Rådet för forskningsinfrastruktur vid Umeå universitet (RIS)

Rådet är ett beredande organ till stöd för universitetsledningen, samt för erfarenhetsutbyte inom området forskningsinfrastruktur.

Rådet ansvarar för;

• att ta fram förslag till det forskningsstrategiska rådet på den strategiska inriktningen för forskningsinfrastruktur,
• framtagande av förslag till rektor på en universitetsövergripande strategi för forskningsinfrastruktur,
• att ge förslag till det forskningsstrategiska rådet på starka områden som bör prioriteras vid nationell behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse,
• att vid behov ge förslag på revidering av regler för universitetets övergripande forskningsinfrastrukturer,
• att vara samordnande för aktiviteter inom området forskningsinfrastruktur,
• att löpande rapportera och samråda med forskningsstrategiska rådet.
Rådets ledamöter ska även kommunicera rådets förslag och aktiviteter med respektive fakultetsledning.

Rådet består av följande fem ledamöter som utses av rektor;
• ansvarig i universitetsledningen för forskning och utbildning på forskarnivå (ordförande)
• en representant från respektive fakultet, föreslagen av dekan.

 

Kontaktinformation:

Handläggare:

Insa Wemheuer
insa.wemheuer@umu.se
📞090-786 99 70

Sara Rambe
2022-05-23