Handledning

Alla doktorander har, enligt rektors beslut, rätt till minst 100 timmars handledning/år vid heltidsstudier.

Handledningen delas upp mellan huvudhandledare och biträdande handledare.

Huvudhandledaren ansvarar för att den forskning som doktoranden bedriver följer gällande etiska riktlinjer och för att det finns en fungerande finansieringsplan för avhandlingsprojektet.

Huvudhandledaren ska:

  • tillsammans med doktoranden utforma en individuell studieplan och tillfråga en referensperson
  • tillsammans med examinator skapa förutsättningar för att doktoranden uppnår de individuella mål som anges i studieplanen samt de nationella examensmålen
  • skapa förutsättningar för adekvata resurser för avhandlingsprojektet
  • tillse att doktoranden kan delta i relevanta forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser
  • säkerställa att doktoranden får handledning under minst 100 klocktimmar per år
  • tillse att avhandlingsarbetet framskrider så att arbetet slutförs inom stipulerad tid
  • säkerställa att avhandlingen uppfyller de krav som kan ställas på en akademisk avhandling med avseende på såväl kvalitet som omfattning
  • tillsammans med prefekten föreslå fakultetsopponent och ledamöter i betygsnämnd

Utbildning för handledare

För att utses till huvudhandledare ska man ha genomfört UPL:s kurs "Forskarhandledning i praktiken" eller motsvarande. Därefter krävs vidareutbildning genom halvdagskurs för forskarhandledare.

Forskarhandledning i praktiken, UPL
Halvdagskurs för forskarhandledare - annonseras inför varje tillfälle.

Lena Åminne
2023-01-12