Universitetsgemensamma styrdokument

Beredningsprocessen för handläggning av universitetsgemensamma styrdokument ska utgå från nedanstående steg.

Initiering

Nytt eller reviderat styrdokument? Initieras i normalfallet genom uppdrag från Universitetsledningen eller egeniniterat av ansvarig förvaltningsenhet.

Beredning

Behövs det ett forum för ärendets beredning? I första hand ska befintliga organ nyttjas som referensgrupp. Beredning i samverkan med berörda. Berörda kan vara förvaltningsenheter, studentkårer, fakulteter osv.

Strategiskt råd / Ledningsråd

Behöver ärendet diskuteras/förankras i ett eller flera av de strategiska råden innan det går vidare för beslut?

  • Strategiska rådet för administration (RADON)/Kanslichefsmötet (KC)
  • Strategiska rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (USSR)
  • Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA)
  • Strategiska rådet för lika villkor (LIV)
  • Ledningsrådet

Språkgranskning

Bör språkgranskning ske av dokumentet? Granskning ska ske av viktigare styrdokument som berör flertalet anställda och studenter.

Internremiss

Behöver ärendet remitteras för synpunkter inom universitetet?

Innan ett ärende går ut på remiss ska det alltid föredras för RADON/KC. Remisstiden ska vara minst 15 arbetsdagar och remissinstanser är i normalfallet fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, fackliga organisationer och studentkårer.

För ärenden som berör utbildning eller studenters situation och där ärendet inte har remitterats till studentkårer, ska samråd ske med studentkårerna innan ärendet går vidare till beslut. Se regler för studentinflytande för ytterligare information om samråd med studenter och studentkårer.

Viktigare frågor ska samrådas med universitetsledningen också innan remissförfarande. Avstämning kring detta sker med akademisekreteraren.

Samråd med universitetsledningen

Behöver samråd ske med universitetsledningen innan ärendet går vidare till beslut?

Samverkan med fackliga organisationer

Berör ärendet personal eller viktigare/större förändringar?

Samverkan ska ske i centrala samverkansgruppen för ärenden som berör viktigare personalförändringar. Se lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling för ytterligare information angående former för samverkan med fackliga organisationer.

Gatekeeping

Ärendet ska godkännas av akademisekreteraren innan det går vidare för beslut.

Beslut

Rektor

Rektor beslutar om de styrdokument som inte ankommer på Universitetsstyrelsen att besluta om. Läs Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte och kontakta registratur och arkiv för att boka en tid.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ som fattar beslut i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och organisation. Enligt Högskoleförordningen ankommer det på Universitetsstyrelsen att beslut om viktigare styrdokument såsom arbetsordning, anställningsordning för lärare och antagningsordning för utbildning.

Information

Expediering

Beslutet ska expedieras till dem som närmast berörs av styrdokumentet. Ansvarig handläggare meddelar expedieringslista till registratur och arkiv.

Information genom nyhet på webb

Utifrån bedömning av biträdande universitetsdirektör och i samråd med Kommunikationsenheten tas en nyhet fram för publicering på lämplig webb och, om det anses relevant, genom nyhetsbrevet Nyheter för anställda och/eller Chefsnytt.

Publicering på regelverkswebben

Universitetsgemensamma styrdokument ska tillgängliggöras på regelverkswebben. Ansvarig enhet publicerar sina egna regelverk.

Implementering

Hur fortsätter arbetet efter att beslut har fattats?

Uppföljning

Hur ska beslutet följas upp? Anges ofta i dokumentet eller i beslutet. Översyn av styrdokumentet ska ske senast vart femte år.

Översättning

Ska dokumentet översättas till engelska? Styrdokument av större principiell vikt och som har stor betydelse för anställda och studenter ska översättas till engelska. Ansvarig förvaltningsenhet avgör om ett styrdokument ska översättas och bekostar översättningen. Läs mer om att Beställa översättning, språkgranskning och transkribering.

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
090-786 99 11 

Thomas Wahlström
Utredare
090-786 66 85

Kontaktinformation

Registrator
Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3
Universitetstorget 16

registrator@umu.se

Kontaktpersoner

Chatarina Wiklund
090-786 53 46

Dennis Jakobsson
090-786 51 24

Fredrik Hamrin
090-786 59 10

Sara Rambe
2023-05-29