Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för främjande av internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Syftet med programmet är att höja kompetensen och kvaliteten i utbildningen, och att stärka studenters färdigheter och konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Programmet pågår i cykler om sju år.

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Makedonien, och Norge, Serbien och Turkiet. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

International Office samordnar Erasmus+

International Office är den enhet som samordnar Umeå universitets deltagande i Erasmus+. Vid varje institution finns även en internationell kontaktperson som samordnar institutionens utbytesavtal.

Programperiod 2021–2027

Ledord för Erasmus+ programmet 2021-2027 är:

  • Inkludering: Programmet ska bli än mer inkluderande och fokus är på deltagare med färre möjligheter. Nya möjligheter till kortare och delvis digitala mobiliteter finns så att fler studenter ska kunna delta i programmet samt en ökad möjlighet till finansiering för vissa grupper av studenter (mer information kan läsas nedan om Top-up/inkluderingsstöd).
  • Hållbarhet: En ny del kallad Gröna Erasmus+ har fokus på hållbarhet. Denna del kommer att utvecklas under programmets gång, än så länge finns möjlighet till extra resdagar och extra medel till deltagare som väljer mer hållbara sätt för resa såsom tåg, buss och båt.
  • Digitalisering: Möjlighet till virtuell mobilitet tillkommer, och programmet ska bli papperslöst - all administration och alla processer digitaliseras. Umeå universitet är sedan höstterminen 2021 ansluten till Erasmus Without Paper (EWP - hub för datautbyte). Information om EWP på Umeå universitet.
  • Gemensamma värderingar och aktivt medborgarskap: Fokus på aktivt deltagande i det omgivande samhället och det demokratiska livet.

Det finns tre olika delar inom programmet:

Erasmus+ mobilitet högre utbildning (Key Action 1)

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal och studenter.

Programmet innebär att studenter kan ansöka om stipendium för utbytesstudier och/eller för att praktisera utomlands. Personal kan ansöka om medel för att under en kortare tid kompetensutveckla sig eller undervisa vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat programland. Mer information och lärar- och personalutbyte.

För att kunna delta i vissa delar av Erasmus+ mobilitet högre utbildning måste ett avtal om samarbete finnas till grund. Ett avtal måste alltid finnas till grund för utbyte av studenter för utbytesstudier samt för att lärare ska kunna ansöka om medel för att åka på lärarutbyte.

Utomeuropeisk mobilitet

International Credit Mobility (ICM) syftar till samarbete mellan programländer och utomeuropeiska länder. Inom ICM kan institutioner söka stipendier för in- och utresande studenter, lärare och personal. För studentmobilitet finns det möjlighet att söka medel för såväl grund och avancerad nivå som utbildning på forskarnivå. International Office utlyser ICM en gång per år, i december. Ingen utlysning sker i år.[2023-11-15] Utlysningen publiceras på: Utlysningar 

Mer information om ICM finns på Universitets- och Högskolerådets webb: Erasmus+ International Credit Mobility

Nyheter inom Key Action 1

  • Kravet på längden för utbytesstudier sänks från 90 till 60 dagar.
  • Kravet på minst ett års studier på akademisk nivå innan utbytet tas bort vilket innebär att studenter kan åka på utbytesstudier under första studieåret.
  • Personal- och lärarutbyte kan ske vid flera mottagare i samma land under en sammanhängande period.

Ett antal nya programdelar har tillkommit som knyter an till fokus på ökad inkludering och digitalisering:

Blandade intensivprogram

För att öka inkluderingen inom Erasmusprogrammet finns denna möjlighet till kortare utbyten för främst studenter men även för personal. Minst tre lärosäten från programländer kan anordna ett så kallat blandat intensivprogram (Blended Intensive Programme, BIP) där man tillsammans skapar en kurs med gemensamma lärandemål.

Tanken med BIP är att lärosäten tillsammans ska skapa kurser som passar in i befintliga utbildningar. Koordinerande lärosäte är per automatik det mottagande lärosätet, om inget annat har beslutats.

Mer information om blandat intensivprogram finns i Erasmus+ programguide.

Kontakt
För alla frågor om BIP, och för att lämna in din ansökan, kontakta Erasmusteamet: erasmusstipendium@umu.se

Kortare doktorandmobilitet

Det nya programmet ger möjlighet till doktorander att åka på ett utbyte i 5–30 dagar. Eftersom doktorander i Sverige är studenter, eller i vissa fall både studenter och anställda, har det varit möjligt sedan tidigare att åka på utbytesstudier, göra praktik, eller lärar -och personalutbyte. Denna möjlighet är under uppbyggnad med planerad start under 2024. Du kan läsa mer här.

Internationella mobiliteter

Key Action 1 som tidigare endast innefattat inomeuropeisk mobilitet öppnar nu upp för utbyten utanför Erasmus+ programländer, utanför Europa. Mer information om vad det innebär kommer.

Stöd för studenter med funktionsnedsättning och barn

Alla individer oavsett förutsättningar ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Det innebär att student som på grund av en permanent eller långvarig funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa, eller sjukdom har svårt att delta i Erasmus+ kan få hjälp med vägledning, mottagande, fysisk tillgänglighet, finansiellt samt pedagogiskt och tekniskt stöd.

Olika former av stöd för utresande studenter:


Top-up: Studenter som har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa kan ansökan om ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman för att täcka extra kostnader för t.ex. specialtransport, anpassat boende, förberedande teckenspråkskurs, anpassning av läromedel eller liknande. Top-up är i dagsläget 250 EUR/månad.

Studenter med barn, oavsett om barnet följer med på mobilitet eller inte kan ansökan om ett extra top-up utöver den ordinarie stipendiesumman. Top-up är i dagsläget 250 EUR/månad.

Studenter som både har en funktionsnedsättning och barn beviljas endast ett top-up.

Språkstudier: stöd för språkstudier genom antingen Erasmus+ Online Language Support (alla studenter som åker ut via Erasmus+ får tillgång till detta) eller genom bidrag för att lära sig språk på andra sätt. Teckenspråksanvändare har möjlighet att lära sig det teckenspråk som används i värdlandet.

Inkluderingsstöd faktiska kostnader: Om studenten har särskilda behov kan du söka extra bidrag för kostnader för till exempel anpassat boende, assistans på resan, sjukvård, hjälpmedel, anpassning av läromedel eller ledsagare. Bidraget baseras på studentens faktiska kostnader och kan sökas om kostnaderna överstiger summan som studenten får genom top-up. Ansökan måste skickas in till Universitet- och Högskolerådet och godkännas innan studenten åker på utbyte.

Mer information och rutiner för ansökan av faktiska kostnader finns på Internationaliseringsforum. 

Teckna ett institutionsavtal

De flesta institutionsavtal tecknas inom Erasmus+. Du hittar mer information om processen på: Teckna ett institutionsavtal

Partnerskap för samarbete (Key Action 2)

Erasmus+ ger möjligheten att söka finansiering för att utveckla samarbeten inom utbildning, exempelvis gemensamma kurser och program men även stöd för digitalisering och modulutveckling.

Key Action 2 handlar om samarbeten för innovation och erfarenhetsutbyte. Det är uppdelat i tre nivåer:

  • Partnerships for cooperation
  • Partnerships for innovation
  • Partnerships for excellence

Nyheter inom Key Action 2

Förberedelse för Erasmus Mundus joint master degrees

Under det nya programmet går det att ansöka om projektmedel för förberedelse till Erasmus Mundus gemensamma masterprogram för ett konsortium som är intresserat av att starta ett gemensamt masterprogram, men ännu inte helt förberett sig.

Teacher Academies

Teacher Academies syftar till att skapa partnerskap bland lärarutbildningar inom EU. Syftet med programmet är att öka den europeiska dimensionen inom lärarutbildningar inom unionen, att testa olika pedagogiska modeller och mobilitet (virtuell, fysisk och blandad) och att skapa ett hållbart samarbete mellan utbildningsaktörer inom EU.

Cooperation Partnerships

Projektformen är väldigt likt den form som i föregående programperiod kallades 'Strategiska Partnerskap', men med en del skillnader; möjligheten att ta med olika sorters organisationer (och inte bara universitet) och även organisationer från partnerländer.

Stöd för policyförändringar (Key action 3)

Key Action 3 handlar om stöd för policy och systemförändring på europeisk nivå. Under denna Key Action ligger bl.a. Jean Monnet.

Notera att på grund av covid-19 och försenade budgetförhandlingar i EU så kommer inga pengar/program/projekt för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet och projekt tyvärr att utlysas under 2021.

Information till studenter

På studentwebben hittar studenter information om utbyte och praktik genom Erasmus:

Utbytesstudier inom Europa

Praktisera utomlands

Kontakt

Erasmus.staff@umu.se (lärar- och personalutbyten)

Erasmusstipendium@umu.se (studentstipendium och generella frågor)

icm.io@umu.se (Utomeuropeisk mobilitet, ICM)

Jenny Ahlinder Hagberg,
Ansvarig för programmet Erasmus+. Projektledare för MIRAI. Övergripande internationaliseringsfrågor.

Emilia Emilsson
Praktik samt personal-och lärarutbyte. International Credit Mobility

Christoffer Jonsson Bäcklund,
Praktik samt personal-och lärarutbyte.

Helena Johnsson,
Erasmus without paper, Solemove och utresande Erasmus utbytesstudenter.


Relaterad information

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Petra Käck
2024-02-23