Regler och handläggningsordningar – forskarutbildning

Roller och ansvarsfrågor för utbildning på forskarnivå ska följa nationella och lokala regler vid Umeå universitet, vilket även inkluderar gällande delegationsordningar.

Följande formella dokument har beaktats:

 • Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet FS 1.1-87-16,
 • Handläggningsordning för dokumentation av uppgifter i Ladok på forskarnivå vid Umeå universitet FS 1.1.2-1603-14,
 • Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet FS 1.1-859-17, Delegationsordning Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr 103-1701-11.

Dessa dokument återfinns på universitetets hemsida för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet där ytterligare information om regler och handläggningsordningar kan hittas.

Se även även fakultetens handläggningsordning för tillgodoräknande.

Handläggningsordning för tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå

En tydlig ansvarsfördelning mellan de olika rollerna som finns i en forskarutbildning finns beskrivna i dokumentet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Nedan följer en sammanfattning:

Examinator

Examinator har ett övergripande ansvar för forskarutbildningens innehåll, kvalitet och utveckling genom att bland annat kvalitetssäkra den allmänna studieplanen.

För varje forskarutbildningsämne ska det finnas en examinator samt minst en biträdande examinator. Dessa utses, i samråd med kommittén för utbildning på forskarnivå, av fakultetens forskningskommitté efter förslag från prefekt.

Innehavare av uppdragen ska ha doktorsexamen och bör vara professor men minst docent och ha handlett doktorander som huvudhandledare, samt bör ha genomgått relevant handledarutbildning.

En examinator kan ansvara för flera forskarutbildningsämnen.

Examinator ansvarar specifikt för att:

 • ta del av planering och upprättande av den första individuella studieplanen för en blivande doktorand.
 • besluta om tillgodoräknande av kurs(er) som studenten tagit innan antagning som doktorand (bör ske i samband med antagning till forskarutbildningen).
 • bereda ärenden gällande tillgodoräknande av andra året från masterexamen för att beslutas av dekan.
 • besluta om tillgodoräknande av samtliga kurser eller motsvarande som läses och examineras vid annat lärosäte än vid Umeå universitet.
 • besluta om tillgodoräknande när kurs/utbildning (eller del därav) ersätter en kurs (eller del därav) som är obligatorisk enligt den allmänna studieplanen.
 • godkänna kurser som ska ingå i forskarutbildningen genom att underteckna
 • arkivlistor från Ladok.
 • godkänna och besluta om att alla kurser är klara genom undertecknande av arkivlistan för Ladok.

Inför disputation eller licentiatseminarium:

 • avge en rekommendation till dekan om huruvida doktoranden är redo för disputationen. I detta ingår att bedöma avhandlingens omfång och kvalitet och i vilken grad doktoranden uppnått de nationella examensmålen.
 • efter samråd med huvudhandledare föreslå ordförande, opponent och betygsnämnd till dekan, (eller motsvarande för licentiatseminarium).

Efter disputation eller licentiatseminarium:

 • besluta om betyg för licentiatavhandling efter förslag från betygsnämnd.
 • baserat på undertecknat godkänt beslutsprotokoll underteckna arkivlistan godkänd avhandling/licentiatuppsats för Ladok-registrering.

Ärenden rörande doktorander som har examinatorn som handledare/biträdande handledare behandlas av biträdande examinator.

Dekan

Dekan ska:

 • besluta om tillgodoräknande av andra året från masterexamen.
 • besluta om ordförande, opponent och betygsnämnd (eller motsvarande för licentiatseminarium) efter erhållande av examinatorns rekommendation rörande om huruvida doktoranden är redo för disputationen.

 

Prefekt

Prefekten ska:

 • utse studierektor för utbildning på forskarnivå.
 • besluta om antagning av doktorand.
 • utse handledare och biträdande handledare för varje doktorand.
 • besluta om byte av handledare efter doktorands begäran.

Studierektor

Studierektor ska ge stöd i olika frågor till institutionens doktorander, handledare och examinatorer.

Följande uppgifter ska ingå i uppdraget som studierektor:

 • Bereda ärenden om antagning till forskarutbildning.
 • Kvalitetssäkra den individuella studieplanen vid antagning av doktorand.
 • Introducera nya doktorander till forskarutbildningen.
 • Fastställa de årliga uppföljningarna av de individuella studieplanerna.
 • Hantera remisser och andra uppdrag som rör forskarutbildning.

Följande uppgifter kan delegeras av prefekten till studierektorn:

 • Informera om de kurser som ges av fakulteten och vilka som är obligatoriska.
 • Samordna institutionens forskarutbildningskurser.
 • Informera om aktuella lokala och nationella regelverk för utbildning på forskarnivå.
 • Samordna handledarträffar vid institutionen.
 • Ordna årliga doktorandträffar.

Handledare – huvudhandledare, biträdande handledare

För varje doktorand ska prefekten utse minst två handledare varav en till huvudhandledare. Minst en av handledarna ska ha tillsvidareanställning som lärare vid dem institution där handledning sker och minst en av dem ska vara docent. Huvudhandledare och biträdande handledare ska ha doktorsexamen och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller ha bedömts ha motsvarande kompetens.

Huvudhandledaren ansvarar för att:

 • bereda ärenden för tillgodoräknande vid antagning av doktorand till forskarutbildningen inför beslut av examinator.
 • tillsammans med doktoranden och övriga handledare planera doktorandens forskning och andra moment i forskarutbildningen.
 • tillsammans med övriga handledare handleda doktoranden i forskningen.
 • tillsammans med doktoranden och referensgruppen följa upp den individuella studieplanen minst en gång per år. Där ingår bl.a. att följa upp hur doktorandens utbildning framskrider och vid behov föreslå åtgärder så att doktoranden uppnår de nationella examensmålen i den takt som anges i studieplanen.

Referensgrupp

Varje doktorand som antas efter 2014-01-01 ska ha tillgång till en referensgrupp. I
normalfallet ska minst två av handledarna och ytterligare minst en vetenskapligt meriterad lärare utan anknytning till doktorandens forskningsprojekt ingå. Ett beprövat alternativ är att referensgruppen består av två seniora forskare, som inte ingår i handledarkollektivet, och en doktorand som hunnit en bit in i studierna, detta för att lättare identifiera bekymmer i relationen handledare och doktorand. Ett annat sätt att uppnå detta är att en del av mötet hålls utan närvaro av handledare.

Referensgruppen ska:

 • träffa doktoranden vid minst ett formaliserat möte per år, i samband med uppföljningen av den individuella studieplanen.
 • granska och ge återkoppling på den individuella studieplanen till doktoranden.
 • kunna fånga upp signaler om projektet eller kommunikationen mellan doktorand och handledare inte fungerar.
 • finnas som stöd när examinatorn bedömer avhandlingens kvalitet och i vilken grad doktoranden uppfyller de nationella examensmålen inför disputationen.

Protokoll eller sammanfattning av referensgruppsmöten ska föras in i den individuella studieplanen.

Doktorand

Varje doktorand ansvarar för att följa den individuella studieplanen som överenskommits med huvudhandledaren, och att skyndsamt informera handledare och /eller referensgrupp om avvikelse uppkommer.

Doktoranden ansvarar dessutom för att:

 • tillsammans med huvudhandledaren regelbundet följa upp hur utbildningen framskrider genom att dokumentera progressionen i den individuella studieplanen.
 • tillsammans med huvudhandledaren identifiera aktiviteter för att forskarutbildningens nationella examensmål uppfylls.
 • medverka aktivt i och bidra till institutionens vetenskapliga miljö.

Kursexaminator

Kursexaminator för kurser vid Umeå universitet ska vara en av Umeå universitet utsedd lärare enligt rektors delegationsordning. För kurser inom forskarutbildningen är normalt kursansvarig lärare kursexaminator. Betyg på kurs ska bestämmas av en utsedd kursexaminator (Högskoleförordning 1993:100, 6 kap. 32 §).

 

Betygsnämnd

De krav och riktlinjer som gäller för betygsnämndens sammansättning och åtagande framgår av högskoleförordningen. Regler för betygsnämndens sammansättning återfinns i Regler för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet, FS1.1-87-16. Förslag på betygsnämnd ges av examinator efter samråd med huvudhandledare och beslutas av fakultetens dekan.

Betygsnämnden beslutar om betyg för doktorsavhandling och försvaret av denna. För licentiatavhandling och diskussion av denna föreslår betygsnämnden betyg och examinator beslutar om betyg.

Betygsnämndens uppdrag är att granska och bedöma avhandlingen samt försvaret (diskussionen vid licentiatseminarie) av densamma utifrån ämnets allmänna studieplan och de nationella examensmålen.

Om ledamot har frågor beträffande avhandlingen ska doktoranden beredas möjlighet att besvara dessa under disputationen. Betygsnämndens ledamöter ska medverka aktivt i den efterföljande diskussionen.

 

Fäll ihop

Opponent

Till fakultetsopponent kan den utses som har hög vetenskaplig kompetens inom
avhandlingsämnet. Opponenten ska i normalfallet vara docent eller ha motsvarande utländsk kompetens.

Opponenten ska i normalfallet inte vara verksam vid Umeå universitet. Förslag till opponent lämnas av examinator efter samråd med handledare. Dekan beslutar om utseende av opponent.

Opponentens roll är att kritiskt granska avhandlingen och att ingående diskutera den med respondenten vid disputationsakten.

Frankie Ekerholm
2021-11-04