Licentiatseminarium

Licentiatutbildningen är ett etapp- eller ett huvudmål i forskarutbildningen och omfattar minst 120 hp. För en licentiatexamen krävs dels godkända doktorandkurser, dels en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp. Normalstudietiden för licentiatexamen är två år vid heltidsstudier.

Licentiatuppsats och seminarium

Licentiatuppsatsen ska visa att den studerande kan redogöra för metodik och resultat på ett logiskt och vetenskapligt övertygande sätt. Kravet på självständighet utesluter inte att licentiatarbetet kan ingå i ett större forskningsprojekt.

Licentiatuppsatsen ska vara försedd med ett ISBN. Beställ ISBN. Detta kan du göra så snart titel på avhandlingen har fastställts, det är klokt att göra det i god tid innan tryckning.

Fakultetsnämnden har beslutat att följande regler ska gälla vid ett licentiatseminarium:

 • Licentiatutbildningen ska avslutas med ett offentligt seminarium där den studerande presenterar sitt licentiatarbete.
 • Licentianden anhåller om tid och plats för licentiatseminariet på universitetsgemensam blankett, vilken skickas till diariet. Det är viktigt att titeln på uppsatsen finns både på svenska och engelska.
 • Fakultetskansliet får sedan denna från diariet och kommer därefter att bekräfta tiden för licentiatseminarium och att beslut är fattat.
 • Tid och plats för seminariet anslås senast en vecka i förväg.
 • Namnen på den tillfrågade opponenten (valbart om så institutionen önskar/kräver), ordförande och betygskommitté, titel och bakgrund lämnas till examinator för att denne ska godkänna dessa genom att skriva under förslaget. Underskrivet förslag skickas sedan till fakultetskansliet.
 • När förslaget blir godkänt och dekan har skrivit under förslaget meddelar kansliet licentiand, handledare, examinator, administratör, Universitetsbiblioteket och registraturen att dekanus fattat beslut angående licentiatseminarium.
 • Handledaren/handledarna har rätt att närvara vid sammanträden med betygskommittén och delta i överläggningarna, men inte i besluten.
 • Protokoll ska föras vid betygskommitténs sammanträde där det ska framgå respondentens namn, licentiatuppsatsens titel samt namn, titel, institutions- och fakultetstillhörighet för de närvarande ledamöterna.
 • Att som betyg skall användas något av betygen godkänd eller icke godkänd.
 • Att minst två av ledamöterna i betygskommittén väljs från annan institution/avdelning än den som den studerande tillhör.
 • Att samtliga ledamöter i betygskommittén är disputerade och har doktorsexamen.
 • Alla avhandlingar som ges ut vid Umeå universitet ska registreras och publiceras i fulltext i universitetets publiceringsdatabas DiVA. Du registrerar själv din avhandling samt laddar upp en fulltext av avhandlingen i DiVA. Du bör även lämna ett fysiskt exemplar av avhandlingen till universitetsbiblioteket.
  Läs mer om hur du registrerar din avhandling på universitetsbibliotekets webb

Meddelande om licentiatseminarium med titel på och sammanfattning av licentiatarbetet, ska sändas till relevanta institutioner i landet.

Huvudhandledare tillsammans med institutionsadministratör ansvarar för att betygsprotokoll är framtaget och att protokollet efter betygsnämndens möte skickas till Registrator, Umeå universitet senast en vecka efter licentiatseminariet. Att ansöka om examensbevis ankommer sedan på licentianden.

Examensbevis

Blanketten "Ansökan om examensbevis" lämnas av licentianden till Examensenheten vid Umeå universitet.

Kopia av examensbeviset sänds till personalsekreteraren vid fakultetskansliet för prövning av lönejustering. Observera att licentiatexamen räknas från det datum som anges på examensbeviset, inte från seminariedagens datum.

Länk till ansökan om examensbevis på forskarnivå

Frankie Ekerholm
2024-02-14