Universitetsgemensamma projekt

Med universitetsgemensamma projekt avses projekt som är avgränsat i tid och resurser, som utförs av en tillfällig projektorganisation, för att utföra en särskild uppgift av engångskaraktär eller för att nå tydligt definierade mål. Det är en avgränsad uppgift som inte ingår i ordinarie verksamhet.

När ett projekt initieras behöver idén prövas mot vissa fastställda kriterier.

 

Kriterier

I regeln anges att minst ett utav fem kriterier ska vara uppfyllda

Initiering

Förslag till universitetsgemensamma projekt ska följa linjeorganisationen. Se mer i regeln.

Beredning

Planeringsenheten bereder förslag till universitetsgemensamma projekt och föredrar dem för universitetsdirektören. Om universitetsdirektören ställer sig positiv behandlas projektidén av universitetsledningen.

Samverkan med fackliga organisationer

Samverkan med de fackliga organisationerna bör ske innan projektstart.

Beslut 

Det är rektor som fattar beslut om vilka projekt som är universitetsgemensamma. 

Sara Rambe
2023-02-09