Samverkan kring ALF, TUA och VårdSam

Det regionala samverkansavtalet mellan Region Västerbotten och Umeå universitet för tillämpningen av ALF och TUA, gäller sedan december 2016.

ALF och TUA

ALF, avtal om läkarutbildning och forskning m.m., reglerar statens ersättning till sjukvårdshuvudmannen för de merkostnader som läkarutbildningen medför. Före 1990 gällde LUA (läkarutbildningsavtalet).

Enligt det regionala avtalet gäller ALF-samrådet numera tre områden:

  • Grundutbildning av läkare
  • Medicinsk forskning
  • Utveckling av sjukvården

TUA, tandläkarutbildningsavtalet, är motsvarigheten för tandläkarutbildningen.

Universitetssjukvårdsstyrelsen

Tillämpningen hanteras genom den partsgemensamma Universitetssjukvårdsstyrelsen som sammanträder fyra gånger per år. Under den finns tre beredningsorgan:

  • ALF-kommittén
  • TUA-kommittén
  • VårdSam-kommittén (för samverkan kring de vårdutbildningar som tidigare låg under landstinget
Lena Åminne
2021-12-07