Ledningsdialoger

Universitetsledningen följer regelbundet upp universitetets verksamhet genom dialoger med respektive verksamhet. Arbetssättet bygger på tillitsbaserad styrning.

Syftet med universitetsledningens dialogmöten är att regelbundet följa upp och diskutera frågor som är kopplade till universitetets verksamhet, kvalitetsarbete, verksamhetsplan, budget samt eventuella avvikelser. 

Om systemet med ledningsdialoger

Universitetsledningens regelbundna ledningsdialoger sker tillsammans med ledningen för respektive fakultet, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen och Umeå universitetsbibliotek. 

På motsvarande sätt följer även fakulteter och motsvarade vanligtvis upp arbetet tillsammans med institutioner, centrum och arbetsenheter. 

Universitetsledningens dialoger

Fakultetsdialog

Universitetsledningen träffar ledningen för en fakultet eller motsvarande varje vecka, enligt ett rullande schema. 

  • Lärarhögskolan
  • Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
  • Humanistisk fakultet
  • Medicinska fakulteten
  • Samhällsvetenskaplig fakultet
  • Umeå universitetsbibliotek
  • Universitetsförvaltningen

Vid två särskilda träffar per år sker dialog kring:

  • Verksamhetsplanering, budget inför nästkommande år samt kvalitetsarbete
  • Verksamhetsuppföljning, bokslut samt kvalitetsarbete

Utökad fakultetsdialog

Vid en fakultetsdialog per termin deltar samtliga prefekter och föreståndare med personalansvar tillsammans med fakultetsledningen i dialogen med universitetsledningen.

Dialogmöten med institutioner, enheter och centrum

Universitetsledningen besöker institutioner, enheter och centrum, enligt ett rullande schema.

Chefs- och prefektträff

En gång per termin träffar universitetsledningen samtliga prefekter och chefer vid hela universitetet. Respektive träff genomförs kring ett särskilt tema.

 

 

Övriga möten

Förutom ledningsdialoger är universitetsledningen involverade i möten med exempelvis universitetets strategiska råd, facklig samverkan (CSG) samt har externa dialoger inom ramen för universitetets strategiska samverkansavtal. 

Mötesplanering

Anna Lundström
2023-09-12