Implementering av HRS4R

The Human Resourses Strategy for Researchers (HRS4R) är ett verktyg för att implementera de 40 principerna i EU:s stadga för forskare med riktlinjer för rekrytering av forskare, EU Charter & Code. Stadgan togs fram 2005 i syfte att stärka den europeiska forskningspolitiken och forskningsverksamheten.

2023 - Utvärdering av universitetets insatser

I en utvärdering av universitetets insatser för goda arbetsvillkor för forskare och lärare har universitetet tilldelats det högsta betyget av EU. – Det är en bekräftelse på att vårt långsiktiga arbete i dialog med verksamheten ger resultat, säger prorektor Katrine Riklund.

Satsning på forskningsmiljö gav Umeå universitet högsta betyg

 

2020 - Universitetet får utmärkelsen HR Excellence in Research

Utmärkelsen är första steget i The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), en process för att implementera de 40 principerna i Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

2018 - Universitetet genomför GAP-analysen

2018 inleddes en GAP-analys för att ta fram en handlingsplan inför ansökan av utmärkelsen HR Excellence in Research.

Projektledare för universitetets ansökan om HR Excellence in Research från EU-kommissionen var forskaren Jessica Eriksson, universitetslektor i företagsekonomi. Med i arbetet var också en arbetsgrupp med representanter från fakulteter och universitetsförvaltningen. Gruppen analyserade hur Umeå universitets ordinarie kvalitetsprocesser levde upp till principerna i EU:s stadga och riktlinjer.

Underlag för analysen var bland annat universitetets medarbetarundersökning, avgångsenkäten för doktorander samt intervjuer med ett 30-tal forskare inom olika områden och faser av karriärer, samt nyckelpersoner på olika enheter inom universitetsförvaltningen. Utifrån detta identifierades områden där universitetets principer inte överensstämmer med stadgans principer. Åtgärdsförslag togs fram och skrevs in i en handlingsplan med aktiviteter som genomförs inom HRS4R.

Bättre forskarliv tack vare analysen

2018 - Umeå universitet ansluter sig till stadgan och riktlinjerna

År 2018 anslöt Umeå universitet till den Europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare.

 

Handlingsplan och aktiviteter

Processen HRS4R innehåller en mängd aktiviteter som syftar till bland annat att universitetet ska bli bättre på att ta hand om inkommande forskare och underlätta finansiering från EU:s ramprogram för forskning och innovation. Du hittar handlingsplanerna på externwebben:

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Styrgruppens sammansättning

Ordförande: Katrine Riklund, prorektor

  • Dieter Müller, vicerektor
  • Mikael Elofsson, dekan Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Ruth Mannelqvist, dekan Humanistiska fakulteten
  • Lars Nordlander, personalchef

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för anställda forskare samordnas av Personalenheten, med HR-strategen Carina Mattsson som projektledare.

Mer information

 

Information om HRS4R (via EURAXESS)

Vad är HR Excellence in Research?

Utmärkelsen HR Excellence in Research delas ut av EU till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och bra villkor för forskare samt kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa områden. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för att ha en rättssäker och transparent rekryteringsprocess samt karriärutveckling för forskare i alla skeden av forskarkarriären.

Caroline Henrysson
2023-09-18