Beslut

Universitetets övergripande organisation och beslutsstruktur regleras i arbetsordningen. Den visar hur organisationen är uppbyggd och hur beslut tas inom de olika nivåerna. Den anger också vilken funktion, vilka uppgifter och vilket ansvar olika roller har.

Beslutsprocesserna ska på alla nivåer i organisationen vara genomskinliga och lättillgängliga och beslutsordningen ska vara väl definierad och tydlig.

Delegation ska ges på så sätt att ärenden blir effektivt behandlade med rätt kompetens. Ansvar och befogenhet ska följas åt. Rektors delegationsordning anger de ärenden som rektor beslutar om och som inte anges i högskolelag (HL), högskoleförordning (HF) och Arbetsordning för Umeå universitet.

Kortfattat om de olika beslutande organen

Styrelsemöte

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och sammanträder fyra gånger per år. Styrelsen beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet, fastställer viktigare frågor rörande universitetets organisation, årsredovisning och budgetunderlag till regeringen. Den fastställer också arbetsordning, antagningsordning för grundutbildning och forskarutbildning samt anställningsordning.

Läs om universitetsstyrelsen

Tidigare beslut och nyheter från rektors beslutsmöte

Rektors beslutsmöte

Rektor beslutar om universitetsgemensamma styrdokument som inte ligger på universitetsstyrelsenivå och i frågor om forskning, utbildning och ekonomi. Beslut tas vid rektors beslutsmöte, som ofta hålls en gång i veckan. Dagordning, protokoll och beslut hittar du på samarbetsytan Beslut från rektorsmöte och universitetsstyrelsen.

Läs om rektors beslutsmöte

Beslut från rektors beslutsmöte

Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte

Fakultetsnämnd

Fakulteterna leds av fakultetsnämnder med ordförande, dekan och en prodekan. Information om dessa möten hittar du hos respektive fakultet. Dekanen leder det dagliga arbetet vid fakulteten och är fakultetens främsta företrädare.

Institution

Institutioner är grunden i universitets organisation och det är på denna nivå där utbildning, forskning och samverkan/innovation sker. Institutionen leds av en prefekt som fattar samtliga beslut vid institutionen som följer av rektors delegationsordning och respektive fakultets vidaredelegationer.

Se en lista på våra institutioner och enheter

Universitetsdirektör

Universitetsdirektör är chef över universitetsförvaltning och ingår i universitetets ledningsgrupp. Direktören har det övergripande ansvaret för myndighetsfrågor, kontakter mot departement och ansvar för de administrativa stödprocesserna.

Läs om universitetsdirektören

Råd och beslutsfattande organ

Universitetets ledningsråd består förutom av ledningsgruppen av dekaner, rektor för Lärarhögskolan, överbibliotekarien och representanter för studenterna. Ledningsrådets uppgift är att vara ett stöd för rektor i beslutsfattandet men är endast rådgivande och inte beslutande.

Övriga rådgivande organ är:

 • Antagningsråd
 • Arbetsmiljökommitté
 • Examensråd
 • Prissättningsråd
 • Råd för lika villkor
 • Språkråd

Det finns dessutom ett antal beslutande organ:

 • Disciplinnämnd
 • Kursklassificeringskommitté
 • Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse
 • Personalansvarsnämnd
 • Universitetsstyrelsens budgetkommitté

Läs om våra råd och beslutsfattande organ

Stöd i beredningsprocessen

Du som på olika sätt deltar i beredningen inför beslut, remisser och universitetsgemensamma projekt får stöd och information om arbetsgången på sidorna Stöd i beredningsprocessen.

Sara Rambe
2023-03-01