Blanketter för forskarutbildning

Antagning till forskarutbildning/Admission to doctoral studies

Ansökan om antagning till forskarutbildning (skrivbar pdf, svensk version)

Application for admission to postgraduate studies

Underlag- och finansieringsplan vid antagning av doktorand

Subscription and funding plan for admission to doctoral education

Registrering i Ladok

Underlag för inläggning av ny doktorand

Byte av handledare/Change of supervisor

Byte av handledare

Form for change of supervisor

Individuell studieplan/Individual study plan

ISP-uppföljningsblankett

ISP Follow-Up Form

Anvisningar för ifyllande av måluppfyllelse vid årlig uppföljning av den individuella studieplanen

Clarification regarding the task to fill in the goal fulfillment in the annual follow

Tillgodoräknande/Credit transfer

Handläggningsordning för tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av utbildning på forskarnivån

Form for application of credit transfer in third cycle education

Avregistrering i Ladok/Deregistration in Ladok

Avregistrering forskarutbildning

Deregistration from doctoral studies

Anhållan om disputation/Application for public defence of thesis

Anhållan om disputation (svensk version)

Application for public defence of thesis

Suggestion for external reviewer/opponent and grading committee, doctoral thesis defence

Anhållan om att försvara licentiatuppsats/Application for public defence of licentiate thesis

Anhållan om licentiat (svensk version)

Application for public defence of licentiate thesis

Alla kurser klara/All courses completed

Alla kurser klara

All courses completed

Protokoll för betygsnämnd/Transcript of the examining committee

 Protokoll för betygsnämnd/Transcript of the examining committee

Ansökan om examensbevis på forskarnivå/Application form for degree of Licentiate or Doctor

Ansökan återfinns på https://www.umu.se/student/mina-studier/examen/
Application is found at https://www.umu.se/en/student/my-studies/getting-your-degree/

Säkring av examensmål

Matris för säkring av nationella examensmål

 

Frankie Ekerholm
2023-10-31