Gällande timpriser för 2020/2021

Timkostnader för interna köp och försäljningar av lärares insatser vid Umeå universitet år 2021

Rektor beslutade 2020-09-08 om 2021 års kostnadsnivåer vid interndebitering enligt nedan. Beslutet i sin helhet.

Anslagsfinansierad utbildning på grund, avancerad och forskarnivå
891 kr/klocktimme för lektorskompetens och däröver
621 kr/klocktimme för adjunktskompetens och därunder

Bidragsutbildning
1 160 kr/klocktimme för lektorskompetens och däröver
809 kr/klocktimme för adjunktskompetens och därunder

Uppdragsutbildning
1 020 kr/klocktimme för lektorskompetens och däröver, samt
711 kr/klocktimme för adjunktskompetens och därunder.

Observera att timkostnaderna ovan endast avser köp och försäljning av undervisande personals insatser inom utbildning.

Gäller det vidarefakturering, avseende undervisande personals insatser inom utbildning alternativt annan personals tid hänvisas till Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal.

Interna priser beslutade av universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen beslutade 2020-06-02 om Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023. I budgeten ingår bland annat pris för internhyra och lokalvård inom Umeå universitet 2021.

Lokalhyra

Internhyran för år 2021 är 3 628 kronor per kvadratmeter och år (2020: 3 509 kr/kvm). Internhyran höjs med 119 kronor/kvadratmeter år 2021 vilket motsvarar 3,4 procent (2020: 3,5 procent). Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av stigande konsumentprisindex, gjorda och planerade investeringar år 2018─2021, samt återställning av ackumulerat underskott för åren 2019-2020.

Lokalvård

Priset för lokalvård uppgår till 341,78 kronor per kvadratmeter år 2021 (2020: 336,00 kronor). Den procentuella ökningen är 1,7 procent år 2021 jämfört med år 2020 (2020: 1,0 procent). Mot bakgrund av att andelen debiterbar yta ökar år 2021 jämfört med år 2020 möjliggörs utrymme för kostnadsökningar inom lokalvården och undantag från tillämpning av modell för beräkning av lokalvårdspris görs därmed 2021.

Interna priser beslutade av universitetsdirektören

Nedanstående priser beslutas årligen av universitetsdirektören. Beslut tas efter rekommendationer från universitetets prissättningsråd som bland annat går igenom förutsättningar och prisförslag från de berörda förvaltningsenheterna. Här hittar du aktuella priser för interna köp inom dessa områden.

Gemensamt bokningsbara lokaler

För att stimulera ett bättre lokalutnyttjande under dagen finns en prisdifferentiering som innebär ett lägre pris mellan kl. 8-10 och 15-17 och ett högre pris mellan kl. 10-15.

Pris för tjänsten

Inför 2021 höjs priset för gemensamt bokningsbara lokaler med 3,4 procent. Specifikt pris för olika lokaler 2021 och 2020 hittar du i Beslut pris för gemensamt bokningsbara lokaler 2021 respektive Beslut pris för gemensamt bokningsbara lokaler 2020.

Service och stöd/Husservice

År 2016 förändrades prismodellen för Husservice som då delades upp i fem tjänster:

  1. Lokal posthantering i huset
  2. Paket- och godshantering i huset
  3. Service och stöd allmänna ytor
  4. Service och stöd institutionsförhyrda lokaler
  5. Service och stöd bokningsbara lokaler

Pris för tjänsten

Kostnaden för varje tjänst avgörs utifrån

  • antal anställda
  • antal studenter

eller

  • antal bokade timmar.

Universitetsdirektören beslutade 2016 om den nya prismodellen och beslutade samtidigt om en jämkning av kostnaden under en femårsperiod, så att totalkostnaden inte ska över- eller understiga 5 %. Inför 2021 är femårsperioden över och inga utjämningar sker, fördelningarna sker direkt på kostnadsdrivarna.

Specifika priser för 2020 och 2021 hittar du Beslut för pris husservice tjänster 2021 respektive Beslut pris för husservice tjänster 2020.

Salstentamina

Tentamensservice förbereder och hanterar tentamina gentemot institutionerna med planering av lokaler och bemanning för själva skrivningsbevakningen.

Pris för tjänsten

Priset för salstentamina under 2021 är 24,85 kr per studenttimme (2020 är 24,20 kr per studenttimme). Antal studenttimmar beräknas utifrån antal skrivande studenter multiplicerat med skrivtiden.

Fast telefoni och Skype för företag

Från och med 2018 ingår fördelning av kostnader för fast telefoni och Skype för företag i rektors detaljbudget.

Mobiltelefoni

Information om universitetets mobilteleoperatör, abonnemang och priser hittar du på sidan för Mobiltelefoni.

 

IT-tjänster med enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

Beslutade priser gäller för ITS egna resurser, det vill säga anställd personal.

Pris för tjänsten

Specifika priser för olika tjänster hittar du i Beslut pris IT-tjänster med ITS 2021 respektive Beslut pris IT-tjänster med ITS 2020.

Inhousebyrån

Prisnivån för 2021 behålls på samma nivå som 2020. 

Pris för tjänsten

Specifika priser för olika tjänster hittar du i Beslut pris Inhousebyrån 2021 

Läs mer om tjänsterna hos Inhousebyrån.

Elin Wiklund
2021-05-17