Strategiska rådet för digitalisering (DIGA)

Strategiska rådet för digitalisering (DIGA) är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för rektor och övrig universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter, Universitetsförvaltning, Universitetsbiblioteket och Lärarhögskolan avseende IT- och digitaliseringsfrågor.

Rådet har i övrigt i uppdrag att:

 • ta initiativ till digitalisering för att stärka forskning och utbildning,
 • samordna digitaliseringsfrågor övergripande för samtliga verksamhetsområden,
 • samverka med de övriga strategiska råden avseende digitaliseringsfrågor som faller inom respektive råds ansvarsområde,
 • samordna, prioritera och kvalitetssäkra underlag inför universitetsledningens prioritering av IT-relaterade behov och investeringar samt kontinuerligt utveckla denna process. Uppdraget ska samordnas med ordinarie budgetprocess,
 • föreslå bortprioritering och avveckling av befintliga IT-system i de fall rådet finner det motiverat,
 • bidra med verksamhetsperspektiv i övergripande frågor om systemförvaltning,
 • bidra till ett effektivt resursutnyttjande av universitetets IT-resurser.

Rådet består av:

 • Universitetsdirektör, ordförande
 • ansvarig i resp. fakultetsledning/Lärarhögskolan för området eller den som dekan/motsvarande utser (5)
 • Överbibliotekarien, eller ansvarig för området vid Universitetsbiblioteket (1)
 • Student (1), utses på det sätt studentkårerna gemensamt kommer överens om
 • IT-chef (1)
 • Företrädare för Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (1), utses av överbibliotekarien

Kontaktinformation

Fredrik Georgsson 
Planeringsenheten

Minnesanteckningar

Sara Rambe
2023-02-09