Kvalitetsdrivande forskningsutvärderingar – pilotprojekt

Den 2 februari 2024 beslutade rektor om projektplan för ett pilotprojekt med kvalitetsdrivande forskningsutvärderingar vid Umeå universitetet.

Syftet med projektet

Projektet ska, med hjälp av externa sakkunniga, genomföra utvärderingar av forskningsmiljöer och förutsättningar för forskning som främjar

  • Höjd forskningskvalitet
    Utvärderingarnas viktigaste syfte är att höja forskningens kvalitet genom fördjupad insikt som underlag för åtgärder.
  • Omvärldens förtroende
    Genomförande och användning av externa utvärderingar ska också bidra till att upprätthålla och stärka omvärldens förtroende för Umeå universitet.

Syftet med pilotprojektet

Förutom att genomföra ett antal kvalitetsdrivande forskningsutvärderingar är projektets syfte att också utvärdera processen som underlag för beslut om en modell för forskningsutvärderingar vid Umeå universitet.

Här kan du se tidplanen för pilotprojektet.

Metautvärdering av piloterna
De inblandades erfarenheter ska samlas in för att följa upp att utvärderingarna verkligen upplevs som kvalitetsdrivande, med kostnader och arbetsbelastning som är rimliga i förhållande till mervärdet.

Utvärderingar på tre olika nivåer

Projektet omfattar tre slag av genomlysningar på olika nivåer och med delvis olika inriktning:

  1. ämnes- eller institutionsnivå
  2. fakultetsnivån
  3. universitetet som helhet, tematiskt avgränsat till vissa specifika aspekter av forskningens förutsättningar.

Läs mer om de olika nivåerna här.

Vanliga frågor om projektet 

Vad är det för pilotutvärderingar som pågår?

Umeå universitet genomför ett antal forskningsutvärderingar inom ett pilotprojekt under 2024–26. De sker på tre olika nivåer: 1) institutions- eller ämnesnivå, 2) fakultetsnivå, och 3) universitetsövergripande med fokus på ett eller flera teman.

Vad är syftet med utvärderingarna?

Syftet med utvärderingarna är att de ska bidra till att upprätthålla och utveckla forskningens kvalitet och förutsättningar vid Umeå universitet. De ska också bidra till omvärldens förtroende för Umeå universitet. De genomförs som ett pilotprojekt inför senare ställningstagande till hur Umeå universitet ska använda sådana utvärderingar.

Finns det krav eller förväntningar utifrån att Umeå universitet ska utvärdera sin forskning?

Ja, varje lärosäte har ett ansvar att upprätthålla hög kvalitet, och en viktig del i det är att följa, analysera och utvärdera kvalitet i forskningen och dess förutsättningar. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har antagit ett gemensamt ramverk för lärosätenas kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av forskning, där en av de grundläggande komponenterna är "återkommande granskning": genomlysningar av forskning och forskningsmiljöer ur nationellt och internationellt perspektiv med stöd av kollegial granskning. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utgått från SUHF:s ramverk när de utformat sina granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete, som numera omfattar både forskning och utbildning. Umeå universitet är ett av få svenska universitet som inte har etablerat någon modell för återkommande granskning av forskningen.

Forskningen granskas ju hela tiden, varför behövs det ytterligare utvärderingar?

Hela forskningssystemet bygger på kollegial kvalitetssäkring. Utvärderingarna i pilotprojektet är ett komplement, som ska hjälpa oss att stärka vår forskning. De fokuserar på ämnen/institutioner, fakulteter eller universitetsövergripande processer, till skillnad från den löpande kvalitetsgranskningen av enskilda forskare, projekt eller publikationer. De omfattar också aspekter av forskningsverksamheten som det inte finns lika etablerade kvalitetssäkringsprocesser för, t.ex. samverkan och forskningens genomslag i samhället. Inte minst fokuserar piloterna på forskningens förutsättningar och hur dessa kan förbättras. Utvärderingarna ska ge fördjupad insikt om styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar som underlag för åtgärder som förbättrar förutsättningarna för forskning av hög kvalitet.

Umeå universitet vill se en starkare utveckling av forskningen framöver än vi har sett de senaste åren, och kvalitetsdrivande forskningsutvärderingar är ett av instrumenten i det arbetet.

Hur förväntas detta leda till högre kvalitet i forskningen? Tar inte utvärderingarna bara en massa tid från forskningen och annan kärnverksamhet? 

Utvärderingarna syftar till att vara kvalitetsdrivande på flera sätt: genom en gedigen självvärdering, externa sakkunnigas bedömning och rekommendationer, och inte minst konkreta kvalitetshöjande åtgärder baserat på dessa.

Målet är kvalitetsdrivande utvärderingar - en investering i stärkt forskningskvalitet. Med andra ord att tid och resurser som läggs ner ger god utväxling i form av utveckling och förbättring av forskningens förutsättningar. Det förutsätter å ena sidan att arbetsbelastningen för de miljöer som utvärderas inte blir för hög, å andra sidan att tillräcklig tid och energi investeras i självvärdering, utseende av sakkunniga, platsbesök och efterföljande åtgärdsarbete för att det verkligen ska bli givande. Ett viktigt inslag i pilotprojektet är att ta del av de inblandades erfarenheter och bedöma kostnader och arbetsinsats i relation till mervärden.

Vad innebär det att det kallas piloter?

Att det är ett pilotprojekt innebär att vi noga följer upp och utvärderar alla delar i processen för att se vad som fungerar bra och mindre bra. Det bör upplevas av de inblandade som meningsfullt och kvalitetsdrivande, och kostnader och arbetsbelastning måste vara rimliga i förhållande till mervärdet. Baserat på utvärderingen av piloterna kommer sedan beslut att fattas om hur genomlysningar med stöd av extern kollegial utvärdering fortsatt ska göras vid Umeå universitet.

Är utvärderingarna Umeå universitets kvalitetssystem för forskning?

De är en viktig del av det, men inte alls den enda. Umeå universitets policy för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning omfattar att upprätthålla en kultur för kvalitet, resurser för kvalitet, förmåga till strategiska val och prioriteringar, samt, som ett underlag för detta, ett systematiskt arbete med uppföljning, analys och utvärdering av resultat, förutsättningar och processer. Det sistnämnda omfattar såväl kontinuerlig uppföljning och analys som de genomlysningar med stöd av extern kollegial utvärdering som pilotprojektet handlar om.

Vad säger referensgruppen?

Daniel Andersson, professor vid Institutionen för språkstudier

– Målet är ett system som är relevant för forskningsmiljöer med olika förutsättningar och traditioner inom hela vårt breda universitet.
Daniel Andersson, professor vid Institutionen för språkstudier. 

Projektorganisation

Uppdragsgivare
Rektor

Projektledare
Anders Sturk Steinwall, Planeringsenheten

Bitr. projektledare
Fredrik Georgsson, Planeringsenheten
Insa Wemheuer, Planeringsenheten

Styrgrupp
Dieter Müller (ordf.), Vicerektor 
Hans Wiklund, Universitetsdirektör

Frågor om projektet?

Hör av dig till researchevaluation@umu.se

Maja Wik
2024-02-16