Umeå universitets arbete med profilområden

Umeå universitet har initierat en process för att identifiera profilområden inom forskningen. Syftet är att förbereda inför en kommande utlysning från regeringen, och samtidigt utveckla universitetets långsiktig forskningsstrategiska arbete för att stärka forskningens kvalitet och konkurrenskraft.

Bakgrund

Regeringen aviserade i forskningspropositionen (Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60) en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning. Modellen ska ersätta dagens indikatorbaserade resursfördelningsmodell vid fördelning av de direkta forskningsanslagen (basanslagen) till universitet och högskolor. Modellen bygger på att lärosätena själva definierar profilområden som bedöms av sakkunniga inför regeringens förslag till resursfördelning. Profilområdena ska vara strategiska forskningssatsningar av hög kvalitet. Både etablerade profilområden och profilområden under uppbyggnad ska kunna komma ifråga.

Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova presenterade den 1 juni 2021 på regeringens uppdrag förslag på utformning av modellen i rapporten Kvalitetsbaserad resursfördelning. (VR Dnr 1.1.1-2021-00800). Enligt förslaget ska ett lärosäte kunna ansöka om upp till fem profilområden, beroende på lärosätets storlek, med en tilldelning på 5–20 miljoner kronor per år och profilområde.

I januari 2022 fick forskningsfinansiärerna ett nytt uppdrag att tillsammans vidareutveckla modellen, med inriktning på att möjliggöra ett införande från 2024. Uppdraget omfattar särskilt hur ansökan och bedömningar av profilområden ska utformas och genomföras. I uppdraget ingår inte att lämna förslag om fördelning av resurser eller villkor för medlen, eller om uppföljning och utvärdering av respektive lärosätes profilområden. När det gäller hur mycket medel som ska fördelas genom modellen på sikt, och med vilken periodicitet, hänvisar regeringen till nästa forskningspolitiska proposition som förväntas beslutas hösten 2024. Uppdraget ska rapporteras senast den 1 juni 2022.

Om medel ska fördelas enligt den nya modellen från 2024 kan det innebära ett ansökningsfönster som startar redan hösten 2022. Även om många osäkerheter kvarstår kring modellens införande avser Umeå universitet att förbereda för en sådan komprimerad tidsplan, men samtidigt ha fokus på universitetets långsiktiga strategiska utveckling.

Som samordnare för Umeå universitets arbete med profilområden har rektor utsett seniorprofessor Marianne Sommarin, tidigare vicerektor vid Umeå universitet. Det Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA) har utsett en arbetsgrupp under samordnaren med två representanter från varje fakultet samt från lärarhögskolan. Studentkårerna har utsett en representant, ytterligare en plats för studentrepresentant är vakant.

Arbetet innefattar att identifiera kandidater till den första utlysningsomgången i den nya resurstilldelningsmodellen, samt ge stöd till utformning av ansökan. Arbetet innefattar också att utveckla former och inriktning för det strategiska arbetet med Umeå universitets forskningsprofil på längre sikt.

Förslag om profilområden/Prepoposal

Fram till den 27 februari kan fakulteterna och Lärarhögskolan, såväl som andra konstellationer eller enskilda forskare vid Umeå universitet, lämna förslag om profilområden för fortsatt beredning på universitetsgemensam nivå. Förslagen skickas in genom att fylla i ett webformulär och ladda upp bilagor enligt en särskild mall - se mer information här.

Frågor och svar

Frågor skickas till johanna.blomstrom@umu.se
Svar kommer att fyllas på här eftersom.

Organisation

Uppdragsgivare 
Hans Adolfsson, rektor

Samråd
Katrine Riklund, prorektor
Dieter Müller, vicerektor för forskning

Samordnare
Marianne Sommarin, seniorprofessor

Handläggare
Johanna Blomström, Planeringsenheten
Anders Sturk Steinwall, Planeringsenheten

Arbetsgrupp
Gregory Neely
Jörgen Johansson
Linda Rönnberg
Maria Fällman
Maria Lindgren Leavenworth
Marie Wiberg
Per Axelsson
Per-Olof Erixon
Thomas Olofsson
Åsa Strand
Erik Steinvall (doktorand)
Vakant (student)

Dokument

Regeringsbeslut 220113

Rektorsbeslut-samordnare för arbeter med profilområden

Rektorsbeslut-arbetet med profilområden

Metod och tidplan 211030

Kvalitetsbaserad resursfördelning

Elin Wiklund
2022-01-20