Disputation och examen

När är det dags att börja planera för disputationen?

När handledare och doktorand bedömer att avhandlingsarbetet har kommit så långt att en tidpunkt för disputation kan fastställas informeras examinator. De publicerade artiklar och eventuella manuskript som ska ingå i avhandlingen, samt eventuellt manus till sammanfattning överlämnas till examinatorn. Utgörs avhandlingen av en monografi, överlämnas manus.

I planeringen inför disputation finns viktiga deadlines du måste hålla.

 1. Senast tolv veckor före det föreslagna disputationsdatumet måste du kontakta Kansliet för teknik och naturvetenskap genom e-post till adressen teknat.disputation@umu.se för att preliminärboka din tid och plats.
 2. Så snart du fått godkännande på din preliminärbokning skickar du in din formella anhållan om att få disputera. Detta gör du genom att skicka din blankett till registraturen på e-posten disputera@diarie.umu.se senast åtta veckor innan disputationsdatumet.

Notera att om du vill disputera i september månad eller första veckan i oktober behöver du ta semestertider i planeringen. Förvissa dig om att du gjort de två stegen under första hälften av juni.

Doktorsavhandling

En doktorsavhandling kan utformas som ett sammanhängande vetenskapligt verk, en så kallad monografi, eller som en sammanläggningsavhandling.

Sammanläggningsavhandling är det vanligaste alternativet inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och består i regel av 3-5 vetenskapliga publikationer samt en sammanfattande ramberättelse. I ramberättelsen ska avhandlingens huvudresultat analyseras, diskuteras och sammanfattas. Även nya resultat som inte ingår i något delarbete, men som är av relevans för avhandlingen, kan tas med i ramberättelsen. Det är då väsentligt att dessa resultat presenteras på ett sådant sätt att de kan granskas på samma sätt som de resultat som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Språk

En doktorsavhandling inom teknik och naturvetenskap skrivs vanligtvis på engelska men kan i undantagsfall skrivas på svenska. Den parlamentariska utredningen Mål i mun (SOU 2002:27) föreslår att det ska vara obligatoriskt med en sammanfattning på svenska om avhandlingen skrivs på ett annat språk.
Det abstrakt som ska finnas på spikbladets baksida bör vara skrivet på engelska.

Datum för disputation

När avhandlingen uppfyller de formella kraven, och en opponent är vidtalad, bör du och handledaren bestämma dag för disputation. Tid för disputation preliminärbokar doktoranden hos fakultetskansliet senast tolv veckor innan disputationsdatum. Doktoranden ansöker samtidigt om tid och plats för disputationen på en särskild blankett. Blanketten sänds med e-post till registrator. När anhållan är godkänd skickas en kopia av beslutet till doktoranden, fakultetskansliet och presskommunikatören. Ytterligare en kopia av beslutet används när avhandlingen spikas.

När datum för disputation är fastställt ska examinator skriftligen anmäla till fakultetsnämnden om disputation. Förslaget ska innehålla:

 • doktorandens namn,
 • titel på avhandling,
 • tid och plats för disputationen
 • förslag till opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputationen.

Det ska alltid framgå om handledarna eller doktoranden har haft något samarbete med opponenten. Till förslaget ska den föreslagna opponentens cv bifogas som PDF. Beslut om opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation tas av fakultetens dekan och skickas minst åtta veckor innan disputation till teknat.disputation@umu.se.

 

Upplaga

Avhandlingens upplaga planeras så att den räcker till:

 • pliktexemplar till biblioteket: 3 fysiska exemplar ska lämnas in till Universitetsbiblioteket. Vid spikningsceremoni ska ytterligare ett exemplar medtagas.
 • exemplar till opponent, betygsnämnd och disputationens ordförande (5-7 ex)
 • institutionsexemplar för spridning till andra institutioner/forskare med kunskap och intresse inom ämnesområdet (antal avgörs i samråd med handledaren)
 • doktorandens eget behov (antal beslutas i samråd med handledaren)

Tryckning

Det är viktigt att vara ute i god tid innan avhandlingen planeras vara färdigställd; detta är speciellt viktigt under våren då många brukar disputera.
Kontrollera att alla uppgifter, till exempel uppgift om dag, tid och plats finns med i tryckningsunderlaget samt uppgift om ISSN, nummer i serien och ISBN.
Glöm inte heller spikbladet.

ISBN är ett internationellt standardboknummer som ska finnas tryckt i avhandlingen. ISBN beställs från Universitetsbiblioteket.  Beställ ISBN.

ISSN är ett internationellt standardserienummer som ska finnas tryckt på avhandlingen om den ingår i en serie. Biblioteket hanterar inte ISSN.

ISSN med nummer i serien ska liksom ISBN och information om tryckeri finnas tryckt på baksidan av avhandlingens titelblad (första boksidan efter pärmen).

Avhandlingens distribuering

Umeå universitets avhandlingar distribueras både i tryckt och i elektronisk form. Själva avhandlingen, i tryckt och elektronisk form, samt information om tid och plats för disputationen ska finnas tillgänglig senast tre terminsveckor före disputationen.

Spikning

Spikning av avhandling ska göras senast tre terminsveckor före disputationen och disputationen äger rum på terminstid!

Vid Umeå universitet gäller elektronisk spikning av doktorsavhandlingar. Själva spikningen är därmed publiceringen av avhandlingen i databasen DiVA. Möjlighet finns på Umeå universitetsbibliotek att spika avhandlingen fysiskt på traditionellt vis.

Registrera och publicera din avhandling

Spikning och spikningsceremoni

Nyhet om avhandlingen

En av universitetets viktigaste uppgifter är att informera allmänheten om den forskning som bedrivs. Ett utmärkt sätt för dig att medverka till att den uppgiften fullföljs och sprida dina forskningsresultat är att skriva en nyhetsartikel om din avhandling i samarbete med fakultetskansliets forskningskommunikatör. Hör av dig till sara-lena.brannstrom@umu.se när ditt disputationsdatum är fastställt för mer information!

Disputation

Det är många moment som ingår i planeringen och genomförandet av en disputation. Det är därför viktigt att doktorand och handledare på ett tidigt stadium diskuterar igenom de olika momenten, preliminärbokar disputationsdatum, införskaffar de handlingar som behövs samt att handledaren tar kontakt med lämplig opponent.

Vid de flesta institutioner utgår ett disputationsbidrag från institutionen. Detta ska då täcka tryckning, opponentens arvode, resor med mera. Kostnader utöver detta bidrag täcks av handledarens forskningsanslag.

Disputation med digitala inslag

Disputation ska ske med muntligt och offentligt försvar av doktorsavhandlingen. I normalfallet ska detta ske fysiskt på plats vid Umeå universitet. Det finns dock möjlighet att genomföra en disputation med digitala komplement. Det som gäller för en disputation med digitala komplement är att:

 • Den äger rum i en lokal på Umeå universitet. Allmänheten ska ha tillträde fysiskt. Därutöver kan allmänheten erbjudas att följa disputationen via digital länk.
 • Respondenten, disputationens ordförande samt en av betygsnämndens ledamöter måste vara med fysiskt i lokalen.
 • Opponent och övriga betygsnämndsledamöter har möjlighet att delta via länk, men måste kunna garantera att de kan delta i hela disputationen.
 • Om någon aktör deltar digitalt bör minst en suppleant närvara vid hela disputationen för att kunna träda in vid eventuella tekniska problem.
 • Samtliga närvarande i salen ska kunna se och höra samtliga aktörer vid disputationen som deltar via länk. Disputationens aktörer måste också kunna höra frågor från auditoriet.
 • De som deltar digitalt måste kunna upprätta direkt telefonkontakt med ordförande för att omedelbart lösa eventuella tekniska problem.
 • Efter avslutad disputationsakt ska betygsnämndens ledamöter kunna genomföra en enskild överläggning där de kan ställa frågor till handledare och opponent samt diskutera enskilt och fatta beslut.

Fakultetsopponent

Till fakultetsopponent kan den utses som har vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet för avhandlingen. Opponenten ska lägst inneha docentkompetens.
Vid val av opponent bör man eftersträva att få en så skicklig forskare som möjligt, helst inom ämnesområdet. Opponent bör inte väljas från den egna fakulteten. Förslag till opponent och betygsnämnd (vanligtvis tre personer) lämnas av examinator efter samråd med handledare. Detta bör göras senast tre månader före disputationen. Innan förslag till opponent lämnas ska huvudhandledaren försäkra sig om att denne har möjlighet att åta sig uppdraget samt att bokad dag och tid passar. Anlitas opponent som inte är förtrogen med proceduren vid svensk disputation ankommer det på huvudhandledaren att ge opponenten adekvat information om de krav och förväntningar som fakulteten ställer på en opponent. Det ankommer på huvudhandledaren att ombesörja att opponenten får ta del av de arbeten som ingår i avhandlingen så snart som möjligt, samt den färdiga avhandlingen senast tre veckor före disputationen.

Ordförande för disputationsakten

Till ordförande utses en disputerad lärare vid Umeå universitet, i normalfallet inte handledaren. Ordförande har rätt att närvara vid och delta i betygsnämndens överläggningar men inte att delta i dess beslut. Dekan beslutar om utseende av ordförande. Om dekanen är handledare beslutar prodekan.

Betygsnämnd

De krav och riktlinjer som gäller för betygsnämndens sammansättning och åtagande framgår av högskoleförordningen. Förslag på betygsnämnd ges av examinator efter samråd med huvudhandledare och beslutas av fakultetens dekan.

 • Nämnden ska bestå av tre eller fem ledamöter.
 • Jäv får inte föreligga mellan respondenten/handledarna och betygsnämndsledamot. Till exempel får inte ledamot av betygsnämnd ha pågående forskning med eller ha sampublicerat med respondent eller någon av handledarna under de senaste fem åren.
 • Ledamot ska vara docentkompetent eller professor.
 • Minst en ledamot ska komma från annat universitet/annan högskola eller motsvarande.
 • Om betygsnämnden består av 3 ledamöter kan högst 1 person vara från den institution där doktoranden huvudsakligen varit verksam.
 • Om betygsnämnden består av 5 ledamöter kan högst 2 personer vara från den institution där doktoranden huvudsakligen varit verksam.
 • Huvudhandledare, biträdande handledare eller examinator kan inte ingå i betygsnämnden.
 • Båda könen bör vara representerade i betygsnämnd. Om detta inte kan uppfyllas måste särskild motivering inlämnas tillsammans med förslaget.
 • Är respondenten av icke representerat kön, ska han/hon skriftligen godkänna det inlämnade förslaget.

Betygsnämndens uppdrag

Betygsnämndens uppdrag är att granska och bedöma avhandlingen samt försvaret av densamma.

Följande punkter ska bedömas:

 • klarhet i beskrivet syfte och frågeställningar
 • om adekvata metoder använts
 • relevans, originalitet och nyhetsvärde
 • om adekvat diskussion och tolkning av de vetenskapliga resultaten genomförts

Om ledamot har frågor beträffande avhandlingen ska doktoranden beredas möjlighet att besvara dessa i samband med disputationen. En aktiv medverkan från betygsnämndens ledamöter i den efterföljande diskussionen är eftersträvansvärd.

Checklista för disputation

Om du följer checklistan nedan bör du ha en mycket god framförhållning:

 • Mejla/ring fakultetskansliet för att preliminärboka en tid för disputationen (kolla innan fastställande av disputationstid att den tilltänkta opponenten, ordförande och betygsnämnden kan det datumet).
 • Boka lokal (bör ske i god tid, speciellt viktigt vid terminsslut).
 • Avtal med tryckeri.
 • Fyll i anhållan om disputation och skicka denna till diariet. Det är viktigt att titeln på avhandlingen finns både på svenska och engelska. Fakultetskansliet får sedan denna från diariet och kommer därefter att bekräfta tiden för disputation och att beslut är fattat.
 • Namnen på den tillfrågade opponenten, ordförande och betygsnämnden, titel och bakgrund lämnas till examinator för att denne ska godkänna dessa genom att skriva under förslaget. Underskrivet förslag skickas sedan till fakultetskansliet.
 • När förslaget blir godkänt och dekan har skrivit under förslaget meddelar kansliet doktorand, handledare, examinator, administratör, Universitetsbiblioteket och registraturen att dekan fattat beslut angående disputationen.
 • Universitetsbiblioteket bokar in tid för din spikning, när beslut om disputation fattats. Vill du ha en spikningsceremoni ska du, i god tid, boka en tid för ceremonin.
  Boka tid för spikning hos Universitetsbiblioteket

 • Registrera din avhandling i DiVA, läs mer här.
 • Lämna tre fysiska exemplar, inklusive spikblad, till Universitetsbiblioteket senast på ditt spikningsdatum. Ytterligare ett exemplar krävs vid spikningsceremoni.

Disputationsakten

De olika institutionerna inom fakulteten kan ha olika varianter på själva disputationsakten. Vanligtvis inleds akten med att ordförande presenterar respondenten, titeln på avhandlingen, fakultetsopponenten samt betygsnämndens ledamöter.

Ordföranden ger därefter ordet till respondenten som nu har möjlighet att informera om eventuella rättelser i avhandlingen. Därefter ger ordföranden ordet till opponenten eller respondenten för presentation och sammanfattning av avhandlingen. Hur själva diputationakten sker kan skilja mellan institutioner.

Därefter vidtar själva granskningen av avhandlingen. Denna kan variera i form och omfattning men bör i huvudsak vara en dialog mellan opponent och respondent. Efter opponentens granskning ska betygsnämnd och auditoriet beredas tillfälle att ställa frågor och framföra synpunkter. Det finns ingen reglerad tid för en disputation, men pågår vanligen under två till tre timmar. Ordföranden avslutar disputationsakten.

Betygsnämndens sammanträde

Betygsnämnden sammanträder direkt efter disputationen. Opponent och handledare har rätt att närvara vid betygsnämndens sammanträde och delta i överläggningarna, men inte i besluten. Betygsnämnden utser ordförande och sekreterare inom gruppen. Avhandlingen och försvar ges ett gemensamt betyg; godkänd eller icke godkänd.

Huvudhandledare tillsammans med institutionsadministratör ansvarar för att betygsprotokoll är framtaget och att protokollet efter betygsnämndens möte skickas till Registrator, Umeå universitet senast en vecka efter disputationen.

Examensbevis

Forskarutbildningen leder fram till doktorsexamen (240 hp) i något av de olika forskarutbildningsämnena. I vissa fall avläggs licentiatexamen som ett etappmål på vägen mot doktorsexamen (licentiatexamen kan även vara ett slutmål). Läs mer om hur du ansöker om examensbevis under Blanketter.

Doktorspromotion

Umeå universitet inbjuder alla doktorer som tagit ut sin doktorsexamen vid universitetet att promoveras vid vårpromotionen men deltagandet är frivilligt. De som ska promoveras kallas för promovendi. Notera att disputation måste ha genomförts senast i början av maj för att garantera deltagande i promotionen samma år. Du behöver inte promoveras det år som du tar ut din doktorsexamen, utan kan göra det vid ett senare tillfälle.

Doktorsinsignierna vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet utgörs av diplom, ring och lagerkrans. Diplomet trycks genom universitetets försorg och överlämnas som gåva från fakulteten. Doktorsringen av guld görs i en speciell Umeåmodell som varierar med examensbenämning. Det är inget krav att bära ring. Endast ett symboliskt överlämnande av ringen sker vid ceremonin. Lagerkrans beställs av promotionskansliet till alla som anmäler sig till promotionen.

Frankie Ekerholm
2024-01-11