Medicinska fakultetens pedagogiska pristagare

Varje år delar fakulteten ut ett pedagogiskt pris till en lärare som har en gjort väl dokumenterad pedagogisk insats och omvittnad skicklighet i pedagogiskt utvecklingsarbete, i mötet med studenter och arbetet bland kollegor.

Syftet är att uppmuntra lärare att göra goda pedagogiska insatser i grundutbildningen. Priset kan delas ut till en enskild eller flera lärare. Med lärare avses professorer, lektorer, adjunkter, forskarassistenter, timlärare och gästlärare.

2023

Ulrika Ottander, universitetslektor, överläkare vid klinisk vetenskap

Bedömningsgruppens motivering:

Den flerfaldigt nominerade pristagaren är en mycket omtyckt lärare som tilldelats Terminens ros från studenterna vid ett flertal tillfällen. Hon har utvecklat pedagogiska modeller för fördjupad helhetsbedömning av patienter samt metoder för kliniska undersökningar. Hon driver pedagogisk utveckling genom att organisera pedagogiska seminarieserier och genom arbetet inom det nya 6-åriga läkarprogrammet. Pristagaren har även publicerat pedagogiska studier och är en omvittnad mycket uppskattad kollega.

2022

Pia Grahn, fysiker vid Institutionen för strålningsvetenskaper

Bedömargruppens motivering:

"Pia är en omvittnat skicklig pedagog med en brilliant förmåga att förklara komplicerade fysikaliska fenomen. Hon är mycket väl sedd för sitt professionella förhållningssätt till ämnet i sig och för hennes förmåga att anpassa form och innehåll i sin undervisning beroende på vilken studentgrupp hon möter. Pia skapar god stämning och känslan av att alla är inkluderade, som motiverar studenter till delaktighet i lärandesituationen. Pia en mycket uppskattad kollega, som med sitt engagemang att bistå i undervisning, är något som både studenter och medarbetare alltid kan räkna med. Nominerad av ledning, kollegor och studenter från olika program är hon en mycket värdig mottagare av den Medicinska fakultetens pedagogiska pris.

2021

Magnus Hultin, docent vid Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Patrik Wennberg, docent vid Folkhälsa och klinisk medicin

Bedömningsgruppens motivering:

"De två pristagarna får priset för att ha planerat och infört samt fortlöpande utvecklat Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning (KUL). Detta för fakulteten viktiga uppdrag har engagerat ett stort antal lärare vid ett flertal institutioner och utbildningen har uppskattats av KUL-studenterna. Vidare har Hultin varit synnerligen betydelsefull, och synlig på nationell nivå, för att den medicinska fakulteten skulle erhålla ansvar för kunskapsprovet för läkare med utbildning utanför EU/EES. Han har även framgångsrikt arbetat för att den medicinska fakulteten skulle erhålla examinationsrätt för det nya 6-åriga läkarprogrammet. Wennberg har i sin tur varit ansvarig för uppbyggnad av kliniska undervisningsmottagningar i samarbete med Region Västerbotten samt utvecklat det valbara Glesbygdmedicinska spåret inom ramen av läkarprogrammet. Båda pristagarna är utnämnda som meriterade lärare och Hultin är dessutom utnämnd som excellent lärare."

2020

Eva Lundin, professor inom patologi, Institutionen för medicinsk biovetenskap.

Bedömningsgruppens motivering:

"Eva har under hela sin yrkesverksamma karriär varit djupt engagerad i undervisning i sitt ämne på ett stort antal av fakultetens program. Hon har alltid studenternas lärande i fokus och skapar genom sin undervisning en anda inom gruppen där alla känner att målet är att inhämta och dela kunskap. Hon delar gärna med sig av sin kunskap till kollegor och tar välvilligt uppdrag som pedagogisk mentor för yngre lärare. Hennes undervisning har vid samtliga program fått högsta betyg vid utvärderingar och hon har erhållit ett flertal pedagogiska utmärkelser från studenterna. Vidare har Eva bidragit till pedagogisk utveckling i samband med examinationer samt som kursansvarig."

2019

Chris Fowler, Professor vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Bedömningsgruppens motivering:
"Chris har under hela sin yrkesverksamma karriär varit djupt engagerad i undervisning inom sitt ämne. Han har framgångsrikt delat sina kunskaper till studenter genom inspirerande användning av bilder och egenutvecklade skriftliga underlag, som bland annat numera finns tillgängliga på webben (the Pharmacology Education Project). Hans förmåga att med liknelser och humor i mötet med studenterna pedagogiskt förklara komplicerade farmakologiska mekanismer har uppskattats genom åren och renderat i inte mindre än nio pedagogiska utmärkelser från studenterna, varav två av dessa gavs till Chris så sent som i höstas. Att införliva nya redskap i utbildning har genom åren varit en självklarhet för Chris, där han kan ses som en av pionjärerna vid vår fakultet gällande implementering av inspelat material samt webb-baserade quiz. Chris är också en mycket uppskattad kollega, och har med entusiasm och lojalitet bidragit till ämnets framgång inom flera av fakultetens utbildningar genom åren."

2018

Fatima Pedrosa Domellöf, Professor vid Institutionen för klinisk vetenskap

Bedömningsgruppens motivering:
"Fatimas pedagogiska gärning sträcker sig mer än 25 år bakåt i tiden. Hon har framgångsrikt undervisat på ett flertal av fakultetens program, dessutom inom flera olika ämnen i såväl preklinik som klinik. De olika undervisningsmoment som Fatima har deltagit i inkluderar bland annat föreläsningar, case-undervisning, gruppdemonstrationer, laborationer, problembaserat lärare och handledning. Hennes grundinställning har varit att studenter och undervisning är något som måste skötas med omsorg. Hon är inte främmande för att ge sig i kast med alla typer av undervisningsutmaningar, och tar gärna på sig nya utbildningsuppdrag och utvecklar dessa. "För Fatima sitter inget fast. Det finns INGET som inte går". Hon har flera gånger utsetts av studenterna som mottagare av terminens ros. Hon är omtalat passionerad och vansinnigt entusiasmerande både bland sina kollegor och inför studenterna."

2017

Eva Levring Jäghagen, universitetslektor och specialistutbildad tandläkare vid Institutionen för odontologi

Eva Levring Jäghagen får priset med motiveringen:
"Pristagaren har under lång tid undervisat inom tandläkarprogrammet. Eva jobbar, tillsammans med kollegorna på röntgenavdelningen, med moderna pedagogiska modeller såsom gameification. Hon har varit pedagogiskt ansvarig för programmet som ordförande i programrådet för tandläkarprogrammet. Hon har arbetat med att utveckla tandläkarprogrammet, både under sin tid som programrådsordförande men även därefter. Eva undervisar med passion både för sitt ämne och för undervisningen i sig, där studenterna får stöd att förstå det komplexa området radiologi inom tandhälsan."

2016

Lars Bläckberg, lektor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Bedömningsgruppens motivering lyder så här:
"Pristagaren har under flera decennier undervisat inom läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och biomedicinarprogrammet. Lars har spelat en viktig roll i utformningen av den casebaserade undervisningen inom läkarprogrammet, samt nuvarande utformning av tandläkarprogrammet och masterprogram i biomedicin. Mottagaren har en unik förmåga, via enkla hjälpmedel, att entusiasmera studenter såväl som lärarkollegor. Studenterna stimuleras till kritiskt tänkande och självständighet. Kollegorna arbetar gärna fram fungerande arbetsmoment tillsammans med pristagaren".

2015

Karl-Gunnar Westberg, universitetslektor vid institutionen för integrativ medicinsk biologi

Så här lyder bedömningsgruppens motivering:
"Pristagaren får priset för sin undervisning i fysiologiämnet inom läkar-, tandläkar-, logoped-, tandhygienist-, biomedicin- och sjuksköterskeprogrammen. Tillsammans med lärare och studenter har han aktivt utvecklat kursers innehåll och pedagogiska utformning samt infört nya undervisningsinslag, såsom "klinisk strimma".

Pristagaren har även haft en aktiv roll i arbetet inför och efter Universitetskanslerämbetets utvärdering av läkarprogrammet. Han deltar också i ett försök att införa en digital examinationsform som rönt intresse inom hela universitetet. Han är en central kraft inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram där han med personlighet och pedagogisk kompetens delger sina imponerande kunskaper och erfarenheter till fakultetens studenter direkt som lärare, och i egenskap av pedagogisk ledare."

2014

Anders Hofer, universitetslektor vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Enligt motiveringen har Anders Hofer gjort "en väldokumenterad pedagogisk insats vid flertalet av fakultetens kurser inom olika program. Anders Hofer har även gjort betydande utvecklingsarbeten i flera av dessa kurser med bland annat produktion av nytt kursmaterial. Pristagaren har även förtjänstfullt genomfört en internet-baserad kurs för gymnasielärare som skett i samverkan med det omgivande samhället. Han har även mycket aktivt bidragit till en fakultetsövergripande kurs om säkerhet i labbmiljö. Pristagaren har vidare omvittnat god kontakt med studenter och är mycket uppskattad bland sina kollegor".

Anders Hofer undervisar på läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet och tandläkarprogrammet.

2013

Mats Sjöström, universitetslektor, institutionen för odontologi

Bedömningsgruppens motivering:
Mats Sjöström får medicinska fakultetens pedagogiska pris för sin förmåga och ambition att "förmedla kunskap till studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammet på ett mycket välorganiserat och dessutom roligt sätt". Han har utvecklat fördjupningskursen inom sitt ämne käkkirurgi och ansvarar för och medverkar i ett flertal kurser i grundutbildningen samt fristående kurser och vidareutbildning inom odontologi.

Hans starka engagemang i tematisk undervisning med interaktiva föreläsningar med kollegor och studenter, tillsammans med hans lättsamma och professionella förhållningssätt till studenter, patienter och medarbetare i den teoretiska och kliniska undervisningen, gör honom till en mycket uppskattad lärare.

2012

Professor Eva Johansson, enheten för allmänmedicin och distriktsläkaren Ulf Lindström

Bedömningsgruppens motivering:
De två pristagarna får priset för att ha planerat och infört samt fortlöpande utvecklat det innovativa inslaget och longitudinella kursen Professionell Utveckling i läkarprogrammet. Detta arbete är ett pionjärarbete som har uppskattats av både studenter och lärarkollegor och som givit eko både nationellt och internationellt genom de rapporter och artiklar som publicerats. Eva Johansson har genom sina kreativa idéer utvecklat verksamheten så att både undervisning och övningar genomförs utifrån studenternas perspektiv, med lyhördhet för deras synpunkter. Samtliga moment där hon varit ansvarig har fått höga poäng vid studenternas utvärderingar.

Även Ulf Lindström har medverkat till att nya pedagogiska inslag har genomförts och etablerats i läkarprogrammet inom kursen Professionell Utveckling. Han har utvecklat och drivit UGL-konceptet till att bli en modell speciellt lämpad för vårdpersonal och den ges nu inom både läkar- och tandläkarprogrammet. Inslaget har sedan införandet erhållit mycket höga poäng vid studenternas utvärderingar. Båda pristagare har även skrivit läroböcker som bygger på deras gedigna kunskap om läkarnas professionella utveckling.

2011

Kristina Lejon, docent och universitetslektor i immunologi

Motiveringen lyder:
"Docent Lejon har ett brett engagemang med aktiv roll i flera av medicinska fakultetens utbildningsprogram. Hon utvecklar nya uppskattade inslag i undervisningen som inte bara ger ämneskunskap utan också tränar studenterna i kritiskt tänkande. Hennes sätt att undervisa är engagerande, prestigelöst, uppdaterat, lyhört, tydligt och tålmodigt. Docent Lejon är mycket uppskattad av kollegor och studenter. Hon har tre terminer tilldelats terminens ros av studenterna!

Docent Kristina Lejon får årets pedagogiska pris för sitt entusiasmerande engagemang i alla delar av undervisningsprocessen inom flera av medicinska fakultetens utbildningar."

2010

Stig Jacobsson, institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Stig Jacobsson får priset för sin undervisning av omvittnat hög kvalitet, sin höga ambition och sin utveckling av nätburet lärande. Med sin innovativa undervisning med många inslag på webben visar han vägen för studenter på flera av fakultetens program. Han driver ett pedagogiskt utvecklingsarbete med hög ambition och stort engagemang, och är en pionjär inom utveckling av internetdistribuerad, s.k. FLEX-utbildning, ett område inom vilket han framställt mycket uppskattat undervisningsmaterial. Studenterna har visat Stig sin uppskattning genom att starta en särskild fan club på facebook enbart för honom.

2009

Hans Stenlund, universitetslektor vid institutionen för epidemiologi och klinisk medicin

Motiveringen lyder:
"Hans Stenlund får medicinska fakultetens pedagogiska pris 2009. Han är av studenter och kollegor en omvittnat uppskattad lärare, som under lång tid medverkat och utvecklat kurser inom flertalet av fakultetens grundutbildningar såväl som inom forskarutbildningen. Hans är en lysande pedagog som till fulländning behärskar den svåra konsten att förmedla kunskap om statistiska analyser och metoder på ett konkret och begripligt sätt - och det gör han till många - både till studenter och till lärare"

2008

Jan Ahlqvist, universitetslektor vid institutionen för odontologi

Motiveringen lyder:
"Jan Ahlqvist är en av studenter och kollegor erkänt skicklig pedagog, vars forskning under senare år huvudsakligen har rört pedagogisk utveckling. Han har tillsammans med kollegor utvecklat och utvärderat virtuella metoder inom radiografiska simuleringar, vilket fått internationellt erkännande."

2007

Gunvor Löfgren, universitetslektor vid institutionen för omvårdnad

Gunvor Löfgren har under lång tid och med stor målmedvetenhet och entusiasm visat på enastående skicklighet att driva pedagogiskt utvecklingsarbete med modern undervisningsteknologi, pedagogiskt nytänkande och starkt kvalitetsmedvetande inom både teoretiska och verksamhetsförlagda studier visat på en mycket god pedagogisk förmåga i interaktion med studenter visat på en mycket god samarbetsförmåga med sina kollegor och med avgörande insatser medverkat vid framtagandet av en ny utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet.

 

Lena Åminne
2023-12-06