Gällande timpriser för 2022/2023

Timkostnader för interna köp och försäljningar av lärares insatser vid Umeå universitet år 2022

 

Rektor beslutade 2021-11-16 om 2022 års kostnadsnivåer vid interndebitering enligt nedan. Beslutet i sin helhet. Priser för 2021 finns här

Anslags- och bidragsfinansierad utbildning på grund, avancerad och forskarnivå

1 160 kr/klocktimme för lektorskompetens och däröver
809 kr/klocktimme för adjunktskompetens och därunder

Uppdragsutbildning

1 037 kr/klocktimme för lektorskompetens och däröver, samt
727 kr/klocktimme för adjunktskompetens och därunder

Observera att timkostnaderna ovan endast avser köp och försäljning av undervisande personals insatser inom utbildning.

Gäller det vidarefakturering, avseende undervisande personals insatser inom utbildning alternativt annan personals tid hänvisas till Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal.

Interna priser beslutade av universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen beslutade 2021-06-09 om Budget 2022 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2023-2024. I budgeten ingår bland annat pris för internhyra och lokalvård inom Umeå universitet 2022.

Lokalhyra

Internhyran för år 2022 är 3 701 kronor per kvadratmeter (2021: 3 628 kr/kvm). Internhyran höjs med 73 kronor/kvadratmeter år 2022 vilket motsvarar 2,0 procent (2021: 3,4 procent). Orsaken till höjningen 2022 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning
av konsumentprisindex med 2,1 procent samt genomförda och planerade investeringar år 2020–2022.

Lokalvård

Priset för lokalvård uppgår till 351,3 kronor per kvadratmeter år 2022 (2021: 341,78 kr/kvm). Den procentuella ökningen är 2,8 procent år 2022 jämfört med år 2021 (2021: 1,7 procent). Ökningen består av årlig förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, kostnadsökningar beroende av en
stor ökning av antalet textilmattor, samt årlig indexuppräkning. Liksom för år 2020 uppgår andelen debiterbar yta till 56 procent

Interna priser beslutade av universitetsdirektören

Nedanstående priser beslutas årligen av universitetsdirektören. Beslut tas efter rekommendationer från universitetets prissättningsråd som bland annat går igenom förutsättningar och prisförslag från de berörda förvaltningsenheterna. Här hittar du aktuella priser för interna köp inom dessa områden.

Gemensamt bokningsbara lokaler

För att stimulera ett bättre lokalutnyttjande under dagen finns en prisdifferentiering som innebär ett lägre pris mellan kl. 8-10 och 15-17 och ett högre pris mellan kl. 10-15.

Pris för tjänsten

Inför 2022 höjs priset för gemensamt bokningsbara lokaler med 2,1 procent. Specifikt pris för olika lokaler 2022 och 2021 hittar du i Beslut pris för gemensamt bokningsbara lokaler 2022 respektive Beslut pris för gemensamt bokningsbara lokaler 2021.

Service och stöd/Husservice

År 2016 förändrades prismodellen för Husservice som då delades upp i fem tjänster:

  1. Lokal posthantering i huset
  2. Paket- och godshantering i huset
  3. Service och stöd allmänna ytor
  4. Service och stöd institutionsförhyrda lokaler
  5. Service och stöd bokningsbara lokaler

Pris för tjänsten

Kostnaden för varje tjänst avgörs utifrån

  • antal anställda
  • antal studenter

eller

  • antal bokade timmar.

Specifika priser för 2021 och 2022 hittar du i Beslut för pris husservice tjänster 2021 respektive Beslut pris för husservice tjänster 2022.

Salstentamina

Tentamensservice förbereder och hanterar tentamina gentemot institutionerna med planering av lokaler och bemanning för själva skrivningsbevakningen.

Pris för tjänsten

Priset för salstentamina under 2022 är 25,55 kr per studenttimme (2021 är priset 24,85 kr per studenttimme). Antal studenttimmar beräknas utifrån antal skrivande studenter multiplicerat med skrivtiden.

TimeEdit

Universitetsdirektören beslutade 2021-10-11 att kostnaden för TimeEdit från och med den 1 januari 2022 ska finansieras genom internhyran för de bokningsbara lokaler som betalar internhyra. Externa lokaler som nyttjar TimeEdit kommer att debiteras sin andel av totalkostnaden för TimeEdit. Detta avser lokaler inom ALF, TUA samt polisutbildningen.

Fast telefoni och Skype för företag

Från och med 2018 ingår fördelning av kostnader för fast telefoni och Skype för företag i rektors detaljbudget.

Mobiltelefoni

Information om universitetets mobilteleoperatör, abonnemang och priser hittar du på sidan för Mobiltelefoni. 

IT-tjänster med enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

Beslutade priser gäller för ITS egna resurser, det vill säga anställd personal.

Pris för tjänsten

Specifika priser för olika tjänster hittar du i Beslut pris IT-tjänster med ITS 2022 respektive Beslut pris IT-tjänster med ITS 2021.

Inhousebyrån

Inhousebyrån är anslagsfinansierade från och med 2022-01-01. De tjänster som bedrivs inom Inhousebyrån är grafisk formgivning, foto, film och direktsändningar. Beställaren står fortfarande, precis som tidigare, för eventuella externa fakturor som t.ex. tryck, ljus, ljud, lokaler, undertextning till varje film, medieköp m.m.

Elin Wiklund
2022-10-03