Rektors beslutsmöte

Beredningsprocessen för handläggning av ärenden som ska gå till rektors beslutsmöte ska utgå från nedanstående steg.

Initiering

Kan avse rapporter, budget, examensbeskrivningar, utlysningar, inrättande av utbildningsprogram eller andra liknande ärenden. Kan vara egeninitierade eller initieras utifrån.

Beredning och samråd

Ärendet bereds i samråd med berörda parter utifrån ärendets karaktär och omfattning.

Behöver samråd ske med universitetsledningen innan ärendet går vidare till beslut? Kontakta i så fall akademisekreteraren.

Internremiss

Behöver ärendet remitteras för synpunkter inom universitetet?

Innan ett ärende går ut på remiss ska det alltid föredras för RADON/Kanslichefsmöte. Remisstiden ska vara minst 5 veckor och remissinstanser är i normalfallet fakulteterna, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen, fackliga organisationer och studentkårer.

Viktigare frågor ska samrådas med universitetsledningen också innan remissförfarande. Avstämning kring samråd sker med akademisekreteraren.

För ärenden som berör utbildning eller studenters situation och där ärendet inte har remitterats till studentkårer, ska samråd ske med studentkårerna innan ärendet går vidare till beslut. Se regler för studentinflytande för ytterligare information om samråd med studenter och studentkårer.

Strategiskt råd / Ledningsråd

Behöver ärendet diskuteras/förankras i ett eller flera av de strategiska råden?

  • Strategiska rådet för administration (RADON)/Kanslichefsmötet (KC)
  • Strategiska rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (USSR)
  • Strategiska rådet för forskning och utbildning på forskarnivå (FOSTRA)
  • Strategiska rådet för lika villkor (LIV)
  • Ledningsrådet

Samverkan med fackliga organisationer

Berör ärendet personal eller viktigare/större förändringar?

Samverkan ska ske i centrala samverkansgruppen för ärenden som berör viktigare personalförändringar. Se lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling för ytterligare information angående former för samverkan med fackliga organisationer.

Gatekeeping

Ärendet ska godkännas av akademisekreteraren innan det går vidare till rektor för beslut.

Beslut

Rektor
Rektor fattar beslut i ärendet. Läs Vanliga frågor inför rektors beslutsmöte och kontakta registratur och arkiv för rutiner inför rektors beslutsmöte.

Information

Expediering

Beslutet ska expedieras till dem som närmast berörs av beslutet. Ansvarig handläggare meddelar expedieringslista till registratur och arkiv.

Information genom nyhet på intranätet

Utifrån bedömning av biträdande universitetsdirektör och i samråd med Kommunikationsenheten tas en nyhet fram för publicering på lämplig webb och, om det anses relevant, genom nyhetsbrevet Nyheter för anställda och/eller Chefsnytt.

Implementering

Hur fortsätter arbetet efter att beslut har fattats?

Uppföljning

Hur ska beslutet följas upp?

Kontakt

Daniel Andersson
Akademisekreterare
090-786 99 11 

Thomas Wahlström
Utredare
090-786 66 85

Kontakt med rektorsmötets sekreterare

Kontaktinformation

Registrator
Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3
Universitetstorget 16

registrator@umu.se

Kontaktpersoner

Chatarina Wiklund
090-786 53 46

Dennis Jakobsson
090-786 51 24

Fredrik Hamrin
090-786 59 10

Sara Rambe
2023-02-09