Regelverk

Denna sida innehåller länkar till universitetets och fakultetens policys, regler och handläggningsordningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Centrala regelverk

Här återfinns gällande centrala regelverk vid Umeå universitet. Se särskild flik för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Några av de vanligast återkommande vad gäller det vardagliga arbetet med utbildning är följande:

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning

Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Regler för betyg och examination

Förklaringar

Initierat av: Centralt regelverk eller kommitté som styr, eller bestämmer, att detta regelverk behövs.

Handläggare: Vilken tjänsteman på kansliet som ansvarar för beslutsunderlag och som kan kontaktas för frågor gällande beslutet.

Hur du kan ändra: Om du tycker att någon skrivning i dokumentet bör revideras eller plockas bort, så är detta den korrekta vägen att initiera en förändring. Det ger även en indikation på vilken kommitté eller person som ansvarar för att föra ärendet vidare upp till dekanens beslutsmöte/fakultetsnämnden.

Kontaktinformation

Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 03
ann-catrine.eriksson@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2022-06-13