Utbildningsstrategiska rådet, USR

Det strategiska rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (USR) är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för rektor och övrig universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola. USR ansvarar för att initiera, utveckla och samordna frågor, inklusive samverkan och internationalisering, inom utbildningsområdet. USR har ett särskilt ansvar för att driva utveckling, implementering och uppföljning av universitetets kvalitetssystem för utbildning.

Rådet består av

  • ansvarig i universitetsledningen för utbildning på grund- och avancerad nivå, ordförande
  • ansvarig i resp. fakultetsledning/Lärarhögskolan för utbildning på grund- och avancerad nivå (5)
  • en utbildningsledare per fakultet/lärarhögskolan
  • föreståndare för UPL
  • studenterKontaktinformation

Omvärldsbevakare/Utredare

Åsa Rudehäll

Åsa Rudehäll
090-786 9993
Planeringsenheten

Inplanerade möten

Minnesanteckningar

Sara Rambe
2023-11-27