärde jämfört med befintliga program och kurser.

 • Bör vara ämnesövergripande och problemlösande
 • Gärna ha koppling till samhällsutmaningar och hållbarhetsmål
 • Bör ha innovativa undervisnings- och lärandemetoder
 • Även den virtuella komponenten innebär gemensamt arbete
 • Även den virtuella delen måste erkännas formellt

Notera att vid deltagande i BIP, dvs. att vi skickar studenter, och det är poänggivande kurs är det krav på tillgodoräknande av studenternas högskolepoäng från utbytet till Umeå universitet.

Avtal
Det krävs ett Erasmusavtal som innehåller student- och lärarutbyte för samarbete inom BIP. För information om hur institutionen lägger in ett utbytesavtal se: Lägga till utbytesavtal i SoleMove – Manual (umu.se)

Finansiering

 • Koordinerande lärosäte ansöker om en BIP i KA131-ansökan. Koordinerande lärosäte tilldelas BIP-organisationsmedel för att organisera programmet. Summan baseras på antalet deltagare; minst 15 och max 20 (även om fler deltar i kursen). Varje deltagare genererar 400 euro. Minimum summa är alltså 6000 euro och maximalt 8000 euro.
 • Sändande lärosäten inkluderar utresande mobiliteter i sin ansökan om KA131-bidrag. Detta görs av Erasmusansvarig vid International Office.
 • Lärare som undervisar utomlands i BIPen kan söka finansiering för Erasmus+ lärarmobilitet om de uppfyller samtliga villkor för mobiliteten.

Läs mer om lärarmobilitet vid Umu: Erasmus+ för lärare (umu.se)


Ansökan
Blandade intensivprogram finansieras genom de projektmedel som Umeå universitet årligen ansöker om inom Erasmus+ mobilitet för högre utbildning (KA131). (Detta görs i februari) Vid ansökningstillfället måste vi ange om vi ämnar koordinera en BIP. Avser vi delta i en BIP behöver vi ansöka om extra medel för de studenter och lärare som kommer att delta.

Fakultetet/institution vid Umeå universitet som vill koordinera eller delta i en BIP måste göra en intern ansökan om BIP senast 20 januari för efterföljande läsår. Ansökan ska skrivas under av vid institutionen/ fakulteten ansvarig BIP-koordinator samt Internationell kontaktperson vid Umeå universitet och berörd prefekt.

Ansökningsformulär för att koordinera en BIP (Box) [uppdateras inom kort]
Ansökningsformulär för att delta i en BIP som sändande lärosäte (Box) [uppdateras inom kort]

Rapportering
Beviljad BIP rapporteras i Europeiska kommissionens system; Beneficiary Module (BM).

 • Lärosäten som deltar i en BIP rapporterar bidragen för mobiliteter och kopplar deltagare i deras respektive beviljade projekt i BM och länkar dem till relevant BIP.
 • Det lärosäte som koordinerar en BIP ska slutrapportera anordnad BIP vid varje projektslut. Vid slutrapportering kommer genomförandet av BIP att poängsättas och ligga till grund för fördelning vid nästkommande utlysning.

Kontakt
För alla frågor om BIP, och för att lämna in din ansökan, kontakta Erasmusteamet: erasmusstipendium@umu.se

Blandad mobilitet

Det finns även möjlighet till blandad mobilitet där studenter, även doktorander, har möjlighet att på egen hand delta i t.ex. ett blandat intensivprogram eller själv kombinera virtuell och fysisk kurs. Kursen ska ge minst 3 ECTS.

För studenter gäller detta alternativ även för praktik. Om praktiken är poänggivande ska den resultera i minst 3 ECTS och om den är icke-poänggivande ska praktiken motsvara heltid.

En blandad mobilitet kan även ske för lärare som t.ex. gemensam undervisningsmodul och personal som en blandad fortbildningsmobilitet. Kursen eller utbytet behöver då inte ge några ECTS men deltagande ska vara på heltid.

Kortare doktorandmobilitet

Det nya programmet ger möjlighet till doktorander att åka på ett utbyte i 5–30 dagar. Eftersom doktorander i Sverige är studenter, eller i vissa fall både studenter och anställda, har det varit möjligt sedan tidigare att åka på utbytesstudier, göra praktik, eller lärar -och personalutbyte.

Internationella mobiliteter

Key Action 1 som tidigare endast innefattat inomeuropeisk mobilitet öppnar nu upp för utbyten utanför Erasmus+ programländer, utanför Europa. Mer information om vad det innebär kommer.

Teckna ett institutionsavtal

De flesta institutionsavtal tecknas inom Erasmus+. Du hittar mer information om processen på:
Teckna ett institutionsavtal

Partnerskap för samarbete (Key Action 2)

Erasmus+ ger möjligheten att söka finansiering för att utveckla samarbeten inom utbildning, exempelvis gemensamma kurser och program men även stöd för digitalisering och modulutveckling.

Key Action 2 handlar om samarbeten för innovation och erfarenhetsutbyte. Det är uppdelat i tre nivåer:

 • Partnerships for cooperation
 • Partnerships for innovation
 • Partnerships for excellence

Nyheter inom Key Action 2

Förberedelse för Erasmus Mundus joint master degrees

Under det nya programmet går det att ansöka om projektmedel för förberedelse till Erasmus Mundus gemensamma masterprogram för ett konsortium som är intresserat av att starta ett gemensamt masterprogram, men ännu inte helt förberett sig.

Teacher Academies

Teacher Academies syftar till att skapa partnerskap bland lärarutbildningar inom EU. Syftet med programmet är att öka den europeiska dimensionen inom lärarutbildningar inom unionen, att testa olika pedagogiska modeller och mobilitet (virtuell, fysisk och blandad) och att skapa ett hållbart samarbete mellan utbildningsaktörer inom EU.

Cooperation Partnerships

Projektformen är väldigt likt den form som i föregående programperiod kallades 'Strategiska Partnerskap', men med en del skillnader; möjligheten att ta med olika sorters organisationer (och inte bara universitet) och även organisationer från partnerländer.

Stöd för policyförändringar (Key action 3)

Key Action 3 handlar om stöd för policy och systemförändring på europeisk nivå. Under denna Key Action ligger bl.a. Jean Monnet.

Notera att på grund av covid-19 och försenade budgetförhandlingar i EU så kommer inga pengar/program/projekt för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet och projekt tyvärr att utlysas under 2021.

Information till studenter

På studentwebben hittar studenter information om utbyte och praktik genom Erasmus:

Utbytesstudier inom Europa

Praktisera utomlands

Kontakt

Jenny Ahlinder Hagberg,
Ansvarig för programmet Erasmus+. Projektledare för MIRAI. Övergripande internationaliseringsfrågor.

Emilia Emilsson
Praktik samt personal-och lärarutbyte.

Christoffer Jonsson Bäcklund,
Praktik samt personal-och lärarutbyte.

Helena Johnsson,
Erasmus without paper, Solemove och utresande Erasmus utbytesstudenter.


Relaterad information

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Petra Käck
2023-08-30