Organisation

Under dessa sidor finns information om fakultetens organisatoriska förutsättningar och strategier.

Fakultetsledningen vid humanistiska fakulteten består av dekan Christer Nordlund, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier, prodekan Marlene Johansson Falck, professor, Institutionen för språkstudier, vicedekan är Phil Buckland, docent, Institutionen för idé- och samhällsstudier och kanslichef Marcus Zaar, Kansliet för humaniora.

Humanistiska fakultetens fakultetsnämnd utgör tillsammans med övriga fakultetsnämnder de vetenskapliga ledningsorganen och har det strategiska ansvaret för forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Inom dessa verksamheter ingår det att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid universitetet kommer till nytta.

Fakultetsnämnderna ansvarar för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning och utbildning inom fakultetens område.

Fakultetsnämnderna har till uppgift att:

  • fastställa verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för fakulteten gemensamt
  • fastställa budget för fakultetsgemensamma kostnader samt ramar till institutioner (motsvarande)
  • fastställa bokslut för fakulteten gemensamt
  • besluta om åtgärder vid över- eller underskott för fakulteten
  • besluta om utbildningsplaner och allmänna studieplaner

I övrigt fattar fakultetsnämnderna beslut i enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet.

Fakultetsnämndens ledamöter, ordförande (dekan) samt vice ordförande (prodekan) utses genom val bland fakultetens disputerade lärare/forskare. Den nuvarande fakultetsnämndens mandatperiod inleddes den 1 juli 2017.

Till sin hjälp har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan, kommittéer, som utreder och driver frågor inom sina olika områden. Det finns också ett fakultetskansli vars tjänstemän arbetar med beredning av fakultetsnämndens ärenden samt samordnar och genomför olika fakultetsgemensamma projekt.

Fakultetens institutioner och enheter är arbetsplatserna för våra studenter, lärare och forskare, administratörer, teknisk personal med flera. Organisatoriskt ligger de direkt under fakultetsnämnden och leds av sina respektive prefekter och föreståndare.

Läs mer om Regel – Arbetsordning för Umeå universitet

Planering och uppföljning

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för fakultet, intstitutioner och enheter.

Läs mer

Personalfrågor

Vägledning och regler för gäster och anställningar vid Humanistiska fakulteten

Läs mer

Mötestider

Mötestider för humanistiska fakultetsnämnden och fakultetens kommittéer och ledningträffar.

Läs mer

Humanistiska fakultetens valberedning

Anna Larsson, ordförande
Åsa Össbo
Kristina Persson
Daniel Lindmark
Anders Lind
Peter Lindström

En plats är vakant efter att en ledamot blivit prefekt och därmed inte längre kan ingå i valberedningen.

Delegationsordningar

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning för dekan vid Humanistisk fakultet

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Arbetsordning för Humanistisk fakultet

Handlingsplan

Dokumentet innehåller handlingsplan för internationalisering för Humanistisk fakultet 2023-2025 med konkreta mål och åtgärder anpassade för att utveckla fakultetens internationaliseringsverksamhet.

Handlingsplan för internationalisering

Per Melander
2023-12-19