Arbetsmiljö och lika villkor på fakulteten

God fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö på lika villkor är avgörande för medarbetares och studenters hälsa och prestation. Vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten eftersträvar vi en inkluderande arbetsplats- och studiekultur, där alla medarbetare och studenter trivs och utvecklas och där vi bemöter varandra med respekt inför allas lika värde.

Tillsammans arbetar vi aktivt och förebyggande med arbetsmiljö och lika villkor!

Det är av stor betydelse att våra chefer och ledare tar ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och verkar för ett gott medarbetarskap, där alla medarbetare är delaktiga i och tar sin del av ansvaret för arbetsmiljön. Lika viktigt är att lärare och studenter arbetar aktivt med att skapa en god lär- och studiemiljö.

Vid institutionerna finns arbetsmiljöombud och företrädare för lika villkor. Arbetsmiljöombuden företräder medarbetarna och fungerar som en länk mellan medarbetare och chef i arbetsmiljöfrågor. Företrädare för lika villkor är chefens resurs i det aktiva arbetet med lika villkor. Cheferna får också stöd i arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet från sin HR-funktion och fakultetskansliet. Tillsammans med chefer, ledare, medarbetare, lärare och studenter arbetar vi för en god arbets- och studiemiljö på lika villkor.

Fakulteten har ett aktivt nätverk för arbetsmiljöombud och företrädare för lika villkor. Nätverket träffas regelbundet och diskuterar aktuella frågor, utbyter erfarenheter och delger varandra goda exempel.

Utbildningar och seminarier till stöd för chefer och ledare


Vid fakulteten arbetar vi aktivt med utveckling av våra chefer och ledare genom att erbjuda utbildningar, seminarier och stöd utifrån behov och verksamhetens mål. Vi genomför prefektseminarier två gånger per termin. Där får prefekterna/motsvarande utifrån ett bestämt tema diskutera och dela erfarenheter och goda exempel med varandra. Vi erbjuder också fler utbildningar och seminarier som syftar till att utveckla ledarkompetensen och kunskapen om arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor.

Arbetsmiljö- och lika villkorsgrupp håller ihop arbetet


Vid fakulteten finns en arbetsmiljögrupp som består av Mikael Elofsson, dekan, Sara Sjöstedt de Luna, prodekan, Åsa Boily, kanslichef, och Gabrielle Grahl, HR-specialist och handläggare för arbetsmiljö och lika villkor.

Arbetsmiljögruppen håller ihop fakultetens arbete med arbetsmiljö och lika villkor. Den fungerar som forum för aktuella frågor, planering och uppföljning, samt dialog och diskussion mellan fakultetens ledning och handläggaren för arbetsmiljö och lika villkor.

Arbetsmiljögruppen träffas regelbundet och planerar fakultetsövergripande aktiviteter inom områdena arbetsmiljö och lika villkor. Det kan exempelvis vara utbildningar och seminarier utifrån fakultetens verksamhets- och aktivitetsplan, samt önskemål och behov från institutionerna.

Anna-Lena Lindskog
2023-01-09