Lika villkor

Vid humanistiska fakulteten arbetar vi aktivt för att anställda och studenter behandlas med respekt, oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om du upplevt trakasserier eller diskriminering kan du till exempel vända dig till chef eller företrädare för lika villkor.

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Det betyder att Umeå universitet inte har någon tolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartner och/eller besökare.

Vad är diskriminering?

Under arbetslivet kan det uppkomma risker för diskriminering. Diskriminering kan till exempel uppstå om någon blir kränkt, trakasserad eller behandlas sämre än andra i samma situation. Den lag som är tänkt att skydda medarbetare i sådana fall kallas Diskrimineringslagen.

För att en händelse ska räknas som diskriminering ska det finnas en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna och den ska beröra någon av de sex former av diskriminering som finns i diskrimineringslagen: direkt- och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, bristande tillgänglighet och instruktioner att diskriminera.

När det gäller sexuella trakasserier är det den enda formen som inte kräver nåt samband med någon diskrimineringsgrund.

Enligt diskrimineringslagen ska Umeå universitet arbeta aktivt för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen, motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.

I diskrimineringslagen kallas arbetet för aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett sätt att arbeta med dessa frågor och det ska ske kontinuerligt.

Hur ska arbetet ske?

Lagen kräver att arbetet med aktiva åtgärder ska ske systematiskt i fyra steg där arbetsgivaren ska:

  1. Undersöka om det finns risker för diskriminering på arbetsplatsen. Finns det hinder för anställdas rättigheter och möjligheter?
  2. Sedan behöver arbetsgivaren analysera orsakerna. Varför ser det ut som det gör?
  3. Arbetsgivaren ska också åtgärda de problem som hittades, dvs. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  4. Därefter ska arbetsgivaren följa upp arbetet för att ta ställning om arbetsgivaren behöver göra något mer

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske utifrån två perspektiv: rollen som arbetsgivare (arbetsgivarperspektivet), samt rollen som utbildningsanordnare (utbildningsanordnaresperspektivet).

Till varje perspektiv anger lagen att fem områden ska undersökas: arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning, förena föräldraskap och arbete (områden kopplade till arbetsgivarperspektivet) och rekrytering och antagning, undervisningsformer och organisering av utbildning, examination och bedömning, studiemiljö, förena studier och föräldraskap (områden kopplade till utbildningsanordnaresperspektivet).

Läs mer om hur arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg kan genomföras

Läs mer på Aurora och på Studentwebben

Det finns även regler som omfattar vad Umeå universitet som arbetsgivare och utbildningsanordnare ska genomföra:

Arbetet med aktiva åtgärder ska samverkas och ska dokumenteras löpande. Vid Umeå universitetet dokumenteras och följs detta upp enligt mallen: Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.

Organisation lika villkor

Här kan du läsa om hur organisationen kring lika villkor ser ut vid Umeå universitet. Vill du veta mer om arbetet med lika villkor vid Umeå universitet kan du kontakta: likavillkor@umu.se

Humanistiska fakulteten har en kommitté för lika villkor som sammanträder tre gånger per termin och leds för närvarande av universitetslektor AnnCristin Winroth, tillika företrädare för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kommittén består av en eller två företrädare för varje institution/enhet samt för kårsektionerna Humdok och Humsek. Förutom att kommittén diskuterar olika lika villkors-frågor brukar kommittén en gång per år arrangera en större gemensam aktivitet för studenter och medarbetare vid fakulteten.

Om du vill veta mer om aktiviteterna i humanistiska fakultetens Kommitté för lika villkor, kontakta Lovisa Larsson (vik) Roxana Wikström (tjl), HR-samordnare och handläggare för lika villkor vid Kansliet för humaniora.

Per Melander
2022-03-11