Ärendehantering för läraranställningar

Anhållan om rekrytering, utlysning, sakkunniga, anställningskommitténs beredning, beslut om anställning och anställningsvillkor

Professor, universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Rekryteringsanhållan

 • Rekryteringsanhållan skickas tillsammans med förslag på anställningsprofil till fakulteten för beslut av dekan*.
 • Anställningsärendet läggs upp i Varbi av fakultetens HR-specialist.

Utlysning

 • Annonsförslag utformas av institutionen utifrån godkänd anställningsprofil i samarbete med HR-specialist.
 • Annonsering av anställning diskuteras med HR-specialist, som ansvarar för utlysning på umu.se, Aurora samt Arbetsförmedlingen.

Sakkunniga

 • Efter ansökningstidens utgång skickar institutionen förslag till sakkunniga till fakulteten. Dekan fattar beslut om sakkunniga.

Anställningskommittén (möte 1)

 • När de första utlåtandena inkommit från sakkunniga behandlas ärendet i anställningskommittén för universitetslektorer. Vid mötet beslutas vem/vilka som ska kallas till anställningsintervju. Prefekten, eller den prefekten utser, adjungeras till anställningskommitténs möte.
 • Institutionen ansvarar för att kalla till intervjuer samt eventuella provföreläsningar och referenstagning. Minst en ledamot från anställningskommittén samt sakkunniga ingår i intervjugruppen. Minnesanteckningar förs under samtliga intervjuer samt provföreläsningar. Även referenstagning dokumenteras.

Anställningskommittén (möte 2)

 • Efter genomförda intervjuer etc. och sakkunniga inkommit med slutliga yttranden tas ärendet upp på nytt i anställningskommittén. Kommittén rangordnar sökanden samt förslår innehavare av befattningen. Prefekten, eller den prefekten utser, adjungeras till anställningskommitténs möte.

Beslut om anställning och anställningsvillkor

Dekan* beslutar om anställningen. Dessförinnan:

 • Protokoll från anställningskommitténs möte skickas till prefekten, institutionens HR-samordnare samt fakultetens HR-specialist.
 • Prefekten samråder med fakulteten om lön.
 • Prefekt kontaktar den sökande som förslagits för anställningen för att komma överens om lön och andra anställningsvillkor.
 • Vid anställning av biträdande universitetslektor ska bedömningsgrunderna som kommer att tillämpas i ett ärende om befordran till universitetslektor, enligt Anställningsordningen avsnitt 4. Befordran, vara fastställda.
 • Anställningen samverkas i fakultetens samverkansgrupp (FSG).
 • Institutionen skickar därefter två exemplar av det ännu inte undertecknade anställningsavtalet till fakulteten.

Efter dekanen* fattat beslut om anställning och anställningsavtalet är undertecknat avslutar HR-specialist på fakulteten ärendet i Varbi och överklagandetiden startar.

........................

*Vid rekrytering av professor, adjungerad professor eller gästprofessor, beslutar rektor om rekryteringsanhållan, anställningsprofil och anställningen.

Forskare

Rekryteringsanhållan

 • Rekryteringsanhållan skickas tillsammans med förslag på anställningsprofil, dokumentation från finansiär så som ansökan, yttrande, kontrakt, protokoll eller annat underlag som tillstyrker personens koppling till finansieringen till fakulteten för beslut av dekan.

Utlysning

 • Annonsförslag utformas av institutionen utifrån godkända anställningsprofilen i samarbete med HR-specialisten.
 • Annonsering av anställning diskuteras med HR-specialist, som ansvarar för utlysning via Varbi.

Sakkunniga

Beslut om anställning och anställningsvillkor
Dekan beslutar om anställningen.

 • Prefekten samråder med fakulteten om lön.
 • Prefekt kontaktar den sökande som förslagits för anställningen för att komma överens om lön och andra anställningsvillkor.
 • Anställningen samverkas i fakultetens samverkansgrupp (FSG).
 • Institutionen skickar därefter två exemplar av det ännu inte undertecknade anställningsavtalet till fakulteten.

Efter dekanen fattat anställningsbeslutet och anställningsavtalet är undertecknat avslutar HR-specialist på fakulteten ärendet i Varbi och överklagandetiden startar.

Postdoktor

Handläggning av postdoktorsanställningar utförs enligt delegationsordningen vid institutionen från utlysning till avslut av ärende.
Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor finner ni här

Utlysning

 • Annonsförslag utformas av institutionen utifrån godkända anställningsprofilen i samarbete med HR-specialisten.
 • Institutionen lägger sedan upp annonsen i Varbi för utlysning via umu.se, Aurora samt Arbetsförmedlingen.

Urvalsprocess

 • Prefekten utser en rekryteringsgrupp bestående av docenter eller professorer. Vid behov kan extern sakkunnig anlitas.
 • Efter genomförda intervjuer och referenstagningar (som dokumenteras), rangordnar rekryteringsgruppen de sökande.

Beslut om anställning och anställningsvillkor

Prefekt beslutar om anställningen.

 • Prefekt samråder med fakulteten om lön.
 • Prefekt kontaktar den sökande som förslagits för anställningen för att komma överens om lön och andra anställningsvillkor.
 • Anställningen samverkas i fakultetens samverkansgrupp (FSG).
 • Prefekten och den som erbjuds anställningen undertecknar anställningsavtalet.

Efter att prefekt fattat anställningsbeslutet och anställningsavtalet är undertecknat avslutar institutionen ärendet i Varbi och överklagandetiden startar.

Åsa Persson Isaksson
2022-04-01