Checklista för disputation vid humanistiska fakulteten

For English press button up right

Checklistan senast reviderad 2023-03-16

Upphävande av tilläggsregel för betygsnämnder
vid humanistisk fakultet

Riktlinjer disputation samt betygsnämndens sammanträde

Guidelines for thesis defence proceedings and the examining committee's meeting at the Faculty of Arts and Humanities

Tid och plats för disputationer


Planeringsmöte inför sista året

Ett år innan planerad disputation bör doktorand, handledare och institutionena studierektor för utbildning på forskarnivå se över tidsplanen och den ekonomiska planen, för tryck av avhandling och disputation. Vid detta möte bör även opponent och ledamöter i betygsnämnd diskuteras och planeras.

Ersättningar

Institutioner vid Humanistiska fakulteten erhåller ett disputationsbidrag för doktorander vars anställning finansierats av fakulteten. Disputationsbidraget uppgår till 55 000 kronor och utfaller till doktorander med pågående doktorandanställningar såväl som doktorander vars doktorandanställningar upphört. För doktorandanställningar som samfinansieras med andra utgår hälften av beloppet.

Institutionerna erhåller ej disputationsbidrag för externfinansierade doktorander. Det gäller doktorander med pågående doktorandanställningar såväl som doktorander vars doktorandanställning upphört.

Läs mer i regeldokument nedan:

Regler för disputationsbidrag (FS 1.3.2-584-15)

Fakultetens rekommendation för arvoden (301-2334-12)

Antal avhandlingar

Anhållan om tid och plats för disputation och licentiatseminarium

Kontakta Kathrine Flyborg, vid kansliet för humaniora för att preliminärboka önskad tid för disputation eller licentiatseminarium (senast 12 veckor innan disputation eller licentiatseminarium). Det finns en särskilt blankett för licentiatseminarium respektive för disputation.

Blankett för ansökan om att disputera

Blankett för licentiatseminarium

Varje fakultet kan endast ha en disputation åt gången. Därför är det  viktigt att kontakta kansliet i så god tid så att ditt datum inte krockar med andra disputationer vid den egna fakulteten – alternativt andra disputationer i näraliggande ämnen vid andra fakulteter. Anhållan om tid och plats för disputation görs på särskild blankett.

Ifylld blankett skickas till disputera@diarie.umu.se, senast åtta veckor före disputation. Beslut tas av dekan.

Anhållan om opponent och betygsnämnd för disputation och licentiatseminarium

Dekan beslutar om ordförande, opponent och betygsnämnd. Om dekan är handledare beslutar prodekan. Förslag till opponent och betygsnämnd ska skickas till kanslisekreterare Kathrine Flyborg senast 8 veckor innan avsedd disputation eller licentiatseminarium.

Riktlinjer för disputation och betygsnämndens sammanträde

Humanistiska fakulteten har riktlinjer för disputationsakten och betygsnämndens sammanträde. Där beskrivs hur disputationsakten ska gå till och dagordningen för betygsnämndens sammanträde efter disputationsaktens avslut. Till betygsnämndens sammanträde används fakultetens blankett för protokoll.

Riktlinjer för disputationsakt samt betygsnämndens sammanträde vid humanistiska fakulteten

Blankett betygsnämndsprotokoll

Boka lokal

Observera att bokning av tid för disputation inte innebär att lokal för disputation är bokad. Lokal bokas av institutionen och det bör göras i god tid före disputationen enligt rutiner vid varje institution.

Riktlinjer om publicering, spikning och leverans av avhandling

Doktorsavhandlingar

Sedan 1 september 2003 finns en bestämmelse att alla avhandlingar vid Umeå universitet som inte ges ut av förlag ska publiceras på nätet enligt Umeå universitetsbiblioteks riktlinjer.

Information om vad som gäller innan avhandlingen lämnas till tryck, elektronisk publicering och inlämning tillhandahålls av Umeå universitetsbibliotek.

Vid Umeå universitet finns en tradition som går ut på att respondenten spikar avhandlingen minst tre veckor innan disputationen. Från 2010 är e-spikning i universitetets publiceringsdatabas DiVA obligatorisk samtidigt som den traditionella spikningen är frivillig.

Närmare information om spikning, registrering, leverans av avhandling, ISBN-nummer, osv. ges av Umeå universitetsbibliotek.

Vid humanistiska fakulteten ska avhandlingar skrivna på svenska ha en sammanfattning på engelska, eller annat för avhandlingen relevant språk. Avhandlingar skrivna på engelska eller annat språk ska ha en sammanfattning på svenska.

Se "Beslut om språk i avhandlingar vid Humanistisk fakultet"

Övrig information angående språk, se Språkpolicy för Umeå universitet.

Licentiatuppsatser

Alla avhandlingar som ges ut vid Umeå universitet ska registreras och publiceras i fulltext i universitetets publiceringsdatabas DiVA.

Du registrerar själv din avhandling samt laddar upp en fulltext av avhandlingen i DiVA. Du bör även lämna ett fysiskt exemplar av avhandlingen till universitetsbiblioteket.

Läs mer om hur du registrerar din avhandling på universitetsbibliotekets webb

Spikningsblad och abstract

Spiknings- eller disputationsbladet kan ligga löst eller vara inbundet i avhandlingen.

På spikbladets framsida anges: avhandlingens fullständiga titel, om den ingår i serie, seriens namn och bokens nummer i serien (information om serie ska stå mellan Umeå universitets logotyp och avhandlingens titel), författarnamn samt längst ner fakultetsopponentens namn, titel, institution samt lärosäte.

På baksidan av bladet trycks titel på avhandlingen, författarens namn, institution från vilken avhandlingen utgår, ISSN- och ISBN-nummer, antal sidor, samt ett abstract omfattande 250 till 500 ord, vanligen på engelska.

Använd följande mall för spikblad

Abstract ska återge avhandlingens innehåll och förses med nyckelord och andra uppgifter av betydelse för sökning i datoriserade informationssystem.

Om spikningsbladet är löst, ska abstract även ingå i avhandlingen, till exempel på titelbladets baksida eller på därpå följande högersida.

Beställ ISBN hos Universitetsbiblioteket

Pressmeddelande

Inför disputationen ska doktoranden skriva ett pressmeddelande som informerar om forskningsresultat och disputationen. Riktlinjer om hur doktoranden skriver ett pressmeddelande finns här.

Skriva pressmeddelande om avhandling

Pressmeddelandena går via fakulteternas kommunikatörer. Vid humanistiska fakulteten är Per Melander ansvarig för publicering av pressmeddelanden.

Kontaktinformation

Olle Sundström,
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 76 27
olle.sundstrom@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2023-05-11