Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur är i många fall en grundläggande förutsättning för att bedriva forskning av högsta kvalitet. För att Umeå universitet ska kunna tillhandahålla den bästa forskningsinfrastrukturen har det tagits fram ett regelverk som tydliggör planering, prioritering och finansiering.

Eftersom Vetenskapsrådet på senare tid har gjort om finansieringsmodellen för forskningsinfrastruktur har Umeå universitet tagit fram principer för planering, finansiering och prioritering vid lärosätet.

Dessa principer bidrar till att förstärka och samordna Umeå universitets strategiska planering av central och nationell forskningsinfrastruktur. 

Utgångspunkten är att forskarnas mest angelägna behov lyfts fram och kan prioriteras i en transparent process. Regelverket har också betydelse vid Vetenskapsrådets behovsinventeringar av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse. 

Definition

En forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet:

 • är en facilitet (utrustning, installation, databas, kunskapssamling, virtuell eller annan resurs) med tillhörande personell kompetens, som är nödvändig för att bedriva forskning av högsta kvalitet.
 • kan ha universitetsgemensam finansiering.
 • kan vara del av nationell/internationell forskningsinfrastruktur.
 • kan vara centraliserad eller distribuerad.

Ansöka om status som forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet

Ansökan görs i portalen Research infrastructure  (observera att sidan kräver inloggning med ditt Umu-id följt av "@ad.umu.se").

I registreringsskedet behövs inte dekans underskrift, utan en sammanställning över inkomna anmälningar skickas till dekan efter deadline.

Forskningsinfrastruktur på externwebben umu.se

Samtliga forskningsinfrastrukturer kan synliggöras på Umeå universitets hemsida. Dessa behöver inte registreras på något särskilt sätt, utan du och dina forskarkollegor avgör vilka forskningsinfrastrukturer som bör läggas till i listan. Informationen om forskningsinfrastrukturen på umu.se ska finnas på både svenska och engelska.

Övrig forskningsinfrastruktur kan vara en infrastruktur som inte aspirerar på att vara en forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet, men vars synliggörande t.ex. skulle medföra ett mervärde eller ökat nyttjande, vilket kan innebära kostnadsbesparingar eller andra synergistiska effekter.

Övrig forskningsinfrastruktur kan t.ex. vara:

 • ett instrument (av viss betydelse) inrättat som en "user club", där användarna bidrar till instrumentet genom användaravgifter (t.ex. ett konfokalmikroskop).
 • en forskningsinfrastruktur som inte är öppet tillgänglig, men vars ökade synliggörande skulle medföra möjligheter som t.ex. nya samarbetsprojekt (t.ex. en datortomograf).
 • en forskningsinfrastruktur som är strategiskt viktig ur rekryteringssynpunkt.

Betydelse av status som forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet

Att vara en forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet betyder inte att forskningsinfrastrukturen är berättigad en universitetsgemensam finansiering.

En forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet ges möjlighet att:

 • Vara inkluderad i Umeå universitets centrala strategiska diskussioner gällande planering, prioritering och finansiering av forskningsinfrastrukturer som är av betydelse för framstående forskning vid UmU och/eller nationellt.
 • Få ökad synbarhet och sökbarhet genom att presenteras på en universitetsgemensam internetportal för forskningsinfrastruktur.

För att gynna utveckling och användning av forskningsinfrastrukturer som inte ges status som forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet ska även dessa ges möjlighet att presenteras på den universitetsgemensamma internetportalen. 

Vilka forskningsinfrastrukturer kan ansöka?

För att komma i fråga ska forskningsinfrastrukturen helt eller delvis uppfylla följande kriterier: 

 • Nyttjas av forskare/forskargrupper och användare från en eller flera fakulteter vid Umu eller andra lärosäten/externa samarbetspartners.
 • Kunna ge användare utbildning eller regelbundna teoretiska och praktiska kurser på olika nivåer kopplat till forskningsinfrastrukturen.
 • Ska ha en långsiktig plan för vetenskapliga mål, finansiering och nyttjande, med inriktning och avgränsningar.

Forskningsinfrastruktur vid Västerbottens läns landsting (VLL) 

VLL-ägda forskningsinfrastrukturer som helt eller delvis nyttjas i forskning vid Umeå universitet kan ansöka om status som Umu forskningsinfrastruktur. 

Om inloggning i Office 365

För att komma åt portalen behöver du logga in med ditt Umu-id. Ditt Umu-id består av ett användarnamn och ett lösenord. Användarnamnet består av 8 tecken i en kombination av bokstäver och siffror. Bokstäverna baseras på ditt för- och efternamn medan siffrorna är ett löpnummer.

Läs mer: Umu-id

Kontakt

Om du har frågor, vänd dig till: 

Insa Wemheuer

Planeringsenheten

Jonas Lidström
2023-08-28