Kvalitetssystem

Här finner du Lärarhögskolans specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem
Umeå universitets kvalitetssystem består av 11 aktiviteter som genomförs i olika cykler. Öppna rubrikerna för en kort redogörelse för aktiviteten och eventuella fakultetsspecifika beslut och dokument.

Länkar till nedanstående rubriker kommer.

1. Studentundersökningar

För att få en bild av hur universitetets studenter upplever sin studiesituation utförs vid universitetet Nybörjarenkäten och Studiebarometern. Utöver dessa undersökningar genomförs även Trendence som är en webbaserad enkät som forskningsinstitutet Trendence analyserar.

Lärarhögskolan: Hanteringen av enkäterna sköts centralt men institutionerna ansvarar för att dela ut enkäterna till studenterna och skicka in dem till ansvarig utbildningsledare vid Lärarhögskolan

Umeå universitets centrala sida för studentundersökningar.

2. Studentkårsskrivelsen

Studentkårsskrivelsen sammanställs gemensamt av studentkårerna vart tredje år. Genom studentkårsskrivelsen har studentkårerna möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten. Studentkårsskrivelsen är ett sätt för studenterna att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Umeå universitets centrala sida för studentkårsskrivelsen

3. Kursutvärdering

Kursutvärderingarna är grunden för kontinuerlig utveckling av utbildningarna. Genom kursvärderingar inhämtas information om studenters och lärares synpunkter och erfarenheter av en kurs. Kursvärderingar ger också studenter möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla kursen. Kursutvärdering baseras på studenternas kursvärderingar samt andras, framförallt medverkande lärares synpunkter på och erfarenheter av en kurs.

Umeå universitets centrala sida om kursutvärderingar

Kursutvärdering med LEQ

4. Programvärdering

Alla programstudenter ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter på utbildningen som helhet. Genom programvärderingar inhämtas information om studenternas och lärarnas synpunkter och erfarenheter av en programutbildning. Programvärderingar ger också studenter möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och ta aktiv del i arbetet med att utveckla programmet. Syftet med programvärderingarna är att de ska leda till förbättring och utveckling av utbildningarna.

Umeå universitets centrala sida för programvärdering

5. Säkring av nationella examensmål

Modellen syftar till att stärka den interna kvalitetssäkringen av hur universitetet når de nationella examensmålen i våra utbildningar.

Umeå universitets centrala sida för säkring av nationella examensmål

Lärarhögskolans bestämmelser och rapporter för säkring av examensmål är under utarbetande.

6. Verksamhetsberättelse (VB) och verksamhetsplan (VP) för utbildningsprogram (Programanalys)

VB och VP för utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå syftar till att ge uppföljning och fortsatt kvalitetsutveckling. Uppföljning av VB/VP görs genom återkopplande samtal mellan fakultetsledning och programansvariga.

Umeå universitets centrala sida för VB/VP

Lärarhögskolans sida för VB/VP

Lärarhögskolans sida med programanalyser

Uppföljnings- och åtgärdsplan för 2021

Reviderad uppföljnings- och åtgärdsplan för 2020

Uppföljning av Uppföljnings- och åtgärdsplan 2019

Uppföljning av Uppföljnings- och åtgärdsplan 2018

7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning

Syftet med den kollegiala externa granskningen är att den ska bidra till att säkra kvaliteten i utbildningens innehåll och genomförande samt ge stöd för kvalitetsutveckling.

Umeå universitets centrala sida om utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning

8. Fakultetsaudit

Fakultetsaudit syftar till att, baserat på kollegiala synpunkter och rekommendationer, utveckla kvalitetsarbetet inom en verksamhet. Fakultetsaudit fokuserar på hur en fakultet, Lärarhögskolan eller en utvald förvaltningsenhet organiserar, stödjer och kvalitetsutvecklar utbildning. Fakultetsaudit ska bidra till en öppnare kvalitetskultur, nya kunskaper och ömsesidigt lärande.

Umeå universitets centrala sida om fakultetsaudit

På den centrala sidan återfinns rapport och åtgärdsplan för den audit som genomfördes vid Lärarhögskolan 2017.

9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Genom intern uppföljning och extern utvärdering sker kontinuerlig utveckling och förnyelse av Umeå universitets kvalitetssystem

Umeå universitets centrala sida för uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Marie Oskarsson
2023-06-30