Kvalitetssystem för utbildning

Här finner du Samhällsvetenskapliga fakultetens specificeringar av Umeå universitets kvalitetssystem.

Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning, integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet omfattar utbildning på samtliga nivåer och bygger på nio aktiviteter som syftar till att stödja, utveckla och synliggöra hur vi vid Umeå universitet arbetar med kvalitet i våra utbildningar.

Nedan beskrivs hur Samhällsvetenskaplig fakultet arbetar med universitetets kvalitetssystem för utbildning.

Aktivitet 1. Studentundersökningar

Umeå universitet har fyra centralt initierade enkätundersökningar riktade mot studenter och doktorander: Nybörjarenkäten och Studiebarometern för studenter på grundnivå samt Medarbetarenkäten och Avgångsenkäten för doktorander.


Utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Nybörjarenkäten och Studiebarometern genomförs varje höst växelvis. Den förstnämnda vänder sig till studenter som påbörjar sina studier höstterminen. Den senare riktas till programstudenter som befinner sig mitt i sin utbildning.


Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bryts resultaten från Nybörjarenkäten och Studiebarometern ner till program- och institutionsnivå och tillsänds programråd och studierektorer. Resultaten kommenteras i programmens VB/VP (se vidare Aktivitet 6) och ligger till grund för fortlöpande dialoger i olika forum samt mellan fakultetsledning och programråd/institutioner. Därtill görs analyser och sammanställningar på fakultets- och universitetsövergripande nivå.

Fakultetskansliet ansvarar för fakultetens handläggning av Nybörjarenkäten och Studiebarometern.

Tidigare resultatsammanställningar

 

Utbildning på forskarnivå

Medarbetarenkäten omfattar samtliga anställda inklusive doktorander och genomförs var tredje år. Avgångsenkäten går ut kontinuerligt, cirka tre veckor efter disputation. Resultaten analyseras och kommenteras i institutionernas liksom fakultetens VB/VP och ingår i verksamhetsdialoger.

Fakultetskansliet ansvarar för fakultetens handläggning av Medarbetarenkäten och Avgångsenkäten.

Länkar till tidigare resultatsammanställningar:

- Den senaste avgångsenkäten (hela Umu)
- Medarbetarundersökningen 2018 (hela Umu)

 

Aktivitet 2. Studenkårsskrivelsen

Studentkårsskrivelsen sammanställs gemensamt av studentkårerna vart tredje år och omfattar utbildning på samtliga nivåer. Genom Studentkårsskrivelsen ges studentkårerna möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten och ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningsverksamheten.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ansvarar Umeå studentkår för att frågor av särskild relevans för fakulteten lyfts fram. I samråd med fakultetsledningen prioriteras områden i behov av utveckling. Med utgångspunkt i detta förs fortlöpande dialoger i olika fora samt mellan fakultetsledning, programråd/institutioner och Umeå studentkår. Utvecklingsarbete och eventuella direkta åtgärder kommenteras i programmens, institutionernas samt fakultetens VB/VP samt ingår i verksamhetsdialoger.

Ansvaret för fakultetens arbete med Studentkårskrivelsen åvilar dekan med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vicedekan).

Studentkårsskrivelsen 2013: efter en genomgång av skrivelsen och diskussioner med studentkåren och institutioner prioriterades:
- Kursutvärdering
- Handledning
- Kursplaner

Studentkårsskrivelsen 2016: efter en genomgång av skrivelsen och diskussioner med studentkåren och institutioner prioriterades:
- Kursutvärdering
- Bemötande
- Arbetslivskopplingen i forskarutbildningen

Studentkårsskrivelsen 2019: efter en genomgång av skrivelsen och diskussion med studentkåren och institutioner prioriterades:
- Bemötande
- Prolongering i forskarutbildningen
- Psykiskt välbefinnande bland studenter

Aktivitet 3. Kursutvärdering

Kursvärdering från studenter på en kurs tillsammans med synpunkter och reflektioner från lärare och personal utgör underlag för kursutvärdering. Kursvärderingen ger också studenten möjlighet att reflektera över den egna lärprocessen och aktivt ta del i arbetet med att utveckla kursen.

En kursutvärdering ska behandla kursens innehåll och förutsättningar, och beskriva hur läraktiviteter och examinerande inslag ger förutsättningar för studenten att nå de förväntade studieresultaten. För kurser på forskarnivå som inte har kursplan relateras utvärderingen till de nationella examensmålen som är aktuella i kursen.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har med utgångspunkt i kvalitetssystemet tagit fram en handläggningsordning för kurs- och programutvärdering på grundnivå:

Värdering och utvärdering av kurser och utbildningsprogram vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Aktivitet 4. Programvärdering

Studenter som läser ett program på grundnivå och avancerad nivå ska ges möjligheter att framföra sina synpunkter på utbildningen som helhet (för forskarutbildning, se aktivitet 6). Syftet med programvärderingarna är att de ska bidra till utveckling av utbildningarna.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har med utgångspunkt i kvalitetssystemet tagit fram en handläggningsordning för kurs- och programutvärdering.

Sammanställning och analys av programvärderingarna görs i aktivitet 6: Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne.

Värdering och utvärdering av kurser och utbildningsprogram vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Instruktion för programråden vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Aktivitet 5. Säkring av nationella examensmål

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Umeå universitet ska kunna visa hur studenter med beviljad examen på grundnivå och avancerad nivå uppnått nationella examensmål. För varje examen upprättas därför en matris som visar hur de nationella examensmålen nås genom olika kursmål (uttryckta som FSR). Matrisen omfattar även fem av de perspektiv som ska kommenteras i VB/VP.

Sammanställning och analys av de nationella examensmålen görs i aktivitet 6, Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram.

Säkring av nationella examensmål på grundnivå och avancerad nivå samt bilagor:

Säkring av nationella examensmål på grundnivå och avancerad nivå

Bilaga A Säkring av nationella examensmål Bilaga 2a mall högskole
Bilaga B Säkring av nationella examensmål Bilaga 2b mall kandidat
Bilaga C Säkring av nationella examensmål Bilaga 2c mall magister
Bilaga D Säkring av nationella examensmål Bilaga 2d mall master

Utbildning på forskarnivå

Examensmål för utbildning på forskarnivå följs upp genom den individuella studieplanen och genom de rutiner som gäller för disputation. Examensmålsmatrisen utgör ett underlag för forskarutbildningsämnets VB/VP (se aktivitet 6).

Länk till Säkring av nationella examensmål på forskarutbildningsnivå

Aktivitet 6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne

I verksamhetsberättelsen sammanställs och analyseras den information och data som genererats i aktivitet 1-5 och aktivitet 7. Här ingår också uppföljning av tidigare års verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Med utgångspunkt i verksamhetsberättelsen redogörs i verksamhetsplanen för planerat utvecklingsarbete avseende utbildningsprogram respektive forskarutbildningsämnen.

Samhällsvetenskapliga fakulteten har en särskild handläggningsordning för den VB/VP som årligen ska upprättas av programråden.

Länk till Instruktion för programråd vid Samfak

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för utbildningsprogram och forskarutbildningsämne – handläggningsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten

 

Aktivitet 7. Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning

Utbildning på grund- och avanceradnivå

Syftet med den kollegiala granskningen är att den ska bidra till att säkra kvaliteten i utbildningens innehåll och genomförande samt ge stöd för kvalitetsutveckling. Utvärderingen baseras på utbildningsplan, examensbeskrivning, utbildningsprogrammets VB/VP samt övrigt som fakulteten anvisar. Dekan utser granskare efter samråd med berörd programsamordnare. Varje utbildningsprogram utvärderas minst var sjätte år.

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten är i normalfallet den kollegiala granskaren anställd vid Umeå universitet. Granskaren skriver en kort rapport med analys och rekommendationer till åtgärder som programsamordnaren och programrådet tar del av. Med utgångspunkt i rapporten tar programsamordnare och programråd fram en utvecklingsplan, vilken utgör ett underlag för dialog med fakultetsledningen.

Utbildning på forskarnivå

Fakultetsnämnden initierar minst var sjätte år en analys av de senaste årens VB och ASP för forskarutbildningsämnen. Analysen genomförs av sakkunnig inom vetenskapsområdet eller forskarutbildningsansvarig.

Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning – handläggningsordning vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsutvärdering genom kollegial extern granskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten - uppdragsbeskrivning

 

Aktivitet 8. Fakultetsaudit

Fakultetsaudit fokuserar på hur en fakultet, Lärarhögskolan eller en utvald förvaltningsenhet organiserar, stödjer och kvalitetsutvecklar utbildning och syftar till att, baserat på kollegiala synpunkter och rekommendationer, utveckla kvalitetsarbetet.

Universitetsledningen utser i samråd med USR och FOSTRA en auditgrupp. I denna ingår företrädare för olika funktioner inom universitetet inkl studenter. Även externa representanter kan ingå i gruppen.

Stående teman för auditen:
- Organisation av och stöd till utbildning och forskarutbildning
- Verksamhetens kvalitetsarbete för utbildning och forskarutbildning

Ytterligare teman kan bestämmas i samråd med berörd verksamhet.

Auditgruppen genomför gruppvisa samtal (platsbesök) med representanter för olika personalkategorier samt studenter, och skriver med detta som grund en rapport. I denna sammanfattas vad som framkommit i samtalen och efter genomgång av olika underlag. Fokus ligger på att identifiera styrkor respektive utvecklings- och förbättringsområden. Fakultetsledningens analys av auditrapporten och de åtgärder som planeras kommenteras i fakultetens VB/VP och utgör underlag i verksamhetsdialoger.

Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer att utvärderas under år 2020.

Aktivitet 9. Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet

Umeå universitets kvalitetssystem genomgår extern granskning genom UKÄs utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar samt granskningarna av universitetets kvalitetssäkringsarbete. För Umeå universitets interna process vid UKÄs utbildningsutvärderingar finns en särskild handläggningsordning.

Länk till Handläggningsordning för externa utbildningsutvärderingar (UKÄ)

Därtill hålls årliga dialoger med fokus på kvalitetsfrågor mellan universitetsledning och fakulteter och studentkårer.

KONTAKTPERSONER

Utbildningssamordnare

Jenny Nilsson
090-786 50 65

Utbildningsledare

Nils Eriksson
090-786 63 10
070-340 07 45

Eva Stoianov
2023-06-30