Implementering av HRS4R

The Human Resourses Strategy for Researchers (HRS4R) är ett verktyg för att implementera de 40 principerna i EU:s stadga för forskare med riktlinjer för rekrytering av forskare, EU Charter & Code. Stadgan togs fram 2005 i syfte att stärka den europeiska forskningspolitiken och forskningsverksamheten.

År 2018 anslöt Umeå universitet till den Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Samma år inleddes en GAP-analys för att ta fram en handlingsplan inför ansökan av utmärkelsen HR Excellence in Research, som universitetet erhöll år 2020.

Utmärkelsen är första steget i The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), en process för att implementera de 40 principerna i Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

GAP-analysen

Projektledare för universitetets ansökan om HR Excellence in Research från EU-kommissionen var forskaren Jessica Eriksson, universitetslektor i företagsekonomi. Med i arbetet var också en arbetsgrupp med representanter från fakulteter och universitetsförvaltningen. Gruppen analyserade hur Umeå universitets ordinarie kvalitetsprocesser levde upp till principerna i EU:s stadga och riktlinjer.

Underlag för analysen var bland annat universitetets medarbetarundersökning, avgångsenkäten för doktorander samt intervjuer med ett 30-tal forskare inom olika områden och faser av karriärer, samt nyckelpersoner på olika enheter inom universitetsförvaltningen. Utifrån detta identifierades områden där universitetets principer inte överensstämmer med stadgans principer. Åtgärdsförslag togs fram och skrevs in i en handlingsplan med aktiviteter som genomförs inom HRS4R.

Handlingsplan och aktiviteter

Processen HRS4R innehåller en mängd aktiviteter som syftar till bland annat att universitetet ska bli bättre på att ta hand om inkommande forskare och underlätta finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Forskningsstöd

Förstärkning och utveckling av forskningsstöd genom utveckling av Grants Office till en enhet för forskningsstöd och samverkan

Mål:

 • Initiala funktioner bemannade
 • Centrala funktioner har implementerats
 • Plan för vidareutveckling av forskningsstöd finns

Ansvarig enhet: Enheten för forskningsstöd och samverkan

Datahantering

Säkerställa tillgänglighet till långsiktig datalagring och datadelning vid Umeå universitet

Mål:

 • Kompetensutveckling för personal vid dataåtkomstenheten
 • Inventering av forskares behov och tillhandahålla utbildning
 • Utveckling av forskningsdatagrupptjänster
 • Projekt för forskningsdatahantering
 • Implementering av teknisk lösning för dataarkivering och lagring

Ansvarig enhet: Universitetsbiblioteket

Introduktionsaktiviteter och information

Säkerställa att det i introduktionen finns ett omfattande innehåll om forskarrollen och forskningsaktiviteter

Mål:

 • Reviderad introduktionsinformation på central nivå
 • Reviderad introduktionsinformation på fakultet- och avdelningsnivå
 • Tillhandahålla information om karriärutvecklingsmöjligheter och introduktionsverksamhet online

Ansvarig enhet: Personalenheten

Karriärutveckling

Mål:

 • Inventering, analys och förslag på åtgärder för att stärka stödet och möjliggöra samordning och information
 • Tillgängliga karriärutvecklingsaktiviteter för karriärer inom och utanför akademin
 • Reviderat material för utvecklingssamtal
 • Reviderad kompetensutvecklingspolicy

Ansvarig enhet: Personalenheten

Rekryteringsutbildningar

Implementera utbildningsprogram för fakulteternas anställningsnämnder/kommittéer

Mål:

 • Utbildningsprogram beslutat och utformat
 • Utbildningsprogram genomfört
 • Uppföljning och vidareutveckling
 • Tillhandahålla rekryteringsutbildningar

Ansvarig enhet: Personalenheten

Fördelning kvinnor/män bland professorer

Utveckling, genomförande och uppföljning av aktiviteter för att förbättra jämställdheten på professorsnivå

Mål:

 • Beslut om ny verksamhet
 • Genomförande och uppföljning av aktiviteter

Indikator: Trend i andelen kvinnliga professorer

Ansvarig enhet: Personalenheten

Arbetsbelastning

Identifiera orsaker till hög arbetsbelastning och svårigheter med återhämtning bland docenter och professorer

Mål:

 • Utveckla verktyg för systematisk arbetsmiljöhantering
 • Förslag på åtgärder för att motverka hög arbetsbelastning
 • Ledningssystem för systematisk arbetsmiljöhantering

Ansvarig enhet: Personalenheten

Medförfattarskap

Förstärkning av praktiker som stöder medförfattarskap i ett nationellt och internationellt sammanhang

Mål:

 • Inventering av riktlinjer på institutions-/enhetsnivå
 • Jämförelse mellan fakulteter och dialog om åtgärder
 • Rekommendationer och genomförande

Ansvarig enhet: Universitetsbiblioteket

Doktorander och handledare

Implementering och utvärdering av utvecklingsprogram för doktorander och handledare

 • Mål:Genomförande och utvärdering av utbildningsomgångar
 • Indikator: Doktorandenkät
 • Ansvarig enhet: Handelshögskolan

Styrgruppens sammansättning

Ordförande: Katrine Riklund, prorektor

 • Dieter Müller, vicerektor
 • Mikael Elofsson, dekan Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ruth Mannelqvist, dekan Humanistiska fakulteten
 • Lars Nordlander, personalchef

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för anställda forskare samordnas av Personalenheten, med HR-strategen Carina Mattsson som projektledare.

Mer information

Processen för att implementera HRS4R finns beskriven på Umeå universitets externa webbplats.

Information om HRS4R (via EURAXESS)

Vad är HR Excellence in Research?

Utmärkelsen HR Excellence in Research delas ut av EU till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och bra villkor för forskare samt kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa områden. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för att ha en rättssäker och transparent rekryteringsprocess samt karriärutveckling för forskare i alla skeden av forskarkarriären.

Boel Elmroth
2023-05-30