Lika villkor

Vid humanistiska fakulteten arbetar vi aktivt för att anställda och studenter behandlas med respekt, oavsett de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet för lika villkor vid den Humanistiska fakulteten – såväl som hela universitetet – utgår från diskrimineringslagen och regeringsuppdraget om jämnställdhetsintegrering.

Vad är diskriminering?

Diskriminering kan till exempel uppstå om någon blir kränkt, trakasserad eller behandlas sämre än andra i samma situation. Här kan du läsa om vilket stöd som finns om något sådant har hänt.

Den lag som är tänkt att skydda medarbetare i sådana fall kallas Diskrimineringslagen.

För att en händelse ska räknas som diskriminering ska det finnas en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna och den ska beröra någon av de sex former av diskriminering som finns i diskrimineringslagen: direkt- och indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, bristande tillgänglighet och instruktioner att diskriminera.

När det gäller sexuella trakasserier är det den enda formen som inte kräver något samband med någon diskrimineringsgrund.

Enligt diskrimineringslagen ska Umeå universitet arbeta aktivt för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen, motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. I diskrimineringslagen kallas arbetet för aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett sätt att arbeta med dessa frågor och det ska ske kontinuerligt.

Läs mer om vad aktiva åtgärder är och hur man kan arbeta med det

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske utifrån två perspektiv: rollen som arbetsgivare (arbetsgivarperspektivet), samt rollen som utbildningsamordnare (utbildningsanordnaresperspektivet).

Det finns även regler som omfattar vad Umeå universitet som arbetsgivare och utbildningsanordnare ska genomföra:

Arbetet med aktiva åtgärder ska samverkas och ska dokumenteras löpande. Vid Umeå universitetet dokumenteras och följs detta upp enligt mallen: Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder.

Organisation lika villkor

Här kan du läsa om hur organisationen kring lika villkor ser ut vid Umeå universitet.

Humanistiska fakulteten har en kommitté för lika villkor (KLIV) som sammanträder tre gånger per termin och leds för närvarande av prodekan Marlene Johansson Falck.

Kommittén består av en eller två företrädare för varje institution/enhet samt för kårsektionerna Humdok och Humsek.

Förutom att kommittén diskuterar olika lika-villkors-frågor brukar kommittén en gång per år arrangera en större gemensam aktivitet för studenter och/eller medarbetare vid fakulteten.

Om du vill veta mer om aktiviteterna i Humanistiska fakultetens Kommitté för lika villkor, kontakta Roxana Wikström, HR-samordnare och handläggare för lika villkor vid Kansliet för humaniora.

Per Melander
2023-03-13