Nomineringsprocesser

Här hittar du möjligheter till forskningsfinansiering, karriärutveckling eller utveckling av forskningsmiljöer kopplade till olika nomineringsprocesser. Det kan handla om nomineringar av forskare här vid Umeå universitet, eller om att knyta till sig forskare från andra länder och lärosäten.

Vissa av processerna hanteras samordnat på universitetet. Andra kan sökas eller nomineras av enskilda forskare. Gemensamt för de flesta är att de kräver ett långsiktigt arbete. Ofta är själva nomineringsfönstret relativt kort, och då kan det vara för sent att hitta lämpliga kandidater. 

Årshjulet visar när fakulteter behöver lämna förslag till rektor på forskare som de vill nominera för anslag från olika privata stiftelser, samt när utlysningar för gästforskare och -professurer stänger.

Foto: Lena Holmberg


Hjälpande lista

Listan nedanför syftar till att ge en överblick för att underlätta arbetet att proaktivt identifiera, stödja och/eller etablera kontakter med forskare som kan vara aktuella att nominera på sikt.

Wallenbergstiftelserna

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) – Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential

Stiftelsen finansierar normalt sett projekt av grundvetenskaplig karaktär, i huvudsak inom medicin, teknik och naturvetenskap. Projekten ska utgå ifrån en sammanhållen vetenskaplig frågeställning där forskare med komplementära kompetenser tillsammans angriper den utvalda forskningsfrågan. Vanligtvis har projekten en budget på mellan 15 och 40 miljoner kronor och löper över tre till fem år.
[Utlysningar | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse]

 • Nomineringsförfarande: samordnat
 • Utlyses: vartannat år (nästa 2024)

Hanteringsordning:

 • Utskick till fakultet: jun
 • Nomineringstid: sep–okt
 • Beslut om nomineringar: okt/nov
 • Utlysningen stänger: jan/feb

För mer information, kontakta rso@umu.se

 

KAW Matematikprogrammet

För att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet ger Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, stöd till framstående matematikforskare fram till 2029. Stödet uppgår till totalt 650 miljoner kronor.
[Utlysningar | Matematikprogrammet]

Programmet omfattar flera delprogram:

 • Program för utländska gästforskare (kräver stödbrev)
 • Postdokprogram för utresande forskare med svensk doktorsexamen (inget stödbrev)
 • Postdokprogram för rekrytering av utländska forskare till Sverige (stödbrev)

Hanteringsordning:

 • Utskick till fakultet: maj
 • Utlysningen stänger: sep/okt

För mer information, kontakta rso@umu.se

 

Wallenberg Academy Fellows (WAF)

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för unga forskare, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). Programmet är öppet för sökande från hela världen och riktar sig till forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Målsättningen är att ge lovande unga forskare långsiktiga resurser så att de kan koncentrera sig på sin forskning.
[Utlysningar | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse]

 • Nomineringsförfarande: samordnat
 • Utlyses: vartannat år (nästa 2025)

Hanteringsordning:

 • Utskick till fakultet: aug
 • Nomineringstid: okt
 • Beslut om nomineringar: nov
 • Utlysningen stänger: feb

För mer information, kontakta rso@umu.se

 

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program för att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Målet med det femåriga stödet är att forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget innebär också en möjlighet att kunna satsa på djärvare projekt över tid. 
[Utlysningar | Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse]

 • Nomineringsförfarande: samordnat
 • Utlyses: vartannat år (nästa 2025)

Hanteringsordning:

 • Utskick till fakultet: nov/dec
 • Nomineringstid: mar
 • Beslut nominering: mar
 • Utlysningen stänger: maj

För mer information, kontakta rso@umu.se

 

Marianne och Markus Wallenbergs Stiftelse (MMW)

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna. De utlyser anslag till projekt med hög vetenskaplig potential, samt individuellt stöd till framstående forskare inom stiftelsens program.
[Anslagsguide | Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse]

 • Nomineringsförfarande: samordnat
 • Utlyses: årligen

Hanteringsordning: 

 • Utskick till fakultet: sep
 • Nomineringstid: nov
 • Beslut om nomineringar: dec
 • Utlysningen stänger: apr

För mer information, kontakta rso@umu.se

 

Stiftelsen Markus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)

Stiftelsen stödjer företrädesvis vetenskaplig forskning och utbildning inom humaniora. Projekt som söker finansiering ska ha hög vetenskaplig potential. MAW efterfrågar forskarinitierade projekt av högsta internationella standard, med fokus på en sammanhållen vetenskaplig frågeställning. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.
[Anslagsguide | Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond]

 • Nomineringsförfarande: samordnat 
 • Utlyses: årligen

Hanteringsordning: 

 • Utskick till fakultet: sep
 • Nomineringstid: nov
 • Beslut om nomineringar: dec
 • Utlysningen stänger: apr

För mer information, kontakta rso@umu.se

Vetenskapsrådet (VR)

[Utlysningar | VR]

Kerstin Hesselgrens gästprofessur 

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär: jan
 • Utskick till fakultet: jan
 • Nomineringstid: feb
 • Beslut om nomineringar: feb
 • Stödbrev: Prisma
 • Utlysningen stänger: feb

 

Olof Palmes gästprofessur

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär: jan
 • Utskick till fakultet: jan
 • Nomineringstid: feb
 • Beslut om nomineringar: feb
 • Stödbrev: Prisma
 • Utlysningen stänger: feb

 

Tage Erlanders gästprofessur

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär: jan
 • Utskick till fakultet: jan
 • Nomineringstid: feb
 • Beslut om nomineringar: feb
 • Stödbrev: Prisma
 • Utlysningen stänger: feb

Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

ProFutura 
Pro Futura är ett nationellt spetsforskningsprogram för lovande unga forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmet ger forskarna möjlighet att under fem års tid forska och utveckla sin kompetens, för att därefter erbjudas tenure-tracktjänster vid det nominerande universitet.
[Anslagsinformation | Pro Futura]

 • Utlyses: årligen
 • Förinformation från Forskningsstöd: dec
 • Information från finansiär: apr

Hanteringsordning:

 • Utskick till fakultet: april
 • Nomineringstid: maj
 • Beslut om nomineringar: maj
 • Utlysningen stänger: augusti

För mer information, kontakta rso@umu.se

Kungl. skogs- och lantbruksakademien

Internationella gästprofessurer – Wallenbergprofessurerna 
Under perioden 2021–2024 finansierar Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass. Wallenbergprofessurerna syftar till att knyta framstående utländska forskare, som kan förväntas bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn, till universitet och högskolor.
[Utlysningar | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (ksla.se)]

 • Utlyses: årligen

Hanteringsordning:

 • Utskick till fakultet: jan
 • Nomineringstid: feb
 • Beslut om nomineringar: feb
 • Utlysningen stänger: mar

För mer information, kontakta rso@umu.se

Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning

Göran Gustafssonprisen
Göran Gustafssonprisen delas årligen ut till fem yngre forskare inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. Urvalsgrunden är vetenskaplig excellens. De nominerade får inte vara äldre än 45 år under det år som nomineringen görs, samt bör vara professorer eller docenter.
[Anslagsinformation | Göran Gustafssonprisen]

 • Nomineringsförfarande: samordnat (ingen öppen intern process)
 • Utlyses: årligen

Hanteringsordning: 

 • Information från finansiär: mar/apr
 • Beslut om nomineringar: apr
 • Utlysningen stänger: apr 

För mer information, kontakta rso@umu.se

Övrigt – priser m.m.

Den interna processen kring priser vid Umeå universitet hanteras av Planeringsenheten.

Balzan-priserna
Internationella Balzan-stiftelsen delar årligen ut fyra priser till forskare som utmärkt sig på internationell nivå inom sitt fält. Priserna kan tilldelas individer eller grupper som har publicerat resultat tillsammans. De nominerade behöver inte vara anställda på samma universitet eller komma från samma land som den som nominerar. Prisernas inriktning varierar från år till år och meddelas i utskick till universitetet.
[Anslagsinformation | Balzan-priserna]

 • Nomineringsförfarande: samordnat 
 • Information från finansiär: jan
 • Utskick till fakultet: jan
 • Nomineringstid: feb
 • Beslut om nomineringar: mar

För mer information, kontakta planering@umu.se


BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär: jan
 • Utskick till fakultet: jan
 • Nomineringstid: maj
 • Beslut om nomineringar: jun
 • Utlysningen stänger: jun

För mer information, kontakta planering@umu.se


Volvo Environment Prize

 • Utlyses: årligen (öppen utlysning)

För mer information, kontakta planering@umu.se


IVAs 100-lista

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär:–
 • Utlysningen stänger: feb

För mer information, kontakta planering@umu.se


Nordeas vetenskapliga pris

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär: nej
 • Hanteringsordning:
 • Utskick till fakultet: ja, till Samfak och Teknat
 • Beslut om nomineringar: maj

För mer information, kontakta planering@umu.se


Nordeas och Umeå universitets pris för nyttiggörande

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär: nej
 • Hanteringsordning:
 • Utskick till fakultet: ja, till alla

För mer information, kontakta planering@umu.se


Westrupska priset

 • Utlyses: vart femte år
 • Information från finansiär: dec
 • Utlysningen stänger: maj

För mer information, kontakta planering@umu.se


Umeå kommuns vetenskapliga pris

 • Utlyses: årligen
 • Information från finansiär: nej
 • Hanteringsordning: …

För mer information, kontakta planering@umu.se


Uppsala universitets Umeåpris

 • Utlyses: vart tredje år

För mer information, kontakta planering@umu.se


Konungens miljöprofessur

 • Utlyses: årligen

För mer information, kontakta planering@umu.se

 

Marcus Wallenberg Pris

Priset delas ut för att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande vetenskapliga prestationer som väsentligt bidrar till bredare kunskap och/eller teknisk utveckling inom alla ämnen som är relevanta för den skogsbaserade sektorn över hela världen. Prestationerna kan vara av vitt skilda karaktär och relatera till ämnen som sträcker sig från bevarande och förvaltning av skogsekosystem till process-, produkt- och tjänsteutveckling som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Utvärderingen av resultaten kommer att erkänna framstående vetenskaplig eller teknisk innovation i sig eller en kombination av båda.

Läs mer om priset här

Home - The Marcus Wallenberg Prize - Promoting Scientific Research (mwp.org)

För mer information, kontakta planering@umu.se

 

Har du förslag på ytterligare möjligheter och processer?

Kontakta gärna: 

Agneta Hånell Plamboeck
Enheten för forskningsstöd och samverkan

 

Sara Rambe
2024-02-12