Implementering av HRS4R

Rektor beslutade 2018 att Umeå universitet ska ansluta sig till den Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare och under 2020 erhölls utmärkelsen HR Excellence in Research

HR Excellence in Research

Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och bra villkor för forskare samt kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa områden. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för att ha en rättssäker och transparent rekryteringsprocess samt karriärutveckling för forskare i alla skeden av forskarkarriären.

Bakgrund

EU-kommissionen utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare. Målet är att upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet, stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken samt etablera en attraktiv, öppen och hållbar arbetsmarknad för forskare.

Stadgan och riktlinjerna utgörs av allmänna principer och krav som fastställer forskares och deras arbetsgivares roll, ansvar och rättigheter. Syftet med stadgan och riktlinjerna är att se till att relationerna mellan forskare och arbetsgivare bidrar både till framgångsrika forskningsresultat, och till utbyte av och tillgång till kunskap, teknisk utveckling och karriärutveckling.


Stadgan och riktlinjerna består av 40 principer som är indelade i fyra områden:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor
  • Fortbildning

The Human Resourses Strategy for Researchers (HRS4R) är ett verktyg för att implementera de 40 principerna i Stadgan och Riktlinjerna.

 Processkarta för implementering av HRS4R

En processkarta över implementationsfaserna i HRS4R

Foto:

 

Styrgruppens sammansättning

Ordförande:Katrine Riklund, prorektor
Dieter Müller, vicerektor
Mikael Elofsson, dekan Teknisk- och Naturvetenskapliga fakulteten
Ruth Mannerqvist, dekan Humanistiska fakulteten
Lars Nordlander, personalchef

För att säkerställa att aktiviteterna i handlingsplanen genomförs i enlighet med tidsplanen för processen kommer en arbetsgrupp att utses. Därtill kommer intressentgrupper kontinuerligt att bjudas in för att delges information om arbetet samt inkomma med synpunkter.

Mer information

Handlingsplanen och andra centrala dokument finns publicerade på  på Umeå universitets externa webbplats. Mer information

Information om HRS4R (via EURAXESS)

Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare

 

 

Rosita Nilsson
2022-05-10