Programråd

Programråden ansvarar för vardera ett eller flera utbildningsprogram och samtliga har enligt delegationsordningen följande uppgifter:

 • utarbeta budgetförslag för programmet/programmen,
 • ansvara för uppföljning, utvärdering och övrigt kvalitetsarbete inom programmen,
 • lämna förslag på revidering av programmets/programmens innehåll,
 • delta i rekryteringsarbete för rekrytering av studenter,
 • fastställa kursplaner för respektive program samt för fristående kurser inom respektive programs ansvarsområde (Hf 6:14 – 15),
 • medge undantag från av rektor fastställd läsårsindelning i undantagsfall, då utbildningen kräver en annan förläggning av läsåret och om avvikelsen är mindre än fem dagar,
 • besluta om pedagogisk och organisatorisk samordning av kurser inom utbildningsprogrammen,
 • i förekommande fall, besluta om fördelning av platser utifrån gällande urvalsgrunder för urval till program som vänder sig till nybörjare,
 • besluta om antagning till senare del av program,
 • besluta om vakanser på program skall återbesättas och hur många platser som ska fyllas,
 • i förekommande fall, organisera och genomföra antagningen till utbildningarna,
 • besluta om särskild behörighet för program som leder till generell examen,
 • besluta om särskild behörighet för kurser efter förslag från en institution,
 • besluta i ekonomiska frågor inom den budgetram som tilldelats programkommittén för dess egen verksamhet.
Lena Åminne
2021-12-07