Prissättningsrådet - Gällande timpriser för 2022/2023

Interna priser beslutade av rektor

Timkostnader för interna köp och försäljningar av lärares insatser vid Umeå universitet år 2023 

Rektor beslutade 2022-11-25 om 2023 års kostnadsnivåer vid interndebitering enligt nedan. Beslutet i sin helhet 2023. Priser för 2022 finns här

Anslags- och bidragsfinansierad utbildning på grund, avancerad och forskarnivå
1 172 kr/klocktimme för lektorskompetens och däröver
817 kr/klocktimme för adjunktskompetens och därunder

Uppdragsutbildning
1 074 kr/klocktimme för lektorskompetens och däröver, samt
748 kr/klocktimme för adjunktskompetens och därunder
Observera att timkostnaderna ovan endast avser köp och försäljning av undervisande personals insatser inom utbildning.

Gäller det vidarefakturering, avseende undervisande personals insatser inom utbildning alternativt annan personals tid hänvisas till Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal.

Interna priser beslutade av universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen beslutade 2022-11-25 om Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025. I budgeten ingår bland annat pris för internhyra och lokalvård inom Umeå universitet 2023.

Lokalhyra

Internhyran för år 2023 är 3 771 kronor per kvadratmeter (2022: 3 701 kr/kvm). Internhyran höjs med 70 kronor/kvadratmeter år 2023 vilket motsvarar 1,9 procent (2022: 2,0 procent). Orsaken till höjningen 2023 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning
av konsumentprisindex med 3,5 procent samt genomförda och planerade investeringar år 2021–2023.

Från och med 2023 och framåt ingår studentbokningar i internhyran (4,1 mnkr/år). Det innebär att interndebitering till fakulteter och institutioner avseende detta tas bort efter 2022.

Lokalvård

Priset för lokalvård uppgår till 360,3 kronor per kvadratmeter år 2023 (2022: 351,3 kr/kvm). Den procentuella ökningen är 2,6 procent år 2023 jämfört med år 2022 (2022: 2,8 procent). Priset beräknas utifrån årlig förändring av kvoten mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, samt eventuella justeringar för antalet textilmattor och modernisering, samt årlig indexuppräkning. Från och med 2023 inkluderas lokaler i Örnsköldsvik och Skellefteå samt lokalvårdens personalrum i den debiterbara ytan.

Interna priser beslutade av universitetsdirektören

Nedanstående priser beslutas årligen av universitetsdirektören. Beslut tas efter rekommendationer från universitetets prissättningsråd som bland annat går igenom förutsättningar och prisförslag från de berörda förvaltningsenheterna. Här hittar du aktuella priser för interna köp inom dessa områden.

Gemensamt bokningsbara lokaler

För att stimulera ett bättre lokalutnyttjande under dagen finns en prisdifferentiering som innebär ett lägre pris mellan kl. 8-10 och 15-17 och ett högre pris mellan kl. 10-15. Under 2022 har beslut fattats om nya avbokningsregler för bokningsbara lokaler.

Pris för tjänsten

Inför 2023 höjs priset för gemensamt bokningsbara lokaler med 1,9 procent. Specifikt pris för olika lokaler 2022 och 2023 hittar du i Beslut pris för gemensamt bokningsbara lokaler 2022 respektive Beslut pris för gemensamt bokningsbara lokaler 2023.

Service och stöd/Husservice

Prismodellen för Husservice är uppdelad i följande fem tjänsteområden:

  1. Lokal posthantering i huset
  2. Paket- och godshantering i huset
  3. Service och stöd allmänna ytor
  4. Service och stöd institutionsförhyrda lokaler
  5. Service och stöd bokningsbara lokaler

Pris för tjänsten

Kostnaden för varje tjänst avgörs utifrån

  • antal anställda
  • antal studenter

eller

  • antal bokade timmar.

Specifika priser för 2022 och 2023 hittar du i Beslut pris för husservice tjänster 2022. Respektive Beslut pris för husservice tjänster 2023.

Salstentamina

Tentamensservice förbereder och hanterar tentamina gentemot institutionerna med planering av lokaler och bemanning för själva skrivningsbevakningen.

Pris för tjänsten

Priset för salstentamina under 2023 är 26,85 kr per studenttimme (2022 är priset 25,55 kr per studenttimme). Antal studenttimmar beräknas utifrån antal skrivande studenter multiplicerat med skrivtiden.

Tentamensservice - lånedatorer

Den administrativa avgiften vid tentamensservice för lånedatorer, år 2023, framgår nedan.

Pris för tjänsten
1 – 10 datorer 160 kr per tillfälle
11–20 datorer 320 kr per tillfälle
21–30 datorer 480 kr per tillfälle
31–60 datorer 960 kr per tillfälle

TimeEdit

Universitetsdirektören beslutade 2021-10-11 att kostnaden för TimeEdit från och med den 1 januari 2022 ska finansieras genom internhyran för de bokningsbara lokaler som betalar internhyra. Externa lokaler som nyttjar TimeEdit kommer att debiteras sin andel av totalkostnaden för TimeEdit. Detta avser lokaler inom ALF, TUA samt polisutbildningen.

Fast telefoni och Skype för företag

Från och med 2018 ingår fördelning av kostnader för fast telefoni och Skype för företag i rektors detaljbudget.

Mobiltelefoni

Information om universitetets mobilteleoperatör, abonnemang och priser hittar du på sidan för Mobiltelefoni. 

IT-tjänster med enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

Beslutade priser gäller för ITS egna resurser, det vill säga anställd personal

Pris för tjänsten

Specifika priser för olika tjänster hittar du i Beslut pris IT-tjänster med ITS 2022 respektive Beslut pris IT-tjänster med ITS 2023.

Inhousebyrån

Inhousebyrån är anslagsfinansierade från och med 2022-01-01. De tjänster som bedrivs inom Inhousebyrån är grafisk formgivning, foto, film och direktsändningar. Beställaren står fortfarande, precis som tidigare, för eventuella externa fakturor som t.ex. tryck, ljus, ljud, lokaler, undertextning till varje film, medieköp m.m.

Sara Rambe
2023-08-31