Forskarutbildningsguiden

Studier på forskarnivå är en utbildning där målet är att förbereda för egen verksamhet som forskare eller motsvarande kvalificerade uppgifter efter avlagd examen.

Utbildningen ska ge skolning i:

  • Vetenskaplig metodik, kritiskt och vetenskapligt tänkande
  • Planering, genomförande och utvärdering av forskningsuppgifter/projekt
  • Problemlösning inom givna tidsramar

Utbildningen ska ge breda baskunskaper inom en forskningsdisciplin men även specialistkunskaper inom ett smalare område av forskningsdisciplinen.

Här hittar du information utformad av Universitets- och högskolerådet.

Allmän studieplan

Varje forskarutbildningsämne vid fakulteten har en allmän studieplan som bland annat beskriver utbildningens uppläggning och innehåll, behörighet och urval bland sökande.

Utifrån den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet ska en individuell studieplan utarbetas i samarbete mellan doktorand och handledare.

Huvudhandledare och biträdande handledare

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har det övergripande ansvaret för forskarhandledning vid institutionerna.

Institutionerna och de enskilda handledarna förvaltar detta ansvar och utövar handledning av god kvalitet. Handledningen ska på bästa möjliga sätt visa såväl ämnesmässig som personlig hänsyn för den enskilda doktoranden.

Huvudhandledaren ansvarar för att:

  • den forskning som doktoranden utför följer gällande etiska normer.
  • en fungerande finansiering av forskningsprojektet finns.
  • tillse att opponent och ordförande vid disputationen, betygsnämndens ledamöter, samt övriga berörda inom området, tillsänds ett exemplar av avhandlingen.

Huvudhandledare ska ha genomgått en handledarutbildning.

Handledarutbildningar anordnas av universitetets organisation för universitetspedagogik och lärandestöd, UPL.

Individuellt samarbetsavtal mellan handledare och doktorand

För att klargöra doktorand- och handledarrelationen i ett tidigt stadium är det möjligt att upprätta samarbetsavtal mellan handledare och doktorand. Dessa avtal är individuella och kan exempelvis ta upp och klargöra rätten till nyttjande av forskningsresultat och författarordning men även forskningsplan fram till disputation och årsplan för verksamheten. Särskilt viktigt är det att påpeka vikten av att klargöra rätten till nyttjandet av forskningsresultat och författarordning redan i ett tidigt stadium.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen utformas gemensamt av den som söker forskarutbildningen och den tilltänkte handledaren.

Den individuella studieplanen beslutas av prefekt efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. Den individuella studieplanen följs upp minst en gång per år och revideras vid behov så att studieplanen ständigt hålls aktuell. Större förändringar såsom byte av handledare och/eller avhandlingsområde meddelas skriftligt till prefekt och studierektor för forskarutbildningen för vidare beslut av prefekt och registrering i Ladok.

Poängfördelningen mellan avhandlingsarbete, kurser och litteraturstudier varierar mellan olika forskarutbildningsämnen. Avhandlingsarbetet måste dock omfatta minst 120 hp, och motsvarande krav för licentiatexamen är 60 hp.

ISP-uppföljningsblankett

ISP Follow-Up Form

Avklarade poäng i forskarutbildningen

Uppgifter om doktorandens aktivitet under innevarande termin ska noteras i Ladok av respektive institution senast 30 juni respektive 31 december. Uppgifterna meddelas vanligen till institutionens studieadministratör med ansvar för forskarutbildning.

Uppföljning av forskarstuderande

Den årliga uppföljningen av den individuella studieplanen görs av doktorand tillsammans med handledaren/-na och referensgruppen.
Studierektor för forskarutbildningen vid respektive institution ansvarar för att fakultetskansliet erhåller en lista över institutionens samtliga doktorander och deras uppdaterade ISP:ar.

Uppföljning görs inte om doktoranden inte varit aktiv på grund av särskilda skäl, exempelvis föräldraledighet. Så snart doktoranden blir aktiv igen, oavsett aktivitetsgrad, ska en uppföljning göras.

Om doktoranden av andra skäl inte varit aktiv bör doktoranden kontaktas för att anmäla ett eventuellt avbrott från sina forskarstudier. Doktoranden måste kontaktas och kan på en särskild blankett avsäga sig sin utbildningsplats. Om doktoranden ej kan nås kan ett så kallat administrativt avbrott läggas i Ladok.

Doktorandanställning

En doktorandanställning kan vara externfinansierad och/eller fakultetsfinansierad. Vid fakultetsfinansierad anställning gäller den första anställningen för doktoranden i högst ett år, men ska automatiskt förlängas så länge doktoranden uppfyller den individuella studieplanen. Doktorandanställning får innehas maximalt åtta år men aldrig för längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Upp till 20 procent av anställningen kan utgöras av annan tjänstgöring (undervisning, annan forskning än den egna och administrativt arbete).

Upp till 20 procent av anställningen kan utgöras av annan tjänstgöring (undervisning, annan forskning än den egna och administrativt arbete), vilket ger en maximal utbildningstid om fem år.

För studentfackligt arbete kan den enskilde doktoranden i normalfallet kompenseras för maximalt 40 dagar per år.

Övertidsersättning utgår inte.

Minimilönen vid doktorandanställning, "doktorandstegen", fastställs efter lokala förhandlingar mellan universitetet och de fackliga motparterna. Dessa förhandlingar äger rum i samband med att lönen revideras för övriga anställda vid universitetet.

Annan form av försörjning

Annan form av försörjning, till exempel stipendier, kan endast tillhandahållas om doktoranden är externt finansierad och kan maximalt innehas i två år. Den som finansieras via stipendier måste vara antagen som forskarstuderande. Det är alltså inte tillåtet att påbörja en forskarutbildning utan att vara antagen som doktorand.

Beslut om inrättande av stipendier fattas av dekan på förslag från enskild institution.

Kurser

I utbildningen på forskarnivå ingår forskarutbildningskurser. Kursdelens omfattning varierar från ämne till ämne, men omfattar vanligtvis 60-90 hp för en doktorsexamen. Maximalt får denna kursdel uppgå till 120 hp.

För doktorander som antas under och efter 2014 (för exakt datum se den allmänna studieplanen) ska ett fakultetsgemensamt obligatoriskt kursblock på 10 högskolepoäng av generisk karaktär ingå för doktorsexamen som slutmål. För licentiatexamen som slutmål är det fakultetsgemensamma obligatoriska kursblocket 8 högskolepoäng. Vid de olika institutionerna anordnas kurser för dig som är doktorand. Det kan vara allt från generella kurser såsom vetenskapsteori, statistik och idéhistoria till mer specifika kurser för just ditt specialområde. Ofta ingår det en kursdel med litteraturstudier. Är du knuten till en forskarskola anordnas det kurser inom den. Umeå universitet anordnar även kurser för doktorander och disputerade. Detta sker främst genom Universitetspedagogik och lärandestöds (UPL) kursverksamhet där det bland annat finns grundläggande universitetspedagogiska kurser.

Syftet med kurserna är dels att ge de forskarstuderande en allmän kompetens inom ämnet, dels att ge tillräckliga kunskaper för att fullgöra arbetet med avhandlingen. Viss litteratur kan vara obligatorisk för doktorander inom ett ämne, och denna fastställs i den allmänna studieplanen. Annan litteratur är individuell och anpassas efter den enskilda forskningsuppgiften. De individuella kurserna väljs av doktoranden i samråd med handledaren och fastställs i den individuella studieplanen. Kurserna avslutas med någon form av tentamen med betygen godkänd eller underkänd.

Forskarseminarier

Forskarseminarier är ett viktigt kontinuerligt stöd för många doktorander. Doktorander, lärare och andra forskare vid en institution eller inom en forskargrupp träffas regelbundet under ledning av en seminarieledare för att diskutera nya metoder och rön, nyutkommen litteratur inom ämnet och olika problem som doktoranderna kan stöta på. Hur ofta seminarierna hålls varierar. Forskarseminariet gör det också möjligt för doktoranderna att lägga fram något kapitel, delar av avhandlingen eller ett manuskript för granskning och diskussion.

Forskningsetik

Det är av vikt att respektera vissa etiska regler som forskare och doktorand. Exempel på sådant som inte är accepterat är att "frisera" forskningsmaterial vilket är liktydigt med att förvanska materialet, eller att "stjäla" andras material för att sedan publicera detta i eget namn. För att undvika det sistnämnda är det viktigt att klargöra vilka som är delaktiga i projektet och författarordning före själva skrivandet.

Information

På universitetets hemsida för anställda finns information och länkar, nyheter, kalendarium och en pressmeddelandedatabas.

Som anställd får du varje torsdag får du ett mejl med den senaste veckans nyheter samlade i ett nyhetsbrev.

På fakultetens hemsida finns aktuell information. Här hittar du blanketter, riktlinjer, policys och andra dokument för fakultetens anställda.

Fakulteten skickar på fredagar varje vecka ut ett nyhetsbrev.

Försäkringar

Du som har anställning som doktorand omfattas av Umeå universitets sjuk- och föräldrapenning samt försäkringar.

Vad som gäller för sjuk- och föräldrapenning vid annan typ av försörjning, till exempel stipendier, skiljer sig åt beroende på finansieringskälla. Du bör därför kolla upp vad som är aktuellt i ditt fall.

Semester

Du som har anställning som doktorand omfattas av Umeå universitets regler för semester.

Om du blir arbetslös under forskarstudierna

Om en forskarstuderande blir arbetslös bedöms ärendet utifrån samma regler som gäller för andra studerande. Det finns alltså inte några särskilda regler för doktorander i arbetslöshetsförsäkringen.

Man behöver inte vara medlem i något fackförbund för att vara med i a-kassan.

Frankie Ekerholm
2021-10-21