Frågor och svar om visionen

En ny vision innebär ett nytt arbetssätt, vilket givetvis väcker en del funderingar. Vissa svar finns redan nu, andra delar utvecklas ständigt vidare. Det är också här du har möjlighet att lämna dina synpunkter på visionen och det tänkta arbetssättet.

Vad innehåller den nya visionen?

Visionen beskriver det ansvar som Umeå universitet vill ta för samhälleliga utmaningar, hur vi vill fortsätta utveckla forskning och utbildning och hur vi vill positionera oss i världen och stärka vår förmåga att attrahera studenter, medarbetare, samarbetspartner och finansiärer.

Vad skiljer den nya visionen från den tidigare?

Den här visionen innehåller tre övergripande utvecklingsområden och en sammanfattning av vilka vi är och vad Umeå universitet står för idag. Men den har varken ett slutdatum eller innehåller färdiga framskrivna mål. Visionen gäller så länge den är meningsfull och användbar för alla för att göra val och prioriteringar i sin verksamhet. De vägval som görs kommer att vara olika för olika delar av verksamheten beroende på förutsättningar som finns och behov som ska fyllas. En annan synlig skillnad är att den nya visionen också är mycket kortare än den tidigare.

Visionen innehåller inga mål – så vilka aktiviteter och indikatorer kommer att behövas?

Visionen anger i vilken riktning som Umeå universitet vill utvecklas, men vilka utvecklingsområden som är mest angelägna att börja med och hur det ska göras kommer att vara olika för olika delar av verksamheten. Den kunskapen finns mest och bäst precis där verksamheten sker. Alla verksamheter och medarbetare förväntas ta ansvar för att tillsammans ta fram aktiviteter och indikatorer. Det bygger också på att vi alla måste ha tillit till varandra – att alla tar ansvar både för att föra fram sina synpunkter och åsikter men också för att lyssna och prova nytt.

Om alla har olika aktiviteter och indikatorer – blir det inte väldigt mycket rapportering och uppföljning då?

Nej, inte eftersom uppföljningen kommer att göras delvis på ett annat sätt än tidigare. Vissa saker som ekonomisk redovisning t ex måste ju alltid göras. Men annan typ av uppföljning, som att avgöra om verksamheten rör sig i visionens riktning, kommer att göras mer i dialogform och i samtal och mindre genom traditionell rapportering. Och eftersom alla vägval som görs i verksamheterna baseras på visionen kommer vi alla att dra åt samma håll och förflytta oss i visionens riktning.

Många pratar om begreppet "tillitsbaserad styrning", på vilket sätt ska det förändra dagens arbetssätt?

Universitetet arbetar redan i stor utsträckning med tillit mellan olika ledningsnivåer och verksamheten nära forskning och utbildning som måste göra och stå för sina egna prioriteringar. Så i själva styrningen blir det inte så stora förändringar, utan även i fortsättningen måste alla ta ett delat ansvar för att vi arbetar på samma universitet med en gemensam vision. Däremot behöver detta också speglas i hur verksamheten följs upp, annars blir det ju bara "halv" tillit. Vad som behövs för att kunna reflektera över om universitetet utveckling är i linje med den önskade färdriktning som uttrycks i visionen diskuteras just nu och är inte klart. Det som nämnts hittills är t ex nya eller utvecklade dialogformer eller kanske några nya indikatorer som kan signalera om utvecklingen går åt rätt håll.

Vilka metoder ska finnas för uppföljning?

Det är viktigt att löpande kunna följa om och i vilken utsträckning universitetet utvecklas i riktning mot visionen. Vilka indikatorer för uppföljning som universitetet ska arbeta utifrån är ännu inte klart. De strategiska råden har fått i uppdrag att inkomma med förslag till indikatorer och definitioner eller mätning inom respektive strategiskt råds verksamhetsområde som är kopplat till visionen. Med indikatorer avses inte det som redan är reglerat av lagstiftning.

Målet är att mätning för de indikatorer som beslutas ska tas fram på universitetsgemensam nivå, det vill säga om möjligt för alla organisatoriska nivåer.

Den 26 november ska rektor fastställa universitetets verksamhetsplan 2020–2022 efter att universitetsledningen i dialog med fakultetsledningar har processat rådens förslag.

Hur påverkas verksamhetsplaneringsprocessen?

Visionsdokumentet utgör bas för en långsiktig verksamhetsplanering vid universitetet omfattande treårscykler. Inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning utifrån visionsdokumentet. Syftet med treåriga verksamhetsplaner är att skapa en långsiktighet med möjlighet till årlig revidering av verksamhetsplan gällande aktiviteter, nationella uppdrag med mera.

Utifrån den fastställda visionen justeras anvisningarna för verksamhetsplanering 2020–2022 enligt följande:

 • Visionsdokumentet Vision för Umeå universitet ska utgöra utgångspunkt för verksamhetsplanering på alla organisatoriska enheter. Förslag till universitetsgemensamma indikatorer kommer att utvecklas och presenteras i september och fastställas senast november. I verksamhetsplanen kan alla organisatoriska enheter därutöver inkludera egna indikatorer, aktiviteter, uppdrag, m.m.
 • Efter samråd med ledning för fakulteter, m.fl. senareläggs fastställandet av Umeå universitets verksamhetsplan 2020–2022 till den 26 november 2019. En bakgrund till senareläggandet är att, i likhet med arbetet med visionen, kunna få en "bottom up-process" där fakulteternas, Lärarhögskolans, Universitetsförvaltningens och Universitetsbibliotekets verksamhetsplaner kan utgöra en grund för universitetets övergripande verksamhetsplan för perioden 2020–2022. Eventuellt kommer uppdrag eller motsvarande från regeringen att presenteras i budgetpropositionen inför 2020. Dessa uppdrag eller motsvarande kommer i så fall att ingå i Umeå universitets verksamhetsplan 2020–2022.
 • Fakulteter, Universitetsförvaltningen gemensamt och Universitetsbiblioteket har möjlighet att i egna anvisningar lägga till områden och riktlinjer för arbetet med verksamhetsplanering till underliggande institutioner/motsvarande.
 • Nationella uppdrag (enligt regleringsbrev och nationella anvisningar) och aktuella särskilda prioriteringar som respektive organisatorisk enhet berörs av ska inkluderas och kommenteras i verksamhetsplanen. I Umeå universitets verksamhetsplan och budget för 2019 anges nationella uppdrag och särskilda prioriteringar som universitetsledningen bedömt vara viktiga att arbeta med under år 2019.
 • Planerade åtgärder för de aktiviteter som berör respektive fakultet/motsvarande och som anges i Umeå universitets kvalitetssystem för utbildning ska inkluderas i verksamhetsplanen.
 • Viktiga frågor och områden som ska beaktas i en treårig verksamhetsplan är:
  • Arbetsmiljö
  • Lika villkor (jämställdhetsintegrering och aktiva åtgärder)

Därtill bör även kompetensförsörjning beaktas i verksamhetsplanen.

Deadline för verksamhetsplan

 • Fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen (gemensam) och Universitetsbibliotek fastställer sina verksamhetsplaner inför perioden 2020–2022 senast den 31 oktober 2019. Rapportering sker elektroniskt till planering@umu.se.
 • Institutioner, arbetsenheter, centrum och förvaltningsenheter (enskilda) fastställer sina verksamhetsplaner inför perioden 2020–2022 senast den 20 december 2019. Rapportering sker elektroniskt till respektive fakultet/motsvarande.

Därefter ska varje organisatorisk enhet årligen fastställa en avstämning av den egna enhetens verksamhetsplan.

Vad är Umu-andan?

"Närheten skapar delaktighet och främjar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Vi kallar det Umu-andan." Från Vision för Umeå universitet.

Lyssna på hur några medarbetare och studenter definierar Umu-andan.

 

Umu-andan

Vart vänder jag mig med frågor och synpunkter?

I första hand bör du vända dig till din närmaste chef med dina frågor. Men du kan också ställa din fråga eller lämna en synpunkt till visionens frågelåda via formuläret nedan.

Kommunikationsenheten ansvarar för att samla in och hantera synpunkter och frågor. För att du ska kunna få återkoppling kan du inte vara anonym. Du måste därför logga in för att kunna skicka.

Ladda ner

Ladda ner visionen i pdf:

Vision för Umeå universitet på svenska

Vision for Umeå University på engelska

Beställ Visionen i tryck

Vision för Umeå universitet finns på svenska och engelska som pdf och som tryckt broschyr. Den tryckta broschyren beställer du från Kommunikationsenheten via komm@umu.se.

Anna Lawrence
2019-10-22