Planering och uppföljning

Planerings- och uppföljningscykeln inom Universitetsförvaltningen består av flera olika delar. Den ekonomiska planeringen och uppföljningen hanteras via budget, prognoser och bokslut, medan den verksamhetsmässiga planeringen och uppföljningen görs via verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Uppföljningen sker löpande under året, och inleds med en sammanfattning av föregående år genom ett bokslut och en verksamhetsberättelse, som enheterna lämnar in i slutet av februari.

Därefter görs en första uppföljning av innevarande år i samband med att en ekonomisk prognos lämnas in i mitten maj. I prognosen görs en uppföljning av resultatet (intäkter och kostnader) hittills under året, och en bedömning av det förväntade resultatet vid årets slut. Under hösten görs en andra prognos, som lämnas in i mitten av september.

Planeringsarbetet för kommande år inleds redan i början av året, och enheterna lämnar in ett budgetunderlag i slutet februari. Budgetunderlaget ska innehålla äskanden för uppdrag och projekt utöver basuppdraget, det vill säga en form av utkast till budget och verksamhetsplan. Både budget och verksamhetsplan för kommande år ska sedan fastställas senast i mitten av december. I samband med att verksamhetsplanen lämnas in ska även handlingsplanen för arbetsmiljö bifogas.

Årshjul för planering och uppföljning 2024

Dialoger med enheterna i mars och september varje år

I mars och september hålls dialoger med alla enheter. I mars diskuteras bokslut och uppföljning av verksamhetsplan för föregående år, utsikter för innevarande år, samt budget och verksamhetsplanering för kommande år. I september diskuteras det prognosticerade resultatet för innevarande år samt budget och verksamhetsplanering för kommande år.

Utöver detta görs även en riskbedömning av vår interna styrning och kontroll, genom att enheterna lämnar in en checklista i oktober. Riskanalysen görs för att bedöma om våra processer är tillräckligt säkra för att vi ska kunna uppfylla de bestämmelser, lagar och regler som omger vår verksamhet.

Anja Axelsson
2023-11-16